Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Otázka:

Dobrý deň,

V prvom rade veľmi pekne ďakujem za Vašu vysoko odbornú pomoc. Využila som ju už niekoľkokrát a vždy som v krátkom čase obdržala presné a vysokokvalitné odpovede.

Chcela by som sa tentokrát spýtať na zmeny v s.r.o.
Momentálne sme traja spoločníci- majitelia, z ktorých jeden je občanom SRN. Doteraz spoločnosť nemala žiadne výnosy. Dohodli sme sa, že ja ako jedna zo spoločníkov a konateľka spoločnosti by som pripravila zmeny v spoločnosti tak, aby jediným majiteľom bol môj manžel s tým, že by som si ponechala konateľstvo a ďalšie konateľstvo by mal manžel. K tomu by sme ešte chceli zmeniť názov spoločnosti a takisto doplniť predmet podnikania. 

Dočítala som sa, že pre uvedené zmeny v s.r.o. je potrebné pre OR spracovať nasledovné podklady:
1) Zápisnica z rokovania VZ (so všetkými naplánovanými zmenami)– vyhotovenie 2x s overenými podpismi
2) Zmluva o prevode obchodného podielu – vyhotovenie 2x s overenými podpismi
3) Návrh na zápis zmeny údajov do OR – tlačivo 8 – vyhotovenie 1x s overenými podpismi
4) Úplné znenie zakladateľskej listiny (so všetkými zmenami) - vyhotovenie 1x s overenými podpismi
5) Vyhlásenie nového majiteľa podľa § 105 a OZ – vyhotovenie 1x s overeným podpisom
6) Podpisový vzor nového majiteľa a zároveň aj doplneného konateľa – vyhotovenie 1x s overeným podpisom
7) Úhrada správneho poplatku vovýške .......EUR

Vzhľadom na vyššie uvedené by som mala niekoľko otázok:
• Sú vyššieuvedené podklady pre OR všetky aj s vyhotoveniami a overením podpisov, prípadne niečo chýba? Je možné ich datovať všetky s jedným dátumom?
• Je správny predpoklad kolízie majiteľstva s.r.o. a výplat dávok v nezamestnanosti?
• Keďže v rámci uvedenej s.r.o. je vybavená aj licencia na sprostredkovanie zamestnania, mohla by táto zostať pre firmu aj po uvedených zmenách ?
• Aký postup je pre živnostenský úrad – doplnenie predmetu činnosti a takisto názvu a konateľa, ktoré podklady, v akom vyhotovení a kedy treba odovzdať?
• Aký je poplatok pri uvedených zmenách, ak si vybavím EZP?
• Aký je postup, ak by som v rámci zmenenej s.r.o. viedla účtovníctvo, príp, vybavovanie ďalších obchodných záležitostí pre manžela, ako konateľ by som mala nárok na odmenu a mohla si platiť aj odvody?
• Ako postupovať, aby pôvodný spoločník zo SRN nemusel kvôli overovaniu cestovať do SR?
• Je potrebné k poslednému dátumu pred zmenami s.r.o. spracovať účtovnú závierku a zase k prvému dňu po zmenách otvoriť novú aj s aktuálnym vkladom minimálne 5000 EUR na bankový účet?

Ďakujem veľmi pekne za túto formu pomoci.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašich otázok ohľadom zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným a ich zápisom do obchodného registra uvádzame nasledujúce stanoviská:

Na úvod tejto odpovede si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že vykonávanie zmien v spoločnosti s ručením obmedzeným a ich zápis do Obchodného registra SR je komplexnou záležitosťou, pričom konkrétny postup a konkrétne náležitosti tejto zmeny vždy závisia od konkrétnych okolností každého prípadu. V tejto súvislosti je potrebné vychádzať z pomerov v dotknutej spoločnosti s ručením obmedzeným (napr. veľkosť podielov jednotlivých spoločníkov, výška základného imania, úroveň splatenia jednotlivých podielov). Tieto pomery vo Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným nám však nie sú známe, a teda v nasledujúcich častiach tejto odpovede uvádzame iba všeobecné pravidlá vzťahujúce sa na realizáciu Vami uvádzaných zmien.

Sú vyššie uvedené podklady pre OR všetky aj s vyhotoveniami a overením podpisov, prípadne niečo chýba? Je možné ich datovať všetky s jedným dátumom?

 

Všetky dokumenty, ktoré uvádzate vo svojej otázke sa na vykonanie Vami uvádzaných zmien vyžadujú. Avšak v prípade, ak predmetom prevodu má vo Vašom prípade byť väčšinový obchodný podiel (obchodný podiel o veľkosti 50 % a viac), tak budete potrebovať aj Súhlas správcu dane s týmto prevodom obchodného podielu vzťahujúci sa na osobu prevádzajúceho a osobu nadobúdateľa. Tento súhlas je potrebné si vyžiadať (podaním písomnej žiadosti) u správcu dane príslušného podľa sídla spoločnosti s ručením obmedzeným, a to ešte pred tým, než podáte Návrh na zápis zmien do Obchodného registra SR.   

Na tomto mieste si Vás ešte dovoľujem upozorniť, na skutočnosť, že:

  1. dokument označený ako Podpisový vzor nového konateľa by mal obsahovať výslovný súhlas nového konateľa s jeho vymenovaním do tejto funkcie;
  2. súčasťou Zápisnice z valného zhromaždenia musí byť aj listina prítomných spoločníkov s ich podpismi;
  3. súdny poplatok v sume 66,- € zaplatíte kolkovými známkami nalepenými na Návrhu na zápis zmien do Obchodného registra SR (iný doklad sa v takomto prípade nevyžaduje).

 

Podľa aktuálne platného právneho stavu sa úradné overenie podpisov vyžaduje iba na nasledujúcich dokumentoch:

-        na Zmluve o prevode obchodného podielu (aj podpis prevádzajúceho, aj podpis nadobúdateľa);

-        na Návrhu na zápis zmien do obchodného registra (podpisy oboch konateľov – aj starého aj nového);

-        na Zápisnici z valného zhromaždenia (podpis predsedu valného zhromaždenia).

 

Je správny predpoklad kolízie majiteľstva s.r.o. a výplat dávok v nezamestnanosti? 

Podľa ustanovenia § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov „poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky“.

Ďalej podľa ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“) „evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie“.

Uchádzačom o zamestnanie sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o službách zamestnanosti rozumie „občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu“.

Na základe citovaných ustanovení nárok na dávku v nezamestnanosti nemá osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu. Za výkon takejto zárobkovej činnosti sa považuje aj výkon funkcie konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Teda konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nemá nárok na dávku v nezamestnanosti.

Keďže v rámci uvedenej s.r.o. je vybavená aj licencia na sprostredkovanie zamestnania, mohla by táto zostať pre firmu aj po uvedených zmenách?

 

Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 Zákona o službách zamestnanosti  „sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu (podľa ustanovení Živnostenského zákona)“.

Ďalej v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 Zákona o službách zamestnanosti „sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. U právnickej osoby musí podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať zodpovedný zástupca podľa osobitného predpisu“.

Z citovaných ustanovení Zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa považuje za klasickú viazanú živnosť, na vykonávanie ktorej sa vyžaduje splnenie podmienky osobitnej odbornej spôsobilosti.

Inými slovami to znamená, že povolenie na sprostredkovania zamestnania za úhradu Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným  zostane zachované aj po zmenách v tejto spoločnosti. Avšak Vaša spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienku vysokoškolského vzdelania aspoň prvého stupňa. Zodpovedným zástupcom môže byť buď konateľ alebo aj iný zamestnanec tejto spoločnosti, avšak táto osoba musí byť ako zodpovedný zástupca zapísaný v Živnostenskom registri SR.

Aký postup je pre živnostenský úrad – doplnenie predmetu činnosti a takisto názvu a konateľa, ktoré podklady, v akom vyhotovení a kedy treba odovzdať?

 

Čo sa týka zmeny názvu a konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, tak tieto zmeny nie je potrebné živnostenskému úradu osobitne oznamovať. Živnostenský úrad si tieto zmeny automaticky zistí po tom, ako budú zapísané do Obchodného registra SR.

Čo sa týka rozšírenia predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným, tak v prvom rade sa vyžaduje, aby valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodlo o rozšírení predmetu podnikania o konkrétne živnostenské oprávnenia. Označenie živnostenských oprávnení v zápisnici sa musí zhodovať s ich označením uvedeným v: 

  1. Zozname odporúčaných označení voľných živností zverejnenom na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (pokiaľ sa má jednať o voľné živnosti - http://www.minv.sk/?volne-zivnosti-1);
  2. Prílohe č. 1 a 2 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (pokiaľ sa má jednať o remeselné a viazané živnosti).

Konkrétny postup pri získavaní živnostenského oprávnenia závisí od druhu živnosti, ktorá má byť do predmetu podnikania spoločnosti s ručením obmedzeným doplnená.

Pri voľných živnostiach postačuje, ak konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným na živnostenskom úrade tieto nové živnosti ohlási. Konkrétny postup pri ohlasovaní voľných živností, ako aj ďalšie dôležité informácie a tlačivá na stiahnutie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?volne-zivnosti-1).

Pri remeselných živnostiach samotné ohlásenie nepostačuje a spoločnosť s ručením obmedzeným bude musieť splniť aj podmienku odbornej spôsobilosti. Podmienku odbornej spôsobilosti musí spĺňať buď konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným alebo zamestnanec tejto spoločnosti - tzv. zodpovedný zástupca. Podrobnosti o splnení podmienky odbornej spôsobilosti nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?remeselne-zivnosti-1).

Nakoniec pri viazaných živnostiach sa okrem ohlásenia vyžaduje aj splnenie tzv. osobitnej odbornej spôsobilosti. Podmienku osobitnej odbornej spôsobilosti musí rovnako spĺňať buď konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným alebo zamestnanec tejto spoločnosti - tzv. zodpovedný zástupca. Podrobnosti o splnení podmienky osobitnej odbornej spôsobilosti nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?viazane-zivnosti).     

Na ohlásenie remeselných a viazaných živností sa použije rovnaký postup a rovnaké tlačivo, ako v prípade voľných živností. Ku ohlasovaciemu tlačivu je potrebné priložiť Zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným obsahujúcu rozhodnutie spoločníkov o rozšírení predmetu podnikania tejto spoločnosti a doklady preukazujúce splnenie podmienky odbornej spôsobilosti alebo osobitnej odbornej spôsobilosti.

Aký je poplatok pri uvedených zmenách, ak si vybavím EZP?

 

V prípade ohlásenia živností elektronickou formou sa za ohlásenie voľných živností neplatí žiadny správny poplatok. Za ohlásenie remeselných a viazaných živností elektronickými prostriedkami sa platí správny poplatok v sume 15,- € (rovnaký ako v prípade klasického listinného podania).

Súdny poplatok za podanie Návrhu na zápis zmien do Obchodného registra SR sa v prípade podania elektronickými prostriedkami znižuje o polovicu, t.j. na 33,- €.

Aký je postup, ak by som v rámci zmenenej s.r.o. viedla účtovníctvo, príp. vybavovanie ďalších obchodných záležitostí pre manžela, ako konateľ by som mala nárok na odmenu a mohla si platiť aj odvody?

Ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným môžete s touto spoločnosťou uzatvoriť klasickú pracovnú zmluvu, na základe ktorej sa stanete jej zamestnancom so všetkými s tým súvisiacimi právami a povinnosťami. Budete mať právo poberať mzdu uvedenú v pracovnej zmluve, z ktorej Vám táto spoločnosť (ako zamestnávateľ) bude zrážať preddavky na daň z príjmov a odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Na strane druhej, ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, máte možnosť s touto spoločnosťou uzatvoriť tzv. konateľskú zmluvu. Konateľskou zmluvou sa zakladá obchodnoprávny vzťah medzi konateľom a spoločnosťou s ručením obmedzeným. Predmetom tejto zmluvy by predovšetkým malo byť určenie výšky odmeny konateľa a úprava pracovných podmienok konateľa (pracovný čas, výmera dovolenky, cestovné náhrady a pod.). Príjmy konateľa podľa konateľskej zmluvy sú rovnako predmetom dane z príjmov fyzickej osoby (ako príjmy zo závislej činnosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a rovnako z týchto príjmov je konateľ povinný platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie. 

Ako postupovať, aby pôvodný spoločník zo SRN nemusel kvôli overovaniu cestovať do SR?

 

Pôvodný spoločník môže listiny podpísať aj v SRN a svoj podpis nechať overiť pred nemeckým notárom. Nakoľko Spolková republika Nemecko, ako aj Slovenská republika sú členmi Európskej únie, tak v zmysle platnej európskej legislatívy sa úradné overenie podpisu jednej členskej krajiny bez akýchkoľvek ďalších podmienok uznáva aj v iných členských štátoch.

Je potrebné k poslednému dátumu pred zmenami s.r.o. spracovať účtovnú závierku a zase k prvému dňu po zmenách otvoriť novú aj s aktuálnym vkladom minimálne 5000 EUR na bankový účet?

 

V súvislosti so zmenami v spoločnosti s rušením obmedzeným žiadny právny predpis nestanovuje povinnosť vyhotoviť účtovnú závierku. Zostavenie účtovnej závierky sa v tomto prípade nevyžaduje.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

18.09.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje