Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Otázka:

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Dobrý deň,

už veľakrát ste mi výborne pomohli, preto by som sa s plnou dôverou znovu chcela na Vás obrátiť. Pôvodne sme chceli previesť s.r.o. na nového spoločníka, ale po zaslaní žiadosti na prevod na daňový úrad sme obdržali negatívnu odpoveď za jedného spoločníka zo zahraničia (EU) pre daňový nedoplatok vyšší ako je povolená minimálna hranica. Keďže tento sa vyjadril, že jeho záležitosť je v súdnom konaní už dlhší čas a neočakáva, že by sa v krátkom čase doriešila, uvažujeme o zrušení danej s.r.o. aj vzhľadom na hroziace zaplatenie licencie a doterajšiu stratovosť spoločnosti.
Chcela by som sa spýtať, čo všetko je potrebné zabezpečiť pre zrušenie s.r.o.?
Keďže som momentálne konateľom a už čoskoro nebudem v pracovnom pomere, mohla by som poberať potom po zrušení spoločnosti dávky v nezamestnanosti?
Po akom čase je možné vstúpiť do novej s.r.o. a byť konateľom vzhľadom na možné výhody?

Ďakujem veľmi pekne vopred za Vašu odpoveď a želám Vám všetko dobré.
S pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným uvádzame nasledujúce stanovisko:

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným, na rozdiel od jej založenia, je pomerne zložitý a dlhotrvajúci proces. Konkrétne kroky, ktoré je potrebné v súvislosti s ukončením podnikateľskej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným však vždy závisia od situácie, v akej sa dotknutá spoločnosť s ručením obmedzeným v rozhodujúcom čase nachádza. Z uvedeného dôvodu sa v nasledujúcich častiach tejto odpovede budeme venovať len všeobecným pravidlám, ktoré pre zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným stanovuje slovenský právny poriadok.

V súvislosti s ukončením podnikateľskej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným platná legislatíva rozoznáva dve samostatné právne skutočnosti s rôznymi účinkami, a to:

  1. zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným;
  2. zánik spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť s ručením obmedzeným zanikne dňom jej výmazu z Obchodného registra SR – viď. ustanovenie § 68 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Týmto dňom spoločnosť s ručením obmedzeným prestane ako taká existovať a jej činnosť je v celom rozsahu ukončená.

Ustanovenie § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka však ďalej výslovne zakotvuje, že „zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu“.

V prípade, ak Vy ako spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným máte záujem na jej zrušení, tak máte dve základné možnosti ako postupovať, a to:

  1. 1.     samotní spoločníci na valnom zhromaždení rozhodnú, že spoločnosť s ručením obmedzeným sa zrušuje;
  2. 2.     spoločníci podajú návrh na súd, aby tento rozhodol o zrušení spoločnosti (táto možnosť však prichádza do úvahy iba v zákonom stanovených prípadoch).

 

Ad. 1.:

Čo sa týka rozhodnutia spoločníkov o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, tak toto rozhodnutie musia spoločníci prijať na valnom zhromaždení. Toto valné zhromaždenie musí byť zvolané spôsobom, ktorý určuje zákon alebo spoločenská zmluva predmetnej spoločnosti s ručením obmedzeným, rovnako tak predseda tohto valného zhromaždenia a zapisovateľ musia byť zvolení v súlade so zákonom alebo spoločenskou zmluvou tejto spoločnosti. Rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti musí byť prijaté aspoň dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov spoločníkov. Z priebehu tohto valného zhromaždenia je potrebné vyhotoviť zápisnicu s listinou prítomných (podľa pravidiel uvedených v Obchodnom zákonníku alebo v spoločenskej zmluve danej spoločnosti). Podpis zvoleného predsedu valného zhromaždenia musí byť v tomto prípade úradne overený notárom alebo príslušným orgánom obce.

Do zápisnice z valného zhromaždenia je potrebné výslovne uviesť, že spoločnosť s ručením obmedzeným sa zrušuje. Ďalej by táto zápisnica mala obsahovať aj nasledujúce údaje:

-        deň, ku ktorému sa spoločnosť zrušuje (ak nebude uvedený, tak platí, že spoločnosť sa zrušuje ku dňu konania tohto valného zhromaždenia); 

-        konštatovanie, že spoločnosť dňom zrušenia vstupuje do likvidácie; 

-        určenie osoby, ktorá bude likvidátorom spoločnosti (podľa ustanovenia § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka likvidáciu vykonáva konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak spoločenská zmluva neustanovuje inak);

-        spôsob konania likvidátora za spoločnosť počas trvania likvidácie.

V tomto prípade vždy po zrušení spoločnosti bude nasledovať likvidácia. Likvidáciou spoločnosti sa rozumie postup, pri ktorom dochádza k vyrovnaniu všetkých majetkových vzťahov zrušenej spoločnosti.

Na začiatku likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku spoločnosti ku dňu predchádzajúcemu jej vstupu do likvidácie. Týmto dňom zároveň končí účtovné obdobie pre túto spoločnosť a likvidátor je povinný podať daňové priznanie za toto ukončené účtovné obdobie (do 3 mesiacov).

Ak likvidátor z tejto účtovnej závierky zistí, že spoločnosť je predlžená (má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu majetku), tak v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka je povinný bezodkladne podať návrh na vyhlásenie konkurzu voči tejto spoločnosti. V prípade, ak si likvidátor včas túto povinnosť nesplní, tak v prípade, ak v budúcnosti bude na spoločnosť vyhlásený konkurz z podnetu inej osoby, bude povinný zaplatiť správcovi konkurznej podstaty sumu rovnajúcu sa základnému imaniu spoločnosti.

Po začiatku likvidácie je likvidátor zároveň povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom spoločnosti, a to osobitnou doporučenou zásielkou. Likvidátor je zároveň povinný v Obchodnom vestníku SR zverejniť oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie spolu s výzvou, aby veritelia spoločnosti prihlásili svoje pohľadávky u likvidátora, a to v lehote najmenej 3 mesiace od zverejnenia tejto výzvy.

Počas likvidácie spoločnosť s ručením obmedzeným používa svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

Likvidátor počas trvania likvidácie spoločnosti bude likvidátor vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu činnosti tejto spoločnosti. Úkonmi smerujúcimi k ukončeniu činnosti spoločnosti sa rozumejú:

-        úkony smerujúce k speňaženiu majetku spoločnosti;

-        úkony smerujúce k vymáhaniu už existujúcich pohľadávok spoločnosti (nové pohľadávky spoločnosť preberať nesmie);

-        úkony smerujúce ku splneniu už existujúcich záväzkov spoločnosti (nové záväzky spoločnosť preberať nesmie).

V ostatnom má likvidátor rovnaké postavenie ako konateľ spoločnosti (najmä zastupuje spoločnosť vo vzťahu k súdom, orgánom verejnej správy a iným fyzickým/právnickým osobám).

Keď si spoločnosť vysporiada všetky svoje pohľadávky a záväzky, ukončila svoje pracovné, nájomné a iné zmluvy, tak likvidátor môže pristúpiť k ukončeniu likvidácie. Pri ukončovaní likvidácie likvidátor zostaví Likvidačnú účtovnú závierkuKonečnú správu o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Tieto dokumenty predloží spoločníkom na schválenie na valnom zhromaždení. V prípade, ak spoločnosti zostal nejaký majetok, tak tento majetok sa považuje za tzv. likvidačný zostatok a rozdelí sa medzi spoločníkov podľa veľkosti ich podielov. Dňom rozdelenia likvidačného zostatku sa likvidácia považuje za skončenú (ak spoločnosti žiadny majetok neostane, tak likvidácia sa považuje za skončenú dňom schválenia konečnej správy).

Po skončení likvidácie je likvidátor následne do 90 dní povinný podať návrh na výmaz spoločnosti z Obchodného registra SR.  

 

Ad. 2.:

Spoločník však môže zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným dosiahnuť aj tak, že iniciuje súdne konanie o zrušení spoločnosti. Súd však v zmysle ustanovenia § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka rozhodne o zrušení spoločnosti iba v nasledujúcich prípadoch:

a.     v spoločnosti sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie spoločníkov alebo v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti;

b.     spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie;

c.     zanikli predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti (napr. spoločenská zmluva spoločnosti sa stala neplatnou, predmet podnikania spoločnosti sa dostal do rozporu so zákonom, všetci spoločníci sa stali nespôsobilými na právne úkony, a pod.)

d.     spoločnosť porušila povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond;

e.     spoločnosť stratila zodpovedného zástupcu na výkon činnosti vyžadujúcej splnenie osobitných zákonných podmienok;

f.      spoločnosť si nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín obchodného registra individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe;

g.     spoločnosť nemá sídlo.

Ak nastane niektorá z hore uvedených skutočností spoločník môže na príslušnom registrovom súde podať návrh na zrušenie spoločnosti (avšak výlučne z týchto dôvodov). Súd následne určí spoločnosti lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Následne bude súd zisťovať, či spoločnosť má nejaký obchodný majetok, ktorý by postačoval na úhradu odmeny likvidátora. Ak spoločnosť takýto obchodný majetok nemá, tak súd rozhodne o jej zrušení bez likvidácie a automaticky vykoná jej výmaz z Obchodného registra SR. Ak však spoločnosť bude disponovať dostatočným obchodným majetkom na úhradu výdavkov a odmeny likvidátora, tak súd rozhodne o zrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu (na likvidáciu v tomto prípade sa v celom rozsahu vzťahujú pravidlá prezentované v predchádzajúcej časti tohto vyjadrenia).

Ako už bolo uvedené vyššie ukončenie podnikateľskej činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným je pomerne náročný a komplikovaný proces, ktorého konkrétny postup závisí vždy od individuálnych okolností každého prípadu. Preto Vám odporúčame, aby ste sa v tejto súvislosti obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

Čo sa týka možnosti poberať dávku v nezamestnanosti počas výkonu funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, tak v tejto súvislosti v celom rozsahu odkazujeme na druhú časť odpovede s názvom „Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným“, ktorá túto otázku komplexne rieši. Táto odpoveď bola na stránke e-pravo.sk uverejnená dňa 18.09.2013 (http://www.e-pravo.sk/questions/view/656/zmeny-v-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym).

Na záver ohľadom Vašej otázky ohľadom možnosti vstúpiť do novej spoločnosti s ručením obmedzeným a byť jej konateľom uvádzame nasledovné:

V prípade, ak Vaša spoločnosť s ručením obmedzeným ukončí svoju podnikateľskú činnosť niektorým zo spôsobov popisovaných v tejto odpovedi, tak zákon nestanovuje pre bývalých spoločníkov, resp. konateľov, žiadnu osobitnú lehotu, počas ktorej by nemohli vstúpiť do inej spoločnosti. Do inej spoločnosti môžete v takomto prípade vstúpiť aj hneď po zániku starej spoločnosti.

Výnimku z tohto pravidla však predstavuje ustanovenie § 105a ods. 3 Obchodného zákonníka, podľa ktorého „ak k úpadku alebo k predlženiu, ktoré je dôvodom na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, došlo úmyselným konaním preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, ten, kto úmyselné konanie spôsobil, môže založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyporiadania záväzkov zaniknutej spoločnosti“. Inými slovami osoba, ktorá úmyselne zapríčinila úpadok spoločnosti nemôže založiť novú spoločnosť počas desiatich rokov nasledujúcich po zániku zaniknutej spoločnosti.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

26.11.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje