Komunikácia so súdnym exekútorom

Otázka:

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ako máme postupovať v prípade, že sa nemôžme spojiť s exekútorom /nedvíha telefon ani neodpovedá na e mail/.
Syn má upovedomenie o exekúcii zo 22.6.2012, teraz to chceme vyrovnať, ale nemôžme sa spojiť s exekútorom ,či stále platí ten istý účet, čo máme robiť.
Ďakujem za radu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom komunikácie so súdnym exekútorom uvádzame nasledujúce stanovisko:

Každý súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Podľa ustanovenia § 15 ods. 2 Exekučného poriadku „adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre doručovanie písomností súvisiacich s exekučnou činnosťou a s ďalšou činnosťou exekútora podľa tohto zákona; adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice. Exekútor je povinný na tejto adrese zabezpečiť riadne preberanie písomností a nemôže namietať, že sa na tejto adrese nezdržiava.“

Ďalej podľa ustanovenia § 15 ods. 4 Exekučného poriadku „exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný najmenej štyri pracovné dni v týždni v obvyklých úradných hodinách aspoň štyri hodiny denne. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.“

Na základe citovaných ustanovení exekučného poriadku Vám v prvom rade odporúčame overiť si sídlo a kontaktné údaje na dotknutého exekútora na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov (http://www.ske.sk/?appAction=ZoznamExekutorov).

Následne Vám odporúčame, aby ste dotknutému exekútorovi zaslali písomnú žiadosť o poskytnutie Vami požadovaných informácií. Túto zásielku exekútorovi zašlite na jeho adresu uvedenú v zozname exekútorov doporučenou poštou s doručenkou. Doklady o podaní tejto zásielky si starostlivo uschovajte. Rovnako tak túto písomnosť môžete osobne doručiť do podateľne súdneho exekútora, ktorú tento musí v zmysle citovaných ustanovení mať zriadenú. Rovnako tak máte možnosť žiadať poskytnutie informácií osobne v sídle dotknutého súdneho exekútora.

V prípade, ak by súdny exekútor ani na túto písomnú/osobnú výzvu nereagoval, tak máte možnosť na tohto súdneho exekútora, resp. na jeho činnosť podať sťažnosť Slovenskej komore exekútorov. Rovnako tak môžete Slovenskú komoru exekútorov požiadať o poskytnutie súčinnosti v tejto veci, najmä, aby Vám ona poskytla požadované informácie v prípade, ak napr. dotknutý exekútor ukončil svoju činnosť.

Čo sa týka samotnej úhrady dlhu Vášho syna, tak v prípade, ak sa Vám napriek doteraz uvedeným odporúčaniam nepodarí získať požadované informácie a dlh uhradiť, máte možnosť zložiť dlžnú sumu do úschovy na súde. Podľa ustanovenia § 185a ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) „návrh na prijatie do úschovy musí obsahovať vyhlásenie toho, kto peniaze, cenné papiere alebo iné veci do úschovy skladá, že záväzok, ktorého predmetom sú hodnoty skladané do úschovy, nemožno splniť, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo že zložiteľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo že zložiteľ veriteľa nepozná“. Zložením finančných prostriedkov do úschovy na súde podľa citovaného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku dôjde k zániku záväzku na strane Vášho syna. 

V prípade, ak sa Vám hore uvedeným spôsobom nepodarí získať požadované informácie, tak Vám každopádne odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie            

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

16.12.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje