Nájom motorového vozidla

Otázka:

Dobrý deň,
pred pár rokmi som za symbolické 1€ kúpil staršie motorové vozidlo, ktoré som následne prenajal za cenu vo výške PZP. Jedným z dôvodov prepisu auta na moju osobu bolo aj to aby sa budúci nájomca vyhol prípadnej exekúcii, keďže v tom čase sme plánovali spoločný podnik na základe živnosti.
Medzitým sa plány zmenili, o auto som sa z dôvodu dlhodobejšej neprítomnosti nezaujímal.
V súčasnosti je nájomca nezvestný, ja neviem kde je a či vôbec ešte existuje auto, hrozí mi pokuta za nevykonané STK a emisné skúšky, nehovoriac o dlhu na PZP.
Čo by som mal urobiť v tomto komplikovanom prípade?
Auto neviem odhlásiť. Pomohlo by mi trestné oznámenie.
Ďakujem vopred za radu

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom motorového vozidla Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vlastnícke právo, jeho rozsah a povinnosti z neho vyplývajúce upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Nezáleží na tom, za akým účelom ste auto kúpili a čo ste s ním plánovali uskutočniť, dôležité je, že ste ho nadobudli do vlastníctva a môžete s ním disponovať akýmkoľvek spôsobom, ak je to v súlade so zákonom. S vlastníctvom motorového vozidla sú však spojené i početné povinnosti, ktoré je prevádzkovateľ vozidla nútený splniť, v opačnom prípade mu hrozia sankcie.

V zmysle ust. § 2 písm. am/ zákona č.  725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach prevádzky“), „je prevádzkovateľom vozidla vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.“

Pozícia držiteľa vozidla teda môže vzniknúť na základe viacerých právnych dôvodov, napr. i na základe dlhodobého nájomného vzťahu, avšak táto pozícia musí byť preukázaná v osvedčení o evidencii vozidla. Všetky zmeny v evidencii vozidiel, akými sú napr. i zmeny vlastníckeho práva či prevodu držby vozidla, je nutné oznámiť príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý dané zmeny zapíše a vyznačí v osvedčení o evidencii.

Z Vášho zadania sa môžeme len domnievať, že v osvedčení o evidencii vozidla ste ako vlastník a zároveň ako držiteľ vozidla zapísaný Vy, z čoho pre Vás prirodzene vyplývajú povinnosti spojené s prevádzkou motorového vozidla, vrátane platenia povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 21 zákona o podmienkach prevádzky patria medzi povinnosti prevádzkovateľov vozidiel ďalej mimo iného i povinnosti udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave, v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole a emisnej kontrole pravidelnej spôsobom, ako i mnohé ďalšie povinnosti. Prevádzkovateľ vozidla tak nesmie prevádzkovať vozidlo, ktoré nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo nemá technické osvedčenie vozidla či platné osvedčenie o technickej kontrole, inak mu hrozia početné sankcie.

Podľa ust. § 665 a nasl. Občianskeho zákonníka, nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve a primerane povahe a určeniu veci. Nepoznáme obsah nájomnej zmluvy, ktorú ste s nájomcom uzavreli, a teda ani povinnosti, ktoré nájomcovi zo zmluvy vyplývajú, preto iba predpokladáme, že všetky hore uvedené povinnosti ste boli povinný splniť ako prevádzkovateľ vozidla Vy. Splneniu týchto povinností ste sa tak ako prevádzkovateľ vozidla nemohli a nemôžete vyhnúť.

Na základe hore uvedených informácií Vám odporúčame skúsiť vypátrať nájomcu, čo najskôr ho kontaktovať a žiadať od neho splnenie povinností, na ktorých ste sa dohodli. Odporúčame Vám aj písomne doporučeným listom ho vyzvať na plnenie jeho povinností. Bez ohľadu na to, či sa Vám to podarí, však máte zodpovednosť za zaplatenie dlžného poistného a splnenie ďalších povinností, ktoré sa nedajú obísť. Náhradu škody a plnenie dohodnuté z nájomnej zmluvy si môžete potom regresne (následne) uplatňovať u nájomcu, a to aj súdnou cestou v občianskoprávnom konaní.  Máte možnosť tiež obrátiť sa (najlepšie osobne) na orgány činné v trestnom konaní (políciu alebo prokuratúru) a podať trestné oznámenie (odporúčame Vám zatiaľ podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa - aby ste sa vyhli prípadnému stíhaniu pre krivé obvinenie, ak by sa trestný čin nepreukázal). Dané konanie s určitou pravdepodobnosťou napĺňa skutkovú podstatu trestného činu krádeže (§ 212 Trestného zákona), prípadne iného trestného činu (napr. neoprávneného užívania cudzej veci a pod.). Je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby spáchaný skutok právne kvalifikovali, Vy musíte len v trestnom oznámení pravdivo a úplne opísať skutkové okolnosti. Následne začne polícia trestné konanie a bude zisťovať aj pobyt nájomcu. Samozrejme, trestné oznámenie a následné konanie môžu prispieť k tomu, že nájomca dobrovoľne pod hrozbou trestu splní všetky svoje povinnosti voči Vám, avšak samo o sebe Vám trestné oznámenie nezaručí finančnú kompenzáciu Vašich nákladov, ktoré budete mať ohľadom motorového vozidla. Tú môžete dosiahnuť práve žalobou o náhradu škody, pričom náhradu škody si môžete uplatniť priamo v trestnom konaní, avšak pravdepodobnejšie je, že súd tento Váš nárok vylúči na samostatné občianskoprávne konanie.

Za účelom uplatnenia náhrady škody Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, s ktorým budete môcť odborne zhodnotiť dôkazný materiál, ktorý by ste prípadne vedeli doložiť a ktorý Vás bude vedieť účinne zastupovať.

Do úvahy prichádza i možnosť dočasného vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách podľa § 24a zákona o podmienkach prevádzky, prípadne následné vyradenie vozidla z evidencie motorových vozidiel podľa § 120 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení. S tým však zákon spojuje povinnosť odovzdať osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľku s evidenčným číslom (v prípade starého vozidla odovzdať i potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie), čo môže byť vo Vašom prípade problematické.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

06.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje