Skončenie pracovného pomeru po ukončení PN

Otázka:

Dobrý deň,
u súčasného zamestnávateľa pracujem od 15.8.2011 na pozícii oblastný manažér s miestom výkonu práce západné/stredné Slovensko. Zmluvu mám na dobu neurčitú. Od 1.5.2012 som PN a vzhľadom na to, že ma ešte čaká operácia, predpokladám ukončenie PN v máji 2013. V auguste 2013 mám možnosť požiadať o predčasný starobný dôchodok, čo aj mienim využiť. Od začiatku PN pracuje na mojej pozícii kolegyňa a mám informáciu, že moja nadriadená so mnou nepočíta a po návrate z PN ma mieni preradiť na inú prácu. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, či urobím dobre, ak po ukončení PN dám výpoveď podľa par. 67 s 2-mes. výpovednou lehotou, čiže môj prac. pomer by skončil 31.7.2013? Môžem byť počas plynutia výp.lehoty preradená na inú prácu, ak s preradením nesúhlasím? Prípadne môžem dostať v krajnom prípade výpoveď napr.pre nadbytočnosť, ak moja pozícia podľa prac. zmluvy existuje?
Ide mi o preklenutie obdobia do poberania dôchodku,aby som nezostala bez príjmu.
Ďakujem za každú radu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom obdobia práceneschopnosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:

K preradeniu na inú prácu:

V zásade platí, že k akejkoľvek zmene pracovných podmienok zamestnanca môže dôjsť len na základe dohody oboch účastníkov pracovného pomeru. Výnimkou, kedy je zamestnávateľ oprávnený a zároveň povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, sú situácie uvedené v § 55 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“):

"Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak

a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

b) tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie,

c) je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (ďalej len „karanténne opatrenie"),

d) je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu,

e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého na nočnú prácu,

f) tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú prácu."

Vo Vašom prípade teoreticky prichádza do úvahy použitie písm. a). Ak však Vaša súčasná PN nebude mať za následok dlhodobú stratu Vašej spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu (a netýka sa Vás ani iný z dôvodov podľa citovaného § 55 ZP), potom Vás bez Vášho súhlasu zamestnávateľ na inú prácu preradiť nemôže.

Uvedené platí bez ohľadu na to, či hovoríme o preradení v rámci výpovednej doby alebo v rámci „normálneho“ plynutia doby pracovného pomeru.

K nadbytočnosti zamestnanca:

Pokiaľ ide o výpoveď zamestnanca pre nadbytočnosť, Zákonník práce v § 63 ods. 1 písm. b) ZP uvádza, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách.

Zákonník práce teda neuvádza, že v rámci organizačných zmien musí výslovne dôjsť k zrušeniu pracovného miesta na to, aby bolo možné hovoriť o nadbytočnosti zamestnanca. Požaduje však písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách, s ktorými by ste museli byť oboznámená. Takiato požaduje, aby medzi organizačnými zmenami a nadbytočnosťou zamestnanca existovala príčinná súvislosť, ktorá by sa skúmala v prípadnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ak by ste ho na súde inciovali. Vychádzalo by sa z toho, či práca, ktorú ste vykonávali, sa stále vykonáva, kto ju vykonáva, či bol počas Vašej PN prijatý do zamestnania nový človek, alebo sa Vaša pracovná náplň prerozdelila a pod. To, či prípadná výpoveď pre nadbytočnosť bola alebo nebola platná, môže záväzne rozhodnúť len súd, a to len na základe žaloby.

Skončenie praxovného pomeru: 

Pokiaľ ide o Vaše možnosti riešenia vzniknutej situácie, tak pokiaľ sa vrátite z PN v máji 2013, môžu nastať zhruba tieto scenáre:

  1. zamestnávateľ Vás ponechá na Vašej pracovnej pozícii, pracovný pomer sa neskončí (nebudete to inciovať ani Vy, ani on)
  2. zamestnávateľ Vám dá výpoveď. V tom prípade, keďže Váš pracovný pomer trval viac ako jeden rok, ale menej ako 5 rokov, výpovedná doba bude najmenej dva mesiace. Začne plynúť 01.06.2013 a uplynie (ak ste si nedohodli dlhšiu výpovednú dobu) 31.07.2013.
  3. dáte výpoveď vy a výpovedná doba uplynie takisto 31.07.2013.

Z hľadiska preklenutia doby do požiadania o predčasný starobný dôchodok je teda v zásade irelevantné, či výpoveď dáte vy, alebo Vám ju dá zamestnávateľ. Počas plynutia výpovednej doby, teda do konca júla 2013, budete poberať mzdu a teda toto obdobie prekleniete tak, že nezostanete bez príjmu.

Pokiaľ ide o iné Vaše nároky súvisiace so skončením pracovného pomeru:

Odstupné: ak Vám dá zamestnávateľ výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nebudete mať nárok na odstupné, keďže Váš pracovný pomer u zamestnávateľa by trval menej ako dva roky.

Ak by ste však uzatvorili so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, a to z dôvodu Vašej nadbytočnosti, potom by ste mali nárok na odstupné v sume Vášho priemerného mesačného zárobku, pretože na to máte právo, aj keď Váš pracovný pomer by trval menej ako dva roky.

Z Vašej pozície by teda bolo ideálne, ak by sa Vám podarilo dohodnúť so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru ku 31.07.2013, z dôvodu nadbytočnosti, keďže by ste okrem mzdy mali nárok aj na odstupné. Je však otázne, či zamestnávateľ bude prístupný takejto dohode.

Odchodné: Podľa § 76a ods. 2 ZP „Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.“ Ak však k skončeniu pracovného pomeru dôjde pred vznikom Vášho nároku na predčasný starobný dôchodok, zrejme túto podmienku spĺňať nebudete.

Chceli by sme Vás ešte upozorniť na možnosť priznania dávky v nezamestnanosti. Podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení „Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len „evidencia nezamestnaných občanov“) bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Ak spĺňate podmienku pre priznanie dávky v nezamestnanosti, odporúčame Vám zvážiť, či nepožiadať po skončení pracovného pomeru najskôr o dávku v nezamestnanosti, ktorú by ste poberali 6 mesiacov a až následne požiadať o predčasný starobný dôchodok, pričom by sa Vám krátil o nižšiu sumu. V tejto veci Vám odporúčame za účelom podrobnejších informácií obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Záverom zhrňujeme:

- jednostranné preradenie bez Vášho súhlasu je možné len v prípadoch, ktoré sme vyššie citovali. Ak sa na Vás nevzťahuje žiaden z nich, zamesťnávateľ Vás preradiť nemôže.

- ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď pre nadbytočnosť, o tom, či bola platná, môže rozhodnúť len súd na základe Vašej žaloby

- z hľadiska preklenutia obdobia do požiadania o predčasný starobný dôchodok nie je rozhodujúce, či podáte výpoveď vy, alebo Vám ju dá zamestnávateľ. Do uplynutia výpovednej doby, t.j. pravdepodobne do 31.07.2013, budete poberať mzdu, a teda ani v jednom prípade nebudete bez príjmu.

- nárok na odstupné pri výpovedi (z ktorejkoľvek strany) nebudete mať. Nárok na odstupné by ste mali, len ak by ste uzatvorili so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti.

- informujte sa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne ohľadom možnosti poberania dávky v nezamestnanosti po skončení pracovného pomeru pred požiadaním o predčasný starobný dôchodok.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

14.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje