Zmluva o kúpe automobilu

Otázka:

Dobry den.
Moze banka(leasingovka) uzatvorit ustnu zmluvu na kupu automobilu v hodnote 100 tis eur a stat sa vlastnikom auta? Nema povinnost uzatvorit pisomnu zmluvu a na jej zaklade uhradit dodavateloovi fakturu za mot. vozidlo?
Moze takuto ustnu zmluvu uzatvorit pracovnik na pobocke?
Viete mi dat odkaz na pripadny zakon, usmernenie uzatvarania obchodneho vztahu s bankou?
Dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom kúpnej zmluvy Vám zasielame nasledovné stanovisko.

Kúpa automobilu prebieha na základe kúpnej zmluvy, ktorá je upravená jednak zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a jednak zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“).

To či sa v konkrétnom prípade použije Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník, závisí od povahy subjektov, ktoré kúpnu zmluvu uzatvárajú. Zjednodušene povedané, Obchodný zákonník sa použije, ak ide o „právne vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.“ Rozhodujúci je teda nie len subjekt kupujúceho (banka), ale aj predávajúceho. Obchodný zákonník sa tiež použije v niektorých iných špecifických prípadoch, ktoré sa Vás však v zmysle znenia Vašej otázky zrejme týkať nebudú. V ostatných prípadoch sa používa Občiansky zákonník.

Avšak podstatné je, že bez ohľadu na použitý právny predpis, písomná forma zmluvy o kúpe automobilu nie je povinná, a to ani podľa Obchodného, ani podľa Občianskeho zákonníka. Kúpna zmluva ohľadne automobilu teda môže byť uzatvorená aj ústne, a to aj medzi podnikateľmi aj medzi nepodnikateľmi.

Právny vzťah podliehajúci režimu Obchodného zákonníka:

Podľa § 272 ods. 1 OBZ „Zmluva vyžaduje pre platnosť písomnú formu iba v prípadoch ustanovených v zákone, alebo keď aspoň jedna strana pri rokovaní o uzavretí zmluvy prejaví vôľu, aby sa zmluva uzavrela v písomnej forme.“

Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka je upravená v § 409 a nasl. OBZ, pričom v týchto ustanoveniach nie je uvedené, že by musela byť uzatvorená písomne. Ak teda ani jedna zo zmluvných strán neprejavila pri rokovaní o uzavretí zmluvy vôľu uzatvoriť zmluvu písomne, môže byť uzatvorená ústne.

Právny vzťah podliehajúci režimu Občianskeho zákonníka:

Podľa § 46 ods. 1 OZ „Písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov.“

Kúpna v zmluva uzatváraná podľa Občianskeho zákonníka je upravená podrobne v § 588 a nasl. OZ, pričom v týchto ustanoveniach nie je stanovená povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu písomne, ak ide o hnuteľnú vec – automobil. Ak sa teda na písomnej forme nedohodli zmluvné strany, môže byť uzatvorená aj ústne.

Nijaký právny predpis neupravuje ucelený súbor ustanovení, ktoré by sa dotýkali špecificky len obchodných vzťahov uzatváraných bankou. Zákon č. 483/2001 Z. b. o bankách rieši niektoré súvisiace otázky, ale predovšetkým pokiaľ ide o hypotekárne úvery a vntúroné vzťahy banky s klientmi, vzťahy voči Národnej banke a pod. Inak sa právne vzťahy banky s inými subjektmi spravujú najčastejšie Obchodným zákonníkom, prípadne Občianskym zákonníkom, podľa toho, s kým sú tieto právne vzťahy uzatvárané, prípadne osobitnými právnymi predpismi v závislosti od obsahu konkrétneho právneho vzťahu. Napr. ak by banka kupovala nehnuteľnosť, musí postupovať aj v zmysle zákona o katastri henuteľností a pod.

Banka je právnickou osobou, v jej mene koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.

Podľa § 20 ods. 2 OZ „Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé.“

To znamená, že pracovník banky mohol uzatvoriť zmluvu o kúpe automobilu v prípade, ak takéto jeho oprávnenie bolo určené vo vnútorných predpisoch banky alebo je to obvyklé vzhľadom na jeho pracovné zaradenie.

Prípadný spor o tom, či došlo k uzatvoreniu platnej kúpnej zmluvy (či ju uzatvorila oprávnená osoba, či došlo k dohode o podstatných náležitostiach zmluvy - predmet kúpy, kúpna cena) je nutné riešiť súdnou cestou, kde by táto otázka bola predmetom dokazovania prostredníctvom výsluchu účastníkov konania, svedkov, a pod.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.05.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje