Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným – praktické riešenie

Otázka:

Dobrý deň,
v prvom rade veľmi pekne ďakujem za všetky Vaše promtné odborné stanoviská, veľmi si vážim Vašu prácu. 
Nadviazala by som na príspevok Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 26.11.2013 a chcela by som poprosiť o Vaše vyjadrenie k nasledovným konkrétnym plánovaným krokom zrušenia s likvidáciou s.r.o. a následne jej zániku.
Na úvod pre bližšie vyjadrenie uvádzam charakteristické črty spoločnosti:
• nevykazovala zisk (nevykonávala v priebehu obdobia žiadnu činnosť)
• v minulých rokoch zaúčtované sú len vklady spoločníkov (3) do výšky ešte 200 000 Sk, výdavky spojené so založením spoločnosti a bankové poplatky (teda straty z minulých rokov)
• v bežnom roku bankové poplatky za vedenie účtu
• spoločnosť nemá iný majetok, zamestnancov ani žiadne nezaplatené pohľadávky a záväzky<
Zrušenie a zánik by boli realizované v niekoľkých fázach:
I. Úvodná fáza
1) Zvolať VZ spoločnosti na 11.12. 2013, kde bude zvolený predseda a rozhodnutie o zrušení spoločnosti prijaté aspoň 2/3 väčšinou všetkých hlasov spoločníkov , o čom bude vyhotovená zápisnica s obsahom nasledovných údajov 
o deň, ku ktorému sa spoločnosť zrušuje (predpokladám 11.12.2013)
o konštatovanie, že spoločnosť dňom zrušenia vstupuje do likvidácie
o učenie likvidátora podľa paragrafu 71 ods. 1 OZ
o spôsob konania likvidátora za spoločnosť počas trvania likvidácie (je možné aj bez nároku na odmenu?)
o predseda musí mať podpis overený notárom alebo príslušným orgánom obce
o dalo by sa v tejto fáze zahrnúť aj odsúhlasenie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (teda vklady podľa podielu – straty MR a - tohtoročné bežné výdavky)
2) K dátumu 10.12.2013 zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku obsahujúcu výkaz ziskov a strát, súvahu, poznámky s uvedeným výsledkom inventarizácie
3) Do 30 dní od 11.12.2013 informovať správcu dane o vstupe spoločnosti do likvidácie
4) Za obdobie 1.1.2013 – 10.12.2013 vypracovať daňové priznanie a toto do 90 dní zaslať správcovi dane 

II. Likvidačná fáza
Likvidátor počas tohto obdobia pripraví potrebné podklady na likvidáciu a zvolá VZ
Predpokladáme:
1) Zvolať VZ k 20.12.2013, v rámci ktorého bude predložená spoločníkom:
o Likvidačnú účtovnú závierku k 20.12.2013 (ešte bez prevodov dohodnutých vkladov spoločníkov, teda s minimálnym pohybom oproti predchádzajúcej – len bankové poplatky)
o Konečnú správu o priebehu likvidácie
o Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, ak by to nebolo možné dohodnúť sa ešte v rámci VZ z 11.12.2013. 
Pozn: V prípade, že by sa dohodlo rozdelenie vkladov ešte v rámci 1. VZ uvedená likvidačná účtovná závierka k 20.12.2013 by mohla vykazovať už nulové stavy, s tým, že by som pred 20.12.2013 previedla dohodnuté sumy spoločníkom? 
V prípade, že by sa rozdelenie vkladov dohodlo až na 2. VZ, prevod vkladov by bol realizovaný až neskôr, predpokladám do 31.12.2013
Znovu je spísaná predsedom zápisnica s uvedenými skutočnosťami, kde likvidátor musí mať podpis overený notárom alebo príslušným orgánom obce
2) Zaslať správcovi dane daňové priznanie za obdobie likvidácie: 
a) 11.12.2013 – 20.12.2013 (v prípade dohody rozdelenia likvidačného zostatku na 1. VZ, účty k 20.12.2013 by boli už nulové
b) V prípade, že by sa nedohodlo rozdelenie likvidačného zostatku na 1. VZ, predpokladám, že k vysporiadaniu likvidačného zostatku by prišlo až k 31.12.2013 a teda DP by prichádzalo do úvahy za obdobie 11.12.2013 – 31.12.2013 

III. Fáza výmazu z OR
1) Vyplniť formulár uverejnený na www.orsr. sk na výmaz spoločnosti z OR
Uvedený formulár vytlačiť - kde likvidátor musí mať podpis overený notárom alebo príslušným orgánom obce a priložiť zaplatenie správneho poplatku (neviem teraz v akej je výške) a zaslať do 90 dní na OR predpokladám lehota by plynula buď k 20.12.2013 alebo 31.12.2013.
2) OR už potom upovedomí Živnostenský úrad?
3) Predpokladám, že príjem z rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti nepodlieha dani z príjmu pre FO – podľa paragrafu 3, ods. 2 písm. c ZoDP?
4) Nie je potrené osloviť ešte ďalšie úrady SP, ZP, niekde som to čítala, ale možno staršieho vydania?
5) Poprosím o doplnenie, ak by v uvedených krokoch ešte niečo chýbalo. 
Vopred sa ospravedlňujem za všetky rozsiahle otázky. Na základe doterajších skúseností mám Vo Vás tú najväčšiu dôveru, a preto sa s maximálnym uistením na Vás znovu obraciam.
Ďakujem veľmi pekne a želám Vám všetko dobré.
S pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa praktických riešení pri zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným uvádzame nasledujúce stanovisko:

V úvode tejto odpovede v prvom rade v celom rozsahu odkazujeme na naše právne stanovisko prezentované v príspevku „Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným“ zo dňa 26.11.2013, v ktorom sú uvedené všeobecné pravidlá stanovené zákonom pre zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vo svojej aktuálnej otázke ste načrtli konkrétny postup krokov, ktoré by v konečnom dôsledku mali mať za následok zrušenie a zánik Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným. Vami uvádzaný postup krokov však vzhľadom na platnú právnu úpravu nie je možné považovať za správny. Na tomto mieste chceme poukázať na dva najvýznamnejšie nedostatky Vami navrhovaného postupu krokov:

a.     postupnosť krokov pri zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným a jej následnej likvidácii je presne určená platnou právnou úpravou, pričom spoločníci zrušovanej spoločnosti a ani jej štatutárny orgán túto postupnosť krokov nemôžu na základe svojho rozhodnutia zmeniť

-        zákonom stanovená postupnosť krokov sa nedá žiadnym spôsobom obísť.

b.     na prvom valnom zhromaždení, na ktorom spoločníci rozhodnú o zrušení spoločnosti nie je možné rozhodovať o rozdelení likvidačného zostatku

-    likvidačný zostatok predstavuje súhrn majetku, ktorý likvidovanej spoločnosti zostal pred ukončením likvidácie a po úhrade jej všetkých záväzkov (likvidačný zostatok vyplynie až z likvidačnej účtovnej závierky, ktorú likvidátor zostavuje pred ukončením likvidácie, po úhrade všetkých záväzkov likvidovanej spoločnosti);

-    účelom tohto prvého valného zhromaždenia je rozhodnúť o zrušení spoločnosti a vymenovať likvidátora, ktorý následne bude vykonávať úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti;

-    rovnako postup likvidácie je presne stanovený zákonom, pričom podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Obchodného zákonníka o rozdelení prípadného likvidačného zostatku sa rozhoduje až pri ukončení likvidácie. 

c.     likvidátor po svojom vymenovaní do funkcie je povinný v Obchodnom vestníku SR zverejniť výzvu, aby si prípadní veritelia zrušenej spoločnosti, v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy, prihlásili v rámci likvidácie svoje pohľadávky voči likvidovanej spoločnosti

-     likvidátor je povinný túto výzvu zverejniť vždy, keď spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpi do likvidácie (aj v prípade, ak likvidovaná spoločnosť vo svojom účtovníctve neeviduje žiadne záväzky voči žiadnym veriteľom);

-    likvidácia spoločnosti nemôže byť ukončená skôr, než uplynie lehota na prihlasovanie pohľadávok do likvidácie uvedená v tejto výzve likvidátora (inými slovami časový plán zrušenia a likvidácie spoločnosti, ktorý uvádzate vo svojej otázke nie je reálny – proces zrušenia a likvidácie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným bude trvať najmenej 4 mesiace).

 

S odvolaním na všeobecné pravidlá pre zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným prezentované v našej predchádzajúcej odpovedi na tomto mieste uvádzame presné poradie jednotlivých krokov zrušenia a likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným:

 

1.     Zvolanie valného zhromaždenia, na ktorom spoločníci rozhodnú o zrušení spoločnosti k určitému dňu a o vymenovaní likvidátora

-    na tomto valnom zhromaždení nie je možné rozhodovať o rozdelení likvidačného zostatku (viď. komentár k písm. b. predchádzajúceho odseku);

2.     Likvidátor podá na príslušnom registrovom súde návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie (návrh na zápis zmien do Obchodného registra SR)

-    do Obchodného registra SR je potrebné zapísať zmenu obchodného mena spoločnosti (podľa ustanovenia § 70 ods. 2 Obchodného zákonníka „po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom v likvidácii“); 

-    rovnako je potrebné do Obchodného registra SR zapísať aj zmenu štatutárneho orgánu spoločnosti – dňom vstupu spoločnosti do likvidácie konateľ prestáva byť štatutárnym orgánom spoločnosti a na jeho miesto vstupuje likvidátor (túto skutočnosť je potrebné do obchodného registra zapísať aj napriek tomu, že zvyčajne pôjde o tú istú osobu);   

 3.     Likvidátor zostaví účtovnú závierku v súvislosti so vstupom spoločnosti do likvidácie

-    dňom, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje, je posledný deň pred dňom zrušenia spoločnosti;

-    účelom tejto účtovnej závierky je zistiť, či spoločnosť má nejaké neuhradené záväzky a či spoločnosť nie je predlžená (v takom prípade je likvidátor povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu voči spoločnosti);

4.     Likvidátor oznámi všetkým známym veriteľom a príslušnému správcovi dane, že spoločnosť vstúpila do likvidácie

-    odporúča sa každému známemu veriteľovi a správcovi dane zaslať osobitné písomné oznámenie doporučenou listovou zásielkou;

5.     Likvidátor zverejní v Obchodnom vestníku SR výzvu, aby si prípadní veritelia zrušenej spoločnosti, v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy, prihlásili v rámci likvidácie svoje pohľadávky voči likvidovanej spoločnosti

-    účelom tejto výzvy je zistiť, či likvidovaná spoločnosť nemá aj iných veriteľov, než sú tí, ktorí sú uvedení v účtovníctve spoločnosti;

-    pred uplynutím tejto lehoty nie je možné likvidáciu ukončiť;

6.     Likvidátor podá daňové priznanie za účtovné obdobie pred zrušením spoločnosti

-    podľa ustanovenia § 41 ods. 4 Zákona o dani z príjmov dňom vstupu spoločnosti do likvidácie (dňom jej zrušenia) začína pre spoločnosť nové zdaňovacie obdobie, pričom za skončené zdaňovacie obdobie (od 1. januára daného kalendárneho roku do posledného dňa pred zrušením spoločnosti) je spoločnosť povinná podať daňové priznanie;

7.     Uspokojovanie prípadných veriteľov likvidovanej spoločnosti

-    až po uspokojení všetkých prípadných veriteľov môže likvidátor pristúpiť k ukončeniu likvidácie;

8.     Ukončenie likvidácie – likvidátor spracuje druhú tzv. likvidačnú účtovnú závierku a Konečnú správu o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku

-    až z tejto likvidačnej účtovnej závierky vyplynie, či po uspokojení všetkých veriteľov likvidovanej spoločnosti zostane nejaký likvidačný zostatok, ktorý by bolo možné rozdeliť medzi spoločníkov;

-    v konečnej správe si likvidátor môže voči spoločnosti uplatniť svoj nárok na odmenu a náhradu ním vynaložených nákladov (likvidátor môže v tejto konečnej správe vyhlásiť, že si svoj nárok na odmenu a náhradu nákladov voči likvidovanej spoločnosti nebude uplatňovať);

9.     Likvidátor zvolá ďalšie valné zhromaždenie spoločníkov, na ktorom týmto spoločníkom predloží na schválenie dokumenty uvedené v bode č. 8.

10.  Rozdelenie prípadného likvidačného zostatku medzi spoločníkov likvidovanej spoločnosti

-    podiel na likvidačnom zostatku vyplatený spoločníkom nie je predmetom dane z príjmov (tento príjem spoločníka sa nezdaňuje);

11.  Likvidátor podá na príslušný registrový súd Návrh na výmaz likvidovanej spoločnosti z Obchodného registra SR

-        vo svojej otázke správne uvádzate náležitosti tohto kroku;

-    súdny poplatok je 66,- €, avšak niektoré registrové súdy zaplatenie tohto súdneho poplatku nevyžadujú (prax registrových súdov nie je v tomto prípade jednotná);

-    registrový súd následne o výmaze upovedomí príslušný živnostenský úrad.

Na záver, čo sa týka upovedomenia pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, tak v prípade ak zrušovaná spoločnosť nemala žiadnych zamestnancov, tak sa žiadne oznámenie týmto orgánom nevyžaduje.

Ako sme už uviedli v odpovedi na Vašu predchádzajúcu otázku, zrušenie spoločnosti a jej likvidácia je náročný a zložitý proces, ktorý vyžaduje splnenie podmienok určených viacerými právnymi predpismi (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov, Zákon o obchodnom registri), kde zároveň je potrebné podrobne skúmať konkrétne pomery dotknutej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu Vám opätovne odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú situáciu a všetky právne súvislosti s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejší postup.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

29.11.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje