Ukončenie pracovného pomeru po prijatí do nového zamestnania

Otázka:

Dobrý den,chcem sa spýtat:
1. som na rodicovskej dovolenke (syn bude mat vo februari 2roky) a kedze sa zmenila rodinna situacia,hladam si pracu v nasom meste,aby som nemusela denne dochadzat 40km.
2. som zamestnana v nemocnici na dobu neurcitu,kde mam stale miesto a pocitaju s mojim navratom
3.nechcem davat vypoved,kym si nenajdem nieco nove-mam dve deti a som samozivitelka
4.možem dat vypoved až ked ma prijmu do noveho zamestnania a ako dat vypoved ??

Ďakujem za odpoved 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom možností ukončenia pracovného pomeru po prijatí do nového zamestnania uvádzame nasledujúce stanovisko:

V úvode tejto odpovede poukazujeme na skutočnosť, že žiadny právny predpis nezakazuje zamestnancovi, aby si počas trvania svojho pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa hľadal prácu u iného zamestnávateľa, resp. aby s týmto iným zamestnávateľom prípadne uzatvoril pracovnú zmluvu (za podmienky, že pracovný pomer tohto zamestnanca u pôvodného zamestnávateľa bude ukončený).

Zo skutočností uvedených v predchádzajúcom odseku teda vyplýva, že zamestnanec môže platne uzatvoriť pracovnú zmluvu s novým zamestnávateľom aj počas trvania staršieho pracovného pomeru, pričom tento starší pracovný pomer bude zo strany zamestnávateľa ukončený až neskôr po uzatvorení novej pracovnej zmluvy. Inými slovami nič nebráni tomu, aby ste svoj starší pracovný pomer ukončili až po tom, čo uzatvoríte novú pracovnú zmluvu s novým zamestnávateľom.

Čo sa týka samotného ukončenia pracovného pomeru s pôvodným zamestnávateľom, tak Vám v prvom rade odporúčame, aby ste sa najprv pokúsili tento pracovný pomer ukončiť dohodou podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, v ktorom obidve zainteresované strany (zamestnávateľ i zamestnanec) prejavia svoju vôľu ukončiť pracovný pomer zamestnanca. Dohoda o skončení pracovného pomeru musí mať písomnú formu a jedno vyhotovenie tejto dohody musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi.

Za účelom uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru Vám odporúčame, aby ste sa po uzatvorení novej pracovnej zmluvy s novým zamestnávateľom, na svojho pôvodného zamestnávateľa obrátili s písomným návrhom na uzatvorenie takejto dohody. V tomto návrhu Vám odporúčame uviesť deň, ku ktorému navrhujete ukončenie tohto pracovného pomeru. Dôvod pre ktorý navrhujete ukončiť Váš pracovný pomer nemusíte v tomto návrhu uvádzať.

Ak Váš pôvodný zamestnávateľ túto dohodu o skončení pracovného pomeru s Vami uzatvorí, tak Váš pracovný pomer sa skončí ku dňu uvedenému v tejto dohode. Dôvod ukončenia pracovného pomeru v znení dohody rovnako nemusí byť uvedený.

V prípade, ak Váš pôvodný zamestnávateľ nebude ochotný dohodu o skončení pracovného pomeru uzatvoriť, tak môžete svoj pracovný pomer u pôvodného zamestnávateľa ukončiť výpoveďou.

Pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou je potrebné, aby ste písomnú výpoveď doručili pôvodnému zamestnávateľovi (osobne alebo doporučenou poštovou zásielkou do vlastných rúk - § 61 ods. 1 Zákonníka práce). Čo sa týka obsahu výpovede, tak z nej musí jednoznačne vyplývať, že Vy ako zamestnanec ukončujete svoj pracovný pomer výpoveďou podľa ustanovenia § 61 ods. 1 a § 67 Zákonníka práce. Vy, ako zamestnanec, môžete dať svojmu zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu (§ 67 Zákonníka práce).

Pri výpovedi sa však Váš pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede pôvodnému zamestnávateľovi. Dĺžka výpovednej doby vo Vašom prípade bude 2 mesiace (§ 62 ods. 7 Zákonníka práce), resp. aj viac mesiacov, ak táto dlhšia výpovedná doba vyplýva z Vašej pracovnej zmluvy uzatvorenej s pôvodným zamestnávateľom alebo z kolektívnej zmluvy platnej u tohto pôvodného zamestnávateľa.

Ako však uvádzate vo svojej otázke, v súčasnej dobe ste na rodičovskej dovolenke, teda voči svojmu pôvodnému zamestnávateľovi nemáte povinnosť dostaviť sa na pracovisko a vykonávať dohodnutú prácu. Z uvedeného vyplýva, že u nového zamestnávateľa môžete do práce nastúpiť aj počas plynutia výpovednej doby u pôvodného zamestnávateľa.

Uvedená zmena zamestnávateľa nebude mať žiadny vplyv na výplatu rodičovského príspevku, ktorý poberáte na Vášho syna, nakoľko táto štátna sociálna dávka je viazaná výlučne na vek dieťaťa.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.01.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje