Práceneschopnosť a výpoveď pre nadbytočnosť

Otázka:

Dobrý deň,

Chcela by som nadviazať na môj dotaz a poprosiť o zodpovedanie otázok - výpoveď daná zamestnancovi pre nadbytočnosť.
Výpoveď podľa ZP doručenú v písomnej podobe poštou som k 1.5.2013 od zamestnávateľa neobdržala, aké mám ďalej možnosti si v čo najväčšej miere uplatniť svoje právomoci (nechcem čakať znovu na výpoveď a som momentálne na PN)?
Predpokladám, že v tejto dobe sa na mňa vzťahujú všetky práva a povinnosti ako na normálneho zamestnanca (aj z kolektívnej zmluvy)? 
Aké lehoty treba dodržať, aby som si svoje práva v v tejto situácii mohla uplatniť?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom výpovede Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vaša otázka je formulovaná pomerne široko a nie je z nej zrejmé, čo máte na mysli pod pojmom „čo najväčšie uplatnenie si svojich právomocí“. Zameriame sa preto na základné Vaše možnosti ďalšieho postupovania v tomto pracovnom pomere s ohľadom na Vašu súčasnú práceneschopnosť.

Počas práceneschopnosti ste chránená pred výpoveďou z pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) - ak ste si túto neschopnosť úmyselne nevyvolala alebo nespôsobila pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Počas trvania práceneschopnosti máte po dobu prvých 10 dní nárok na náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a následne po celú ďalšiu dobu trvania práceneschopnosti, najdlhšie však do skončenia podporného obdobia 52 týždňov, máte nárok na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Vašou povinnosťou počas trvania práceneschopnosti je dodržiavať liečebný režim. Nemáte povinnosť vykonávať prácu pre svojho zamestnávateľa, na druhej strane on nemá povinnosť poskytovať Vám mzdu. Máte povinnosť túto prekážku v práci zamestnávateľovi bezodkladne oznámiť a preukázať, ako aj upovedomiť ho o predpokladanom trvaní tejto prekážky v práci (§ 144 ZP).

Pokiaľ ide o preukazovanie PN, výplatu nemocenských dávok a pod. podrobnejšie otázky, odporúčame Vám, v prípade, že máte nejasnosti, kontaktovať telefonicky alebo osobne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Pracovný pomer teda bude trvať počas celej Vašej PN. Po jej skončení máte právo vrátiť sa do práce na svoje pôvodné pracovné miesto. Dôsledkom skončenia PN však prestáva platiť zákaz výpovede a zamestnávateľ teda voči Vám bude môcť uplatniť výpoveď pre nadbytočnosť (pri rešpektovaní všetkých podmienok jej platnosti, ako sme uviedli v predchádzajúcej odpovedi). Tomu sa nedá nijako zabrániť. Pri výpovedi pre nadbytočnosť (rovnako aj v prípade, ak by ste sa so zamestnávateľom dohodli na skončení pracovného pomeru pre nadbytočnosť) máte nárok na odstupné podľa § 76 ZP. Tiež máte nárok na náhradu mzdy za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky, ak ste si ich z dôvodu skončenia pracovného pomeru nemohli vyčerpať (§ 116 ods. 3 ZP).

Následne prichádza do úvahy nárok na dávku v nezamestnanosti podľa podmienok uvedených v zákone o sociálnom poistení.

Počas trvania PN ste naďalej zamestnancom a teda sa na Vás vzťahuje Zákonník práce ako aj kolektívna zmluva, avšak keďže ste formulovali otázku tak všeobecne, nie sme schopní sa vyjadriť ku konkrétnym právam, ktoré ste mohli mať na mysli a k nim prináležiacim lehotám.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

02.05.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje