Dedenie zo zákona v tretej dedičskej skupine

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa spýtať - môjmu nebohému manželovi zomrela teta, ktorá nemala deti ani manžela. Viem, že v tomto prípade dedia súrodenci. Tích bolo 7, no svokra jedna zo sestier už tiež nežije.Svokra mala 2 synov - jeden je bezdetný a druhy bohužiaľ už tiež nežije. Majú v tomto prípade nárok na dedenie aj jeho deti?
Ďakujem,Ľubica

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa nadobudnutia dedičstva po zosnulej tete vášho manžela zaujímame nasledujúce stanovisko:

V súlade so slovenským právnym poriadkom je možné dedičstvo nadobudnúť dvoma spôsobmi, a to buď na základe zákona alebo závetu. Pokiaľ poručiteľ nezanechá závet, dediť sa po ňom bude na základe zákona, konkrétne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), ktorý v ustanovení § 460 a nasl. upravuje dedenie.  

Pre zákonné dedenie je charakteristické, že potencionálny dedičia sú rozdelení do štyroch dedičských  skupín podľa stupňa príbuzenského vzťahu. Platí, že ak nededí nikto z prvej dedičskej skupiny, dedičstvo prechádza do druhej dedičskej skupiny a tak ďalej.

Ustanovenie § 475 ods. 1 OZ k tretej dedičskej skupine uvádza: „Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.“

V zmysle uvedeného teda pokiaľ po poručiteľovi nededia jeho deti (1.dedičská skupina), jeho manžel/ka (1. alebo 2.dedičská skupina) a ani jeho rodičia (2.dedičská skupina), ako zákonní dedičia prichádzajú do úvahy jeho súrodenci (resp. osoby, žijúce s poručiteľom v spoločnej domácnosti – viď. vyššie).

Podľa ustanovenia § 475 ods. 2 OZ: „Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.“

Pokiaľ teda nededí niektorý zo súrodencov poručiteľa (napr. už nežije, ako vo vašom prípade vaša svokra), nastúpia na jeho miesto právom reprezentácie jeho deti (t.j. netere a synovcovi poručiteľa). Vo vašom prípade deti vašej neb. svokry, t.j. váš manžel a jeho brat. Ich potomkovia, v prípade ak by tieto deti súrodenca poručiteľa dedičstvo nenadobudli (napr. už nežijú), však už ako zákonní dedičia do úvahy neprichádzajú. Tu sa už právo reprezentácie neuplatňuje. Platí teda, že dedičský podiel po vašej neb. svokre prejde na jej synov, avšak dedičský podiel pripadajúci na jej už neb. syna – vášho manžela, ďalej neprejde na jeho deti. Celý dedičský podiel po vašej neb. svokre tak zdedí jej jediný žijúci syn.    

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

02.12.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje