Majetok nezahrnutý do právoplatného rozhodnutia o dedičstve

Otázka:

V zmysle právoplatného dedičského rozhodnutia som výhradným dedičom po mojom nebohom príbuznom. Nedopatrením sa však do dedičského rozhodnutia nedostalo jeho dôchodkové pripoistenie, ktoré uzavrel  s Tatrou sympatia. Podľa tohto dôchodkového pripoistenia dedičom zostatku jeho podielu v prípade jeho smrti sa má stať osoba, ktorá bude po ňom dedičom. Poznamenávam, že ja menovite nie som v tejto zmluve uvedený. Keď som u Tatry sympatia predložil dedičské rozhodnutie so žiadosťou o výplatu jeho zostatkového podielu, oznámili mi, že to nie je možné nakoľko jeho dôchodkové pripoistenie nie je uvedené v dedičskom rozhodnutí po ňom.

Moje otázky :

a./Je stanovisko Tatry sympatia v súlade so zákonom ?

b./Ak áno, poraďte mi, prosím, ako mám v ďalšom postupovať, aby mi zostatkový podiel môjho nebohého príbuzného z jeho dôchodkového pripoistenia mohol byť vyplatený.

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem a zostávam s pozdravom 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa právoplatného dedičského rozhodnutia zaujímame nasledujúce stanovisko:

Poisťovňa Tatra sympatia (ďalej len „poisťovňa“) tým, že Vám nevyplatila zostatkový podiel dôchodkového pripoistenia vášho príbuzného, ktorého ste výhradným dedičom, postupovala správne, teda v súlade so zákonom. Ako v otázke uvádzate, do rozhodnutia o dedičstve nie je zahrnutý majetok - zostatkový podiel dôchodkového pripoistenia, ktorý by mal byť poisťovňou, Vám ako výhradnému dedičovi po poistenom, vyplatený. V zmysle uvedeného, Vám teda poisťovňa nemá na základe akého právneho titulu zostatkový podiel dôchodkového pripoistenia vyplatiť.

Keďže však dôchodkové pripoistenie, resp. jeho zostatkový podiel, sa nestalo súčasťou právoplatného rozhodnutia o dedičstve, môžeme tento majetok po poručiteľovi označiť ako majetok objavený až po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, o ktorom sa môže vykonať ešte tzv. dodatočné konanie o dedičstve.

V zmysle ustanovenia § 175x ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“): „Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve nejaký poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku konanie o dedičstve.“      

V súlade s citovaným zákonným ustanovením, ak sa teda po právoplatne ukončenom dedičskom konaní objaví majetok, ktorý patril poručiteľovi, a ktorý mal byť zahrnutý do rozhodnutia o dedičstve, vykoná súd o tomto majetku na návrh konanie o dedičstve.

Aby Vám teda zostatkový podiel z dôchodkového pripoistenia Vášho príbuzného mohol byť poisťovňou vyplatený, odporúčame Vám podať na súd Návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve (ďalej len „Návrh“). Návrh sa podáva na príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého mal poručiteľ naposledy bydlisko (ak nemal bydlisko, alebo bydlisko nemožno zistiť, tak súd v obvode ktorého mal naposledy poručiteľ pobyt, a ak nie je ani takýto súd, tak súd v obvode ktorého je poručiteľov majetok). Návrh musí mať všetky všeobecné náležitosti, ktoré musí spĺňať každé podanie adresované súdu uvedené v ustanovení § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, ako aj náležitosti, ktoré v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku musí obsahovať každý návrh na začatie konania.

Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku: „Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.“

V zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku: „(1) Konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt,, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90), nazýva sa žalobou.

(2) Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.“

Po skončení dodatočného dedičského konania Vám bude vydané rozhodnutie o dedičstve, ktoré bude zahrňovať aj majetok- zostatkový podiel dôchodkového pripoistenia, ktorý do prvého  rozhodnutia o dedičstve zahrnutí nebol. V súlade s týmto právoplatným rozhodnutím o dedičstve Vám už poisťovňa bude povinná zostatkový podiel dôchodkového pripoistenia po vašom nebohom príbuznom vyplatiť, nakoľko tu už bude právny titul- právoplatné rozhodnutie o dedičstve, ktoré v spojení so Zmluvou o dôchodkovom pripoistení takúto povinnosť poisťovni ukladá.      

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

14.09.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje