Možností zahraničnej banky so sídlom mimo EU na vymoženie dlhu od dlžníka v Slovenskej republike

Otázka:

Dobrý deň,

v roku 2007 som odišiel zo Spojených Arabských Emirátov a bohužiaľ tam ostala aj moja nesplatená kreditka.

Situáciu som neriešil.

Teraz, v roku 2013 ma kontaktovala firma zastupujúca banku, ktorá vymáha pohľadávky a žiada zaplatiť sumu aj s úrokmi.

V podstate sa práve dohadujeme na výške sumy, ktorú by som mal zaplatiť.

Moja otázka však znie:
1. Akú právnu moc má firma, alebo banka zo Spojených Emirátov na reálne získanie peňazí zo Slovenska.
2. V prípade, že by predala pohľadávku napr. slovenskej firme, môže tá začať súdne konanie u nás, ktoré by prípadne vyústilo do exekúcie?

Ďakujem


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa možností zahraničnej spoločnosti na vymoženie peňažných prostriedkov od dlžníka v Slovenskej republiky zaujímame nasledujúce stanovisko:

Vaša otázka zameraná na možností spoločnosti (banky) zo Spojených arabských emirátov (ďalej len „SAE“) na reálne získanie peňažných prostriedkov od dlžníka, nachádzajúceho sa na Slovensku, obsahuje viacero medzinárodných prvkov a na jej dôkladné a podrobné zodpovedanie sú potrebné konkrétnejšie informácie týkajúce sa vášho prípadu, ako aj hĺbková analýza medzinárodných dokumentov, ktorá prekračuje možností našej občianskej poradne. V súlade s vami poskytnutým informáciami Vám odporúčame nasledovné:

V prvom rade je potrebné preveriť, či právo banky na vymoženie peňažných prostriedkov už nie je premlčané. Premlčaním práva sa rozumie uplynutie času ustanoveného v zákone (premlčacej doby) na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, aby sa právo bolo vykonalo, následkom čoho môže byť oprávnenou osobou vznesená námietka premlčania, v dôsledku ktorej dôjde k nevymožiteľnosti tohto práva. Zjednodušene povedané, ak banka v premlčacej dobe neuplatnila na súde svoje právo na peňažné plnenie, ktoré má voči Vám, máte možnosť sa brániť námietkou premlčania práva, vznesením ktorej sa právo banky na peňažné plnenie voči Vám stáva nevymožiteľným. Premlčacia doba pri úverovej zmluve, resp. zmluve o bežnom alebo vkladovom účte (ide o obchodnoprávne zmluvy) je podľa slovenského práva 4 roky. Preto podľa slovenského práva je právo banky na súdne vymáhanie svojho práva už premlčaná (premlčanie počítame od r. 2007, kedy nastala splatnosť záväzku). Avšak nakoľko vaša zmluva s bankou zo SAE bola zrejme uzatvorená podľa právneho poriadku SAE, je potrebné zistiť akú premlčaciu dobu pozná právny poriadok SAE. Pokiaľ aj podľa práva SAE je už právo banky premlčané (platí to za predpokladu, že v premlčacej dobe svoje právo nevykonala – t.j. neuplatnila ho na súde) môžete v zmysle vyššie uvedeného vzniesť námietku premlčania, ktorej vznesením sa právo banky na zaplatenie dlžnej čiastky stane nevymožiteľným a žiadny súd ho neprizná.

Ak však súdny orgán v SAE už vo vašom prípade vydal súdne rozhodnutie, ktoré priznáva právo na peňažné plnenie banke, výkon tohto súdneho rozhodnutia je na Slovensku možný, len pokiaľ bude takéto cudzie rozhodnutie uznané ako cudzí exekučný titul v súlade so zákonom č. 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej len „ZMPSV“) a zákonom č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „EP“). Keďže Slovenská republika nemá s SAE uzatvorenú bilaterálnu zmluvu o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorou by boli rozhodnutia jedného štátu (rozhodnutie SAE ) priamo vykonateľné v štáte druhom (na Slovensku), vykonanie rozhodnutia súdneho orgánu SAE je na Slovensku možné, len ak povinný alebo oprávnený z rozhodnutia podá na slovenskom súde návrh na uznanie tohto cudzieho rozhodnutia. Podmienky a postup tohto uznávania upravuje ZMPSV v ustanovení § 63 a nasl. Príslušný slovenský exekučný súd podľa ZMPSV uzná vykonateľnosť cudzieho rozhodnutia, ak nie je dôvod na jeho neuznanie (nevykonanie) na území SR. Dôvody pre neuznanie cudzieho rozhodnutia sú upravené v ustanovení § 64 ZMPSV a sú nasledovné:

„Cudzie rozhodnutie nemožno uznať alebo vykonať, ak

a) uznaniu bráni výlučná právomoc slovenských orgánov alebo orgán cudzieho štátu by nemal právomoc rozhodnúť, ak by sa na posúdenie jeho právomoci použili ustanovenia slovenského práva

b) nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,

c) nie je rozhodnutím vo veci samej,

d) účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,

e) slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,

f) uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.“

Cudzie rozhodnutie sa podľa ustanovenia § 42 ods. 4 EP uzná tak, že príslušný slovenský exekučný súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie na podklade tohto cudzieho exekučného titulu. Na návrh oprávneného alebo povinného z cudzieho rozhodnutia však slovenský súd môže rozhodnúť o uznaní takýchto rozhodnutí vždy aj osobitným výrokom v konaní podľa ustanovení ZMPSV bez vydania poverenia na vykonanie exekúcie.  

Ak je vo vašom prípade v SAE vydané rozhodcovské rozhodnutie (napr. ak je vo vašej zmluve s bankou obsiahnutá rozhodcovská doložka, podľa ktorej bude prípadne spory medzi stranami riešiť dohodnutý rozhodcovský súd), takéto rozhodcovské rozhodnutie je vykonateľné aj na území Slovenskej republiky. Slovensko, ako aj SAE sú zmluvnými stranami Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí (dohovor z r. 1958 uzatvorený v New Yorku), v zmysle ktorého každý zmluvný štát uzná cudzie rozhodcovské rozhodnutie za záväzné a povolí jeho výkon podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Pri uznávaní a výkone cudzieho rozhodcovského rozhodnutia oprávnený v návrhu na vykonanie exekúcie navrhne aj uznanie tohto rozhodnutia. Uznanie cudzieho rozhodcovského rozsudku sa nevyslovuje osobitným rozhodnutím. Cudzí rozhodcovský rozsudok je uznaný tým, že exekučný súd naň prihliadne, ako keby išlo o tuzemský rozhodcovský rozsudok.

Záverom k vyššie uvedenému, teda pokiaľ už vo vašom prípade bolo vydané v SAE súdne rozhodnutie, takéto rozhodnutie môže byť vykonateľné aj na území Slovenskej republiky, a to za predpokladu, že slovenský súd na podklade návrhu oprávneného alebo povinného z rozhodnutia uzná vykonateľnosť cudzieho súdneho rozhodnutia podľa ustanovení ZMPSV a EP. V prípade vydania rozhodcovského rozhodnutia je toto rozhodnutie priamo vykonateľné, v zmysle ustanovení Dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, aj na území Slovenskej republiky.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach môže osoba, ktorý nemá bydlisko, resp. sídlo v žiadnom členskom štáte EU (vo vašom prípade banka v SAE) žalovať osobu, ktorá má bydlisko v členkom štáte EU (Vás) v štáte jej bydliska (t.j. v Slovenskej republike). V zmysle uvedeného, teda môže banka zo SAE žalovať svojich zahraničných klientov aj v krajine ich bydliska (nielen v SAE). Teda vo vašom prípade Vás môže banka zo SAE žalovať aj na Slovensku, pričom súd bude postupovať podľa právneho poriadku SAE. Súdne rozhodnutie vydané v tomto súdnom konaní bude následne priamo vykonateľné na Slovensku. Právny poriadok SAE podľa ktorého bude slovenský súd postupovať je rozhodný a určený v súlade s ustanoveniami Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980 (ďalej aj len „Rímsky dohovor“). V zmysle Rímskeho dohovoru je rozhodný ten právny poriadok, ktorý si zmluvné strany určia pre svoj záväzok (predpokladáme, že zmluva, ktorú ste uzatvorili s bankou v SAE, je uzatvorená podľa právneho poriadku SAE). Ak by z vašej zmluvy s bankou v SAE nijakým spôsobom nevyplývalo akým právnym poriadkom sa má riadiť, zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu zmluvnej strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre zmluvu (aj v tomto prípade to teda bude právny poriadok SAE- nakoľko plnenie charakteristické pre zmluvu- úverovú resp. zmluvu o vkladovom al. bežnom účte uskutočňuje banka, ktorej sídlo je práve v SAE).

Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, ak by banka v SAE predala svoju pohľadávku napr. slovenskej spoločnosti, tak v tomto prípade by došlo k postúpeniu pohľadávky voči dlžníkovi (Vám) z postupcu (z banky v SAE) na postupníka (slovenskú spoločnosť). Za týchto okolností dochádza iba k zmene v osobe veriteľa, zatiaľ čo samotný obsah záväzku (konkrétne práva a povinností zmluvných strán) zostávajú zachované bez akýchkoľvek zmien.  V tejto súvislosti preto v celom rozsahu odkazujeme na závery uvedené v predchádzajúcich častiach tohto stanoviska. Teda inými slovami, aj v tomto prípade je možné iniciovať voči Vám ako dlžníkovi súdne konanie na Slovensku, ktoré môže vyústiť až do exekučného konania, a to za rovnakých podmienok ako je uvedené vyššie, len s tým rozdielom, že vaše prípadne plnenie už nebude poskytované banke v SAE, ale spoločnosti, ktorá túto pohľadávku od nej kúpila (prevzala).      

Nakoľko nám však nie sú známe konkrétnejšie okolnosti tohto prípadu, odporúčame Vám, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú vec s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám, aké konkrétne možnosti máte, vzhľadom na pomerne zložitú právnu situáciu.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

07.11.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje