Povinné a dobrovoľné sociálne poistenie SZČO

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Prvý rok podnikania som si platila dobrovolné poistné do sociálnej poisťovne. V ďalšom roku mi bola vypočítaná výška poistného na základe daňového priznania. Všetky poplatky som pravidelne platila a preto som zostala v šoku, keď som dostala od soc.poisťovne list s dlžnou sumou viac než 700 eur. Myslela som si, že to bude nejaký omyl a že sa to musí vysvetliť. Vysvetlenie zo strany SP bolo, že si neplatím povinné odvody. Mojim " previnením" bolo, že som nezmenila údaj dobrovoľne poistený na povinné poistenie. Snažila som sa argumentovať tým, že moje peniaze tam majú, hoci i inej kolónke a nechápala som prečo mám platiť znova, čo som im uhradila. Spýtala som sa, že či tie peniaze, čo som poslala "omylom " mi vrátia a ja im pošlem, čo odo mňa žiadajú. Nič mi vraj nebudú vracať a musím to znova uhradiť. Je to vraj môj problém, že som si to nedala do poriadku. Také normálne ľudské, že by ma na to upozornili skôr, že platím do "inej kolónky" to je pre SP asi sci-fi. Takže som to zaplatila, lebo sa mi vyhrážali exekútorom.
Neviem sa s tým však zmieriť a hnevám sa na seba,že som to neriešila nejakou sťažnosťou...
Poprosila by som Vás o radu, čo môžem a či môžem ešte niečo v tejto veci urobiť ak sa to stalo v marci 2011.
Počula som od minimálne dvoch podnikateľov, že sa im stalo toto isté. Možno, že SP nám takto šetrí na dôchodky.

Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne dlhu v Sociálnej poisťovni Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Zo znenia Vašej otázky vyplýva, že vo Vašom prípade je problémom kolidovanie dvoch druhov sociálneho poistenia, a to povinného a dobrovoľného poistenia.

V zmysle § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) povinne nemocensky poistená je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.

Povinne dôchodkovo poistená je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená (§ 15 ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe (ďalej len "povinné poistenie") vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 zákona o sociálnom poistení).

Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (ďalej len „dobrovoľné poistenie“) vzniká odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľné poistenie zaniká aj odo dňa, v ktorom nie sú splnené podmienky podľa § 14 ods. 2, § 15 ods. 4 a § 19 ods. 2 a 3 (§ 23 zákona o sociálnom poistení).

Podľa § 228 ods. 1 zákona o sociálnom poistení samostatne zárobkovo činná osoba je povinná prihlásiť sa na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie najneskôr do ôsmich dní od vzniku týchto poistení a odhlásiť sa z týchto poistení do ôsmich dní od ich zániku.

Z vyššie citovaných ustanovení je nutné vyvodiť tieto pre Vás kľúčové fakty:

  1. Po vzniku povinného poistenia ste boli ako SZČO povinná do ôsmich dní prihlásiť sa na povinné poistenie, a to formou registračného listu.
  2. Vznikom povinného poistenia automaticky nezaniklo Vaše dobrovoľné poistenie. To zaniká až podaním odhlášky z dobrovoľného poistenia. Ak ste ju nepodali, tak nastal stav, že popri existujúcom dobrovoľnom poistení Vám vzniklo povinné poistenie, ktoré ste ale nehradili v stanovenej sume. Sociálna poisťovňa ale nemala odkiaľ vedieť, že nechcete tieto dve poistenia platiť súčasne, že nechcete pokračovať v  platení dobrovoľného poistenia aj popri povinnom poistení. Sociálna poisťovňa nemohla sama Vaše platby „presmerovať“ na iný druh poistenia.

Dozor nad vykonávaním sociálneho poistenia vykonáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo financií. Avšak vzhľadom na vyššie uvedené sa obávame, že vo Vašom prípade je nepravdepodobné, že by ste boli úspešná v sťažnosti proti postupu Sociálnej poisťovne, prípadne sa inak domohli vrátenia zaplatenej sumy. Vychádzajúc z Vami podaných informácií máme za to, že postup Sociálnej poisťovne nebol v rozpore so zákonom, nakoľko ste si nesplnila oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni a nepodala odhlášku z dobrovoľného poistenia, ak ste ho už nechceli platiť.

Všeobecne sa vychádza zo zásady, že platí, že každému sú známe, resp. majú byť známe všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa ho týkajú a neznalosť zákona v tomto smere neospravedlňuje.

Odporúčame Vám v budúcnosti, v prípade napr. zmeny vo výške dosiahnutého príjmu z podnikania alebo v prípade inej zmeny okolností, ktoré by mohli mať vplyv na trvanie Vašich povinností na úseku sociálneho poistenia, informovať sa vopred napr. osobne na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, na povinnosti, ktoré Vám z týchto zmien vyplývajú.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

27.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje