Zastavenie exekúcie

Otázka:

Dobrý deň, prosím o nasledovnú radu.Dcéra si zobrala v Pohotovosti s.r.o v roku 2008 pôžičku vo výške 300€, po určitom čase nesplatila niekoľko splátok tak jej dali zmluvnú pokutu a úroky z omeškania dcéra začala pravidelne splácať 30€ mesačne.Pohotovosť s.r.o nebola uspokojená,tak to dala na exekučne konanie.Po prešetrení celej veci na OS Zvolen,bolo zistené,že cela pôžička obsahovala nepriateľné zmluvné podmienky a vysoký zmenkový úrok 0,25% denne a iné porušenie práva EU.V liste zo dňa 5.2.2013 dcére OS Zvolen oznámil,že súd exekúciu zastavuje ku dňu 29.mája2012 na pohľadávku 741,55€.Problém,je v tom,že dcére k dnešnému dňu narástol dlh, úroky z omeškania do výšky 1425€ a ešte k tomu dňa 6.1.2013 dostala dopis od CD-Colsunting s.r.o ,oznámenie o postúpení práv z Pohotovostí s.r.o na ich spoločnosť a žiadujú celý dlh vo výške 1425€ zaplatiť do 3 dní.Dopis nedoporučený a bez pečiatky.Nedostane sa dcéra zasa do nejakých problémov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 57 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“) v niektorých prípadoch súd exekúciu zastaví – a to buď na návrh alebo aj bez návrhu. Dôvody na zastavenie exekúcie sú v EP výslovne stanovené. Dôsledkom zastavenia exekúcie je, že sa končí a tým pádom v nej nie je možné ďalej pokračovať. Podľa § 57 ods. 3 EP „Ak sa exekúcie týka niektorý z dôvodov zastavenia len sčasti alebo ak sa exekúcia vykonala v širšom rozsahu, než stačí na uspokojenie oprávneného, exekúcia sa zastaví len čiastočne.“

To znamená, že súd môže exekúciu zastaviť úplne - v celom rozsahu – alebo len z časti. To musí byť výslovne v rozhodnutí súdu o zastavení exekúcie uvedené.  Pre odpoveď na otázku, či Vaša dcéra je alebo nie je povinná ešte niečo platiť alebo už nie, je preto kľúčové ujasniť si v prvom rade to, či exekúcia bola zastavená v celom rozsahu alebo len z časti. Bohužiaľ, zo znenia Vašej otázky bez podrobného preštudovania rozhodnutia okresného súdu sa k tomu nemôžeme jednoznačne vyjadriť.  Nevieme, čo všetko presne predstavuje suma 741,55 € a rovnako nevieme za aký čas (odkedy počítaný)– ako uvádzate - vzrástol dcérin dlh na 1425 €. Ak sa zastavenie exekúcie týkalo aj úrokov z omeškania, nemohli už ďalej narastať, Nevieme teda povedať, či suma 1425 € je správne vypočítaná, oprávnená, a či bol pri jej výpočte vzatý do úvahy rozsah zastavenia exekúcie. 

V niektorých presne stanovených prípadoch je ešte navyše voči rozhodnutiu súdu o zastavení exekúcie prípustné odvolanie, takže v tomto momente ani nevieme s určitosťou povedať, či rozhodnutie o zastavení exekúcie už je právoplatné.

Máme za to, že v tejto veci by ste v prvom rade mali komunikovať s exekútorom, a to najlepšie osobne.

Odporúčame Vašej dcére navštíviť exekútorský úrad, ktorý má na starosti túto exekúciu, a požiadať ho o to, aby jej podal správu o stave exekúcie, predovšetkým jej vysvetlil:

- či rozhodnutie o zastavení exekúcie je právoplatné

- či bola exekúcia zastavená v celom rozsahu alebo len čiastočne

- ak nebola exekúcia zastavená v celom rozsahu, aká je aktuálne zostávajúca výška dlhu, ktorý by mala ešte Vaša dcéra platiť a z akého titulu.

Pokiaľ ide o dopis od spoločnosti CD – Consulting s.r.o., postúpenie pohľadávky Vám v prvom rade bola povinná oznámiť samotná Pohotovosť s.r.o. Spoločnosť CD  - Consulting s.r.o. je povinná Vám postúpenie pohľadávky nie len oznámiť, ale aj preukázať (napr. zmluvou o postúpení pohľadávky). V tomto ohľade, vychádzajúc z toho, že Vám bol doručený len list, Vám odporúčame byť veľmi opatrný pokiaľ ide o komunikáciu s touto spoločnosťou a aj v tejto veci sa obrátiť radšej na exekútora. Napokon, pokiaľ je suma, ktorú požaduje CD – Consulting s.r.o. už oprávnene vymáhaná v exekučnom konaní, tak je to práve exekútor, ktorý uskutočňuje všetky kroky v súlade s Exekučným poriadkom, eventuálne aj siahne na majetok Vašej dcéry, vymôže dlžnú sumu a zašle ju tomu, komu patrí (či už by to mala byť Pohotovosť s.r.o. alebo CD –Consulting s.r.o.). Preto môžete požiadať exekútora o informáciu, či má vedomosť o tom, že došlo k nejakej zmene v osobe oprávneného v exekučnom konaní.

Uvádzate, že 05.02.2013 bolo doručené Vašej dcére rozhodnutie okresného súdu o zastavení exekúcie, pričom list prišil už 06.01.2013. To môže svedčiť napr. v prospech toho, že jednoducho v čase, keď Vám spoločnosť doručovala list, ešte nevedela, že exekúcia je zastavená.

Ďalšia možnosť, ktorú máte, je nekomunikovať s exekútorom priamo, ale obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, poskytnúť mu všetky dostupné písomnosti ohľadne exekúcie a nechať sa ním zastupovať. Vo Vašom mene sa môže spojiť s exekútorom a následne Vám dať konkrétne odborné právne rady s ohľadom na všetky zistené informácie a okolnosti prípadu, ktoré nám len zo znenia Vašej otázky nie sú známe.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

18.02.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

25

8

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje