Dopravná nehoda

Otázka:

Šoféroval som cudzie vozidlo a mal som nehodu.
V jeden večer ma uprosili moji traja kamaráti, ktorí boli pod vplyvom alkoholu, aby som ich išiel odviezť, že oni nemôžu ani jeden šoférovať. Mne sa moc nechcelo, ale nakoniec som súhlasil. Hneď mi dal jeden kľúče od auta aby som len išiel a dodal: „ môžeš si robiť s autom čo chceš“.( asi z neho hovoril alkohol) Stalo sa to, že v noci bol na ceste ľad a mňa vyhodilo bokom do obrubníka, pričom sa zlomilo koleso. Nikomu sa nič nestalo, rýchlosť bola len okolo 60 km. Polícia sa nevolala, zdalo sa že škoda nebude nejaká veľka.( bola to chyba) Majiteľ auta dal auto do servisu. Po troch mesiacoch prišiel za mnou, že mu mám zaplatiť za poškodené auto, lebo oprava stála 3300 €. Zostal som v šoku Moja odpoveď bola, že ja dám len jednu štvrtinu, pretože sme boli v aute 4, ja som šoférovať nechcel a ani sa voziť. Môj úmysel nebol poškodiť auto. Auto si dal majiteľ do drahého servisu a vôbec mi ani nepovedal ako to bude s platením opravy. Nemám žiadne fotky ani dôkazy, aké bolo auto pred nehodou , len mi doniesol zoznam, čo všetko sa menilo ( asi pol podvozku: pohnutá náprava predná, zadná , elektróny, koleso...). Na prvý pohľad sa zdalo, že je len zlomene koleso a pohnutá náprava, neboli poškodené ani plechy. Majiteľ sa mi vyhráža, že ak mu nezaplatím, dá ma k súdu a svedčiť mu budú dvaja opitý ( tiež nemám dôkaz) pasažieri, čo boli v tú chvíľu v aute. Môžete mi prosím napísať aké mám možnosti? Ďakujem za skorú odpoveď 

Odpoveď:

Dobrý deň,

v súčasnej situácii nemáte veľa možností. Ak bude známy trvať na zaplatení predmetnej sumy, neostáva mu nič iné len podať na Vás žalobu o náhradu škody na súd. Následne začne občianske súdne konanie, predmetom ktrého bude dokazovanie toho, či zodpovedáte za vzniknutú škodu a v akom rozsahu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) „Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.“

Základnými predpokladmi zodpovednosti za škodu teda sú:

  1. Porušenie povinnosti (napr, stanovenej právnym predpisom, porušenie pravidiel bezpečnostni cestnej premávky a pod.)
  2. Vznik škody (v tomto prípade škody na aute)
  3. PríčinNá súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody (inak povedané, že škoda, ktorá vznikla, bola spôsobená práve Vaším porušením povinnosti, inak by k nej nedošlo a na vznik škody nemali vplyv iné porušenia)
  4. Zavinenie – minimálne nedbanlivostné.

Všetky tieto faktory je nutné v konaní dokázať, aby bolo možné uzavrieť, že zodpovedáte za škodu a zaviazať Vás k jej náhrade. Platí, že ten kto žaluje, musí nie len tvrdiť skutočnosti, o ktoré opiera svoj nárok na náhradu škody, ale musí ich aj dokázať. Práve toto sa vo Vašom prípade javí ako problematické (pre žalobcu), keďže medzi škodou a prípadným dokazovaním ubehne značný čas. Dôkazy vo Váš neprospech bude navrhovať Váš známy ako žalobca a vy ako žalovaný zase tie, ktoré Vám môžu slúžiť v prospech. V situácii, kedy nebol urobený záznam o nehode, budú hlavnými dôkazmi zrejme výpovede Vaše a ostatných svedkov, ktoré síce môžu potvrdiť, že ste auto šoférovali, ale nebudú postačovať na to, aby sa zistil skutočný rozsah škody spôsobenej nabehnutím na obrubník. K tomu bude potrebné prizvať znalca z odboru dopravy, prípadne konzultovať so servisom, vyžiadať si všetky faktúry a pod. Je nutné, aby žalobca preukázal, že všetky zmeny a opravy, ktoré boli servisom na vozidle urobené, boli urobené na odstránenie výlučne tých škôd, ktoré ste spôsobili pri jazde Vy. Malo by sa zrejme správami z hydrometeorologického ústavu preukázať aj aké bolo v tú noc počasie a pod.

Aj keby súd zistil, že za uplatnenú škodu naozaj zodpovedáte Vy, v zmysle § 450 OZ „Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd náhradu škody primerane zníži. Vezme pritom zreteľ najmä na to, ako ku škode došlo, ako aj na osobné a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila; prihliadne pritom aj na pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. Zníženie nemožno vykonať, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne.“

Konkrétny smer, aký naberie súdne konanie, teraz ťažko predvídať. Avšak vzhľadom na náročnosť tohto typu konania Vám v prípade, že k podaniu žaloby naozaj dôjde, odporúčame nechať sa zastupovať advokátom v mieste Vášho bydliska.

Záverom pre zhrnutie: Vaše možnosti sú buď sa dohodnúť so známym na zaplatení takej sumy, ktorá sa Vám zdá adekvátna a prijateľná, alebo čakať, či na Vás skutočne podá žalobu. Ak tak urobí, najlepšie urobíte, ak sa necháte kvalifikovane právne zastupovať advokátom.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

06.03.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje