Nadobudnutie dedičstva maloletým dedičom

Otázka:

Dobrý deň,môj syn zomrel zostala po ňom 2ročná dcera nebol zosobášeny ,ale žili v spoločnej domacnosti spolu s partnerkou ich vzťah nebol velmi dobrý.chcela by som vedieť či ja ako matka môžem ovplyvniť dedičske konanie v tom zmysle,žeby moja vnučka dedičstvo po synovi dostala v dospelosti,ja si nenárokujem nanič,dalej sa chcem opýtať kto este môže dediť?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa nadobudnutia dedičstva maloletým dedičom zaujímame nasledujúce stanovisko:

V súlade so slovenským právnym poriadkom je možné dedičstvo nadobudnúť dvoma spôsobmi, a to buď na základe zákona alebo závetu. Ak váš syn nezanechal závet, dediť sa po ňom bude na základe zákona, konkrétne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), ktorý v ustanovení § 460 a nasl. upravuje dedenie.  

Pre zákonné dedenie je charakteristické, že potencionálny dedičia sú rozdelení do štyroch skupín podľa stupňa príbuzenského vzťahu. Platí, že ak nededí nikto z prvej skupiny, dedičstvo prechádza do druhej skupiny a tak ďalej.

Ustanovenie § 473 ods. 1 OZ uvádza: „V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.“

V zmysle citovaného zákonné ustanovenia teda vo vašom prípade zdedí celý majetok po vašom neb. synovi len jeho dcéra. Žiaden iný dedič tu neprichádza do úvahy, a to ani jeho partnerka. Platí totiž, že po poručiteľovi dedí len jeho manžel/ka a nie aj druh/družka, a to ani v prípade, ak by spolu žili v jednej domácnosti a mali spolu spoločného potomka.

Nakoľko je v tomto prípade dedičom len vaša maloletá vnučka, súd jej potvrdí nadobudnutie dedičstva, a tak sa stane vlastníkom majetku zdedeného po svojom otcovi. Keďže ešte nie je plnoletá, právo a povinnosť spravovať jej majetok za ňu majú jej rodičia, resp. jej matka. Podľa ustanovenia § 28 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZR“) platí, že ak jeden z rodičov zomrie, rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k maloletým deťom vykonáva druhý, pozostalý rodič. Medzi rodičovské práva patrí okrem osobnej starostlivosti o dieťa a jeho zastupovanie aj správa majetku maloletého dieťaťa. Majetok maloletého je rodič povinný, v súlade s ustanovením § 32 ZR, spravovať s náležitou starostlivosťou a do 30 dní odo dňa nadobudnutia plnoletosti dieťaťa mu ho v celosti odovzdať.       

Ak by ste však mali za to, že počas spravovania zdedeného majetku vašej vnučky jej matkou by mohlo dochádzať k porušovaniu tejto jej povinnosti (ak si myslíte, že jej matka bude nehospodárne nakladať s majetkom svoje dcéry), máte možnosť podať súdu návrh na ustanovenie tzv. „majetkového opatrovníka.“ Podľa § 33 ods. 1 ZR:  „Ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, súd môže na tento účel ustanoviť maloletému dieťaťu majetkového opatrovníka.

O ustanovení majetkového opatrovníka rozhoduje súd ex offo, t. j. aj bez návrhu, ak sa o ohrození záujmov dieťaťa dozvie zo svojej činnosti, ale aj z podnetu kohokoľvek – teda aj napr. Vášho ako starej mamy maloletého dieťaťa. Majetkovým opatrovníkom je osoba, ktorá vykonáva správu majetku dieťaťa, a to pod dohľadom súdu. Môže sa ním stať fyzická osoba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa, teda má určité morálne a charakterové vlastnosti. V krajom prípade ním môže byť aj obec alebo iná právnická osoba. V rozhodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka súd uvedie konkrétny rozsah majetku, ktorý bude majetkový opatrovník spravovať, spôsob nakladania s ním a lehoty, v ktorých je majetkový opatrovník povinný predkladať súdu správy o nakladaní s majetkom maloletého dieťaťa. O tom, kto sa týmto majetkovým opatrovníkom stane, rozhoduje konajúci súd, čo však neznamená, že nemôžete navrhnúť konkrétnu osobu, ktorá by sa ním mohla stať, samozrejme za predpokladu, ak spĺňa vyššie uvedené kritériá.

Podanie návrhu na ustanovenie majetkového opatrovníka a rozhodnutie o jeho ustanovení však prichádza do úvahy len za predpokladu, že naozaj dôjde k reálnemu ohrozeniu majetku maloletého dieťaťa – vašej vnučky a preukáže sa, že pozostalý rodič – matka nie je schopná tento majetok ochrániť a riadne s ním hospodáriť v záujme dcéry. Tieto skutočnosti bude súd pred ustanovením majetkového opatrovníka skúmať.

Na záver je k tomuto ešte potrebné uviesť, že ak aj rodič v plnom rozsahu  spravuje majetok svojho maloletého dieťaťa a nejde o bežnú vec, je na nakladanie s týmto majetkom, v súlade s ustanovením § 28 OZ, potrebné schválenie súdu. Môže ísť napr. o prípad nakladania s nehnuteľnosťou, alebo hnuteľnou vecou väčšej hodnoty – prípad kúpy, predaja, darovania. Ak by rodič v mene dieťaťa chcel takýto prevod uskutočniť, je potrebné schválenie súdu, inak je tento právny úkon neplatný, a to pre rozpor so zákonom. Aj takýmto spôsobom teda zákon chráni záujem maloletého dieťaťa pri rozsiahlejšom nakladaní s majetkom. Kedy nejde o bežnú vec je potrebné posúdiť v každom jednotlivom prípade zvlášť.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

21.11.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

27

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje