Náhrada poistného plnenia

Otázka:

Text Vašej otázky
dobry den,
moj syn sposobil v juli 2011 nehodu. Bol pod vyplyvom alkoholu. Auto, na ktorom jazdil nebolo jeho, patrilo mne a bolo poistene len zakonnou poistkou v Kooperative.
V rozsudku z novembra 2011 bol poskodeny "odkazanany s jeho narokom na nahradu skody na obcianske sudne konanie".
V marci 2012 syn dostal od poistovne vyzvu na zaplatenie nahrady poistneho plnenia, ktore vyplatil poistovatel poskodenemu. Suma sa odlisovala od sumy, ktora bola uvedena v rozsudku, tak syn dal namietku, ale poistovna nereagovala ani po urgencii namietky.
Kedze je suma velmi vysoka, syn je nezamestnany, nema majetok ani ucet, zatial sme tam zaplatili len dve male splatky.
Aky je predpokladany dalsi postup poistovne?
Za akych podmienok sa presuvaju dlhy na exekutora? Bojime sa, ze by dlzoba mohla narast. Po pokuse mailom sa dohodnut na urcitych splatkach poistovna nereagovala.
Bude z toho sudne konanie?
Aky to môze mat dalsi dopad?

dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom zaplatenia náhrady poistného plnenia Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení (Ďalej len „zákon“) „Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky.“

(Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Cdo 54/2009 Poisťovňa má nárok na náhradu poistného plnenia, okrem poistníka, proti každému, kto za škodu zodpovedá a za koho plnila. Poisťovňa má teda právo postihu aj proti osobe, ktorá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zodpovedá na základe zavinenia, t.j. aj proti vodičovi motorového vozidla.)

Uvedené ustanovenie teda predstavuje dôvod, pre ktorý od Vášho syna poisťovňa žiada vyplatenie predmetnej sumy. Pokiaľ ide o výšku tejto sumy a jej odchýlku od sumy uvedenej v rozsudku, k tomu sa vyjadriť nevieme, nakoľko nepoznáme obsah  relevantných písomností, ani poistné podmienky, za ktorých bola zmluva s poisťovňou uzatvorená. Zákon dáva poisťovni na výber, či bude voči poistníkovi vymáhať celú sumu poistného plnenia vyplatenú poškodenému, alebo len časť.

Podľa § 12 ods. 4 zákona „Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa odseku 1 alebo 2 sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia.“

To znamená, že ak poisťovňa vyplatila poškodenému poistné plnenie povedzme vo februári 2012, tak právo poisťovne na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti sa premlčí vo februári 2015. Ak by poisťovňa podala žalobu po tomto termíne, mohol by Váš syn vzniesť námietku premlčania a súd by musel žalobu poisťovne zamietnuť.

Pokiaľ syn nereaguje na mimosúdne výzvy poisťovne a nezaplatí náhradu poistného plnenia dobrovoľne, poisťovňa má právo podať žalobu na súd a vymáhať od neho predmetnú sumu súdnou cestou spolu s trovami konania (to sú napr. trovy právneho zastúpenia poisťovne, súdny poplatok vo výške 6% žalovanej sumy a pod.). To, akým konkrétnym spôsobom bude konanie prebiehať, či a koľko pojednávaní bude nariadených, závisí vo veľkej miere od súdu, ktorý toto konanie vedie. Výsledkom konania bude vydanie prvostupňového rozsudku, voči ktorému ešte je možné podať odvolanie. Ak odvolanie nebude v lehote podané, tak tento prvostupňový rozsudok nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, čo inými slovami znamená, že na základe neho bude možné vykonať exekúciu. Ak odvolanie bude podané, tak prebehne ešte konanie na súde druhého stupňa, výsledkom ktorého bude vydanie druhostupňového rozhodnutia, ktorý po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti sa stane podkladom pre vykonanie exekúcie. Voči tomuto rozhodnutiu je ešte možnosť podania mimoriadnych opravných prostriedkov, avšak bližšie sa nimi zaoberať  na tomto mieste považujeme za bezpredmetné.

Do štádia exekúcie sa teda celá vec dostáva po tom, čo prebehne konanie pred súdom, a je vydaný právoplatný a vykonateľný rozsudok ukladajúci synovi povinnosť platiť (pričom túto povinnosť syn nesplní). Exekučné konanie sa však môže začať len na návrh poisťovne adresovaný exekútorovi, nezačína sa automaticky po skončení súdneho konania.

Následne exekútor postupuje v zmysle Exekučného poriadku a nútene vymáha jednak sumu, ktorú má povinný zaplatiť podľa rozsudku, trovy konania pred súdom a aj trovy exekúcie – teda jeho vlastné trovy.

Najzávažnejší dopad, ktorý celá situácia môže mať, je bezpochyby fakt, že exekútor môže siahnuť na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok Vášho syna, ako aj finančné prostriedky vedené na bankovom účte, prípadne na jeho mzdu alebo iný príjem (spôsob exekúcie volí exekútor sám a mal by byť primeraný výške sumy, ktorú vymáha).

Na Vašu otázku, či uvedená situácia povedie k súdnemu konaniu, samozrejme nie je možné dať jednoznačnú odpoveď, nakoľko poisťovňa právo podať žalobu má a je na jej rozhodnutí či tak urobí. Považujeme však za rozumné rátať s tým, že k súdnemu vymáhaniu predmetnej sumy dôjde.

Poisťovňa nie je povinná reagovať na námietky alebo emaily. Ak však má syn záujem pokúsiť sa o dohodu, odporúčame zvoliť skôr oficiálnu cestu doporučeného listu, ktorý bude adresovať poisťovni, v ktorom objasní celú situáciu a svoje majetkové pomery, vyjadrí vôľu dlh urovnať a navrhne preňho únosný splátkový kalendár. Je len na rozhodnutí poisťovne, či sa s takýmto návrhom uspokojí, alebo dôjde k podaniu žaloby.

Určité obmedzené možnosti na riešenie celej situácie (napr. požiadanie o odklad exekúcie, dohoda o splátkovom kalendári s exekútorom) potom existujú aj v exekučnom konaní.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

23.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje