Súpis hnuteľných vecí v exekúcii

Otázka:

Dobrý deň,

podľa zákona 233/1995 Z.z. o exekučnom konaní ak exekútor rozhodne o vykonaní exekúcie predajom hnuteľných vecí, priberie k súpisu vecí vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce. Obec alebo mesto na žiadosť o takúto osobu odpovedá "Nakoľko z časových a personálnych dôvodov nemôže mesto zabezpečiť takúto vhodnú osobu pri súpisoch hnuteľných vecí vo všetkých exekučných konaniach konaných v jeho územnom obvode a takáto povinnosť obci zo zákona priamo nevyplýva, osobu k vykonávaniu súpisu vecí v exekučných konaniach mesto neposkytuje." Ako veľmi je dôležitá prítomnosť vhodnej osoby pri uvedenom úkone? Kto všetko môže byť táto osoba? Môže exekútor postupovať aj tak, že si nepriberie vhodnú osobu k súpisu vecí a aké riziká z toho vyplývajú? Prípadne, ako sa dá riešiť takáto situácia?

Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom exekúcie predajom hnuteľných vecí Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení (ďalej len „zákon“) „Exekútor urobí opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť a ktoré sa najľahšie predajú; veci, ktoré sa rýchle kazia, sa spíšu, len ak nie je tu dostatok iných vecí a ak možno zabezpečiť ich rýchly predaj. Povinný umožní exekútorovi prístup na všetky miesta, kde má svoje hnuteľné veci umiestnené. Exekútor k vykonávaniu súpisu priberie vhodnú osobu, podľa možnosti zástupcu obce.“

Je pravdou, že povinnosť poskytnúť k súpisu hnuteľných vecí vhodnú osobu zo zákona priamo obci nevyplýva. Je vecou exekútora zabezpečiť takúto osobu. Z formulácie „priberie“ vyplýva, že je to jeho povinnosťou, nie iba právom – v tom prípade by zákonná formulácia znela „môže pribrať.“ Exekútor sa teda nemôže rozhodnúť, či vhodnú osobu priberie alebo nie, musí ju pribrať.

Zákon nijako nešpecifikuje, kto môže byť touto vhodnou osobou, nekladie na ňu nijaké osobitné požiadavky a na inom mieste ako v citovanom ustanovení o nej ani nehovorí. Jej výber je predovšetkým na posúdení exekútora. Pri jej určení je potrebné vychádzať predovšetkým z účelu, na ktorý je táto osoba prizývaná, a to je jej prítomnosť pri súpise hnuteľných vecí, na ktorý by mala istým spôsobom „dohliadať“, byť jeho svedkom. To znamená, že to musí byť predošetkým osoba fyzicky schopná výkonu tejto činnosti, teda bez telesných alebo duševných hendikepov, osoba spôsobilá na právne úkony. Ďalej by to mala byť podľa nášho názoru osoba nestranná, teda taká, ktorá nemá na predmetnej exekúcii nijaký záujem a nie je v nijakom vzťahu, či už pozitívnom alebo negatívnom, k účastníkom exekučného konania.

Faktom je, že zákon takejto osobe nepriznáva v rámci súpisu hnuteľných vecí nijaké práva ani neukladá nijaké povinnosti, avšak zrejme by mala byť istým garantom toho, že súpis neprebehne v rozpore so zákonom.

Povinnosť vhodnú osobu k súpisu prizvať je zákonnou povinnosťou exekútora a povinný môže na jej prítomnosti pri súpise trvať a výslovne požadovať od exekútora, aby takúto osobu zabezpečil. Pokiaľ tak exekútor neurobí, je možné naňho podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov, na základe ktorej môže byť disciplinárne stíhaný a potrestaný, k čomu už v minulosti vo viacerých prípadoch došlo. Exekútor postupuje v rozpore so zákonom, ak vhodnú osobu k súpisu nepriberie, na čo môže povinný exekútora upozorniť vopred. Pokiaľ by takýmto postupom exekútora vznikla povinnému škoda, zodpovedá mu exekútor aj za vzniknutú škodu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

29.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje