Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o informáciu.
Jedná sa o pozemok mimoobce, ktorý by som si chcel vysporiadať pod chatu, (vlastne dať dokopy pozemok ktorý má 30 účastníkov).

Sú 3 pozemky vedľa seba:
1. pozemok (300 m2) vlastnila moja mama s bratmi a polovicu druhá rodina (8 účastníkov), tento pozemok sa mi podarilo prepísať na mňa a manželku.
3. pozemok (400 m2) vlastnil manželkin otec, takisto s bratmi + druhú polku iná rodina (7 účastníkov) taktiež sa nám ho podarilo prepísať na nás.

Problém je v strednom 2. pozemku (300 m). Ten vlastnia 4 rodiny: jedna rodina vlastnila ½ tú sa nám podarilo odkúpiť.
Druhá polovica je rozdelená na tri rodiny, dve rodiny mi podpísali a tá tretia mi to nechce podpísať. Jedná sa o 8 účastníkov, ktorý najviac z nich má 13 m2, dvaja majú po 6,5 m2 a piati po 1,3 m2. Chcel by som to od nich kúpiť, ale oni mi to nechcú predať. Chcú iba vymeniť výmeru za výmeru, a ja im neviem vysvetliť že 1,3 m2 sa nedá vymeniť.

Chcel by som sa vás opýtať, či by sa nejako geometrickým plánom alebo súdnou cestou nedali tie ich metre vyčleniť na bok tretieho alebo prvého pozemku, ktoré už vlastním. Tie tri pozemky by som chcel spojiť do jedného celku, potom by som vlastnil cca 970 m2 a oni ôsmi by tam mali 32 m2, len nechcem aby ich mená figurovali na mojej parcele.

Ešte by som sa chcel opýtať, ako sa dá získať účasť po neznámom účastníkovi.
Jedná sa asi o 32m2 a za menom je napísané len /čd. 1761/31/, SR nie je tam ani adresa ani dátum narodenia. Problém sa týka tiež hore uvedených pozemkov (pozemok 2).

Ďakujem 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom usporiadania vlastníctva k pozemkom Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Nijakým všeobecne záväzným právnym predpisom nie je upravená možnosť, na ktorú sa pýtate, a to vyčlenenie pozemku resp. jeho relokácia na iné miesto, než na akom sa reálne nachádza. Vlastníctvo je právnym poriadkom Slovenskej republiky chránené. Vlastník resp. spoluvlastník pozemku má výlučné a absolútne právo so svojím pozemkom/podielom disponovať alebo sa rozhodnúť, že s ním disponovať nebude.

Máte záujem stať sa výlučným vlastníkom všetkých pozemkov. Zo znenia Vašej otázky sme vyrozumeli, že v súčasnosti ste väčšinovým podielovým spoluvlastníkom 2. pozemku spolu s ďalšími troma rodinami. Pokiaľ nie je možné, aby ste získali spoulvastnícky podiel predmetnej rodiny dohodou, prichádza podľa nášho názoru do úvahy zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvalstníctva súdnou cestou. V zmysle § 142 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom „Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že sú možné tri spôsoby vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Rozdeleniu pozemku vo Vašom prípade by zrejme bránil zákaz drobenia pozemkov, preto sa domnievame, že by prichádzalo do úvahy skôr prikázanie celého pozemku za primeranú náhradu Vám ako jednému zo spoluvlastníkov.  Toho sa môžete domáhať podaním Návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za primeranú náhradu na súde. Samozrejme, jedine súd bude kompetentný rozhodnúť, či Vášmu návrhu v celom rozsahu a spôsobom, ktorý navrhujete, vyhovie.

K zamietnutiu návrhu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva môže dôjsť iba výnimočne. Je to v prípade, ak vec tvoriaca predmet spoluvlastníctva nie je reálne deliteľná a ďalším dvom spôsobom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nej (t. j. prikázaniu veci za náhradu a jej predaju) bránia dôvody hodné osobitného zreteľa. Ich existenciu súd musí starostlivo skúmať individuálne, v každej prejednávanej veci. 

Pri podaní tohto návrhu a za účelom zastupovania v následnom súdnom konaní Vám odporúčame zvážiť odbornú pomoc advokáta v mieste Vášho bydliska.

Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, odporúčame Vám obrátiť sa na obecný úrad, či by Vám nevedeli poskytnúť bližšie informácie. Skúste zistiť, či bol na danom území vytvorený register obnovenej evidencie pozemkov. Ak áno, prichádza do úvahy, že správcom pozemku je Slovenský pozemkový fond. Viac informácií nájdete tu: http://www.pozfond.sk/web_usporiadanie_vlastnictva/vlastnictvo_k_pozemkom.aspx. Odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Slovenský pozemkový fond, príslušný regionálny odbor, ktorý, ak je správcom daného pozemku, tak je zároveň tým orgánom, s ktorým musíte riešiť úpravu Vašich práv k tomuto pozemku. Problematika neznámych, resp, nezistených vlastníkov pozemkov je však v súčasnosti u nás veľmi rozšírená a komplikovaná.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

15.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje