Zastavenie exekúcie po zmene rozsudku

Otázka:

Text Vašej otázky:
Exekučné konanie proti mne začalo v roku 2009.Týka sa výživného na dieťa. V mesiaci August 2012 došlo k zmene rozsudku a teda aj k zmene exekučného titulu, na ktorý sa exekútor v konaní odvoláva.Zmenu rozsudku, ktorým mi súd znížil výživné, som oznámil exekučnému súdu v mesiaci Oktober 2012 s vykonateľnoťou od 3.10.2012. Počnúc týmto mesiacom som začal platiť výživné vo výške určenej týmto zmeneným rozsudkom.Oprávnená išla za exekútorom, aby vymáhal dlh (rozdiel medzi pôvodnou výškou výživného a novou výškou určenou zmenou rozsudku)ešte podľa starého a teda už neplatného rozsudku. Pritom sa mu podľa mňa úmyselne nezmienila o tom, že rozsudok bol medzičasom zmenený. Exekútor bez toho, že by si overil exekučný titul a jeho platnosť, vydal dňa 7.1.2013 exekučný príkaz s odvolaním sa na neplatný rozsudok (exekučný titul) a znovu odo mňa vymáha pohľadávku de facto podľa mňa už neplatnú a dokonca mi banka preto stiahla prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu.
Má exekútor pred vydaním exekučného príkazu , proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, povinnosť zistiť si aktuálny stav prostredníctvom exekučného súdu alebo mu táto povinnosť nevyplýva? Je povinný pri vydaní exekučného príkazu poučiť banku o výške pohľadávky, ktorú nie je možné zraziť( 99,58 €) a súčasne banku poučiť, že nemôže poukázať prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu alebo má skutočnosť, či nie sú prostriedky na účte povinného pridelené zo štátneho rozpočtu skúmať pred uvoľnením prostriedkov exekútorovi banka ? V čase, ke´d som ja prevzal exekučný príkaz (15.1.2013 v odbernej lehote) boli peniaze už zrazené. Vo vydanom exekučnom príkaze sa takéto poučenie nenachádza. Odvolávka je len na §§ 94 a 96 EP. Môže exekútor v exekučnom konaní vymáhať pre oprávneného okrem samotnej pohľadávky aj trovy právneho zastúpenia oprávneného ak nemá k tomu žiadny účtovný doklad? Inými slovami, oprávnený nepreukázal, že by tieto trovy advokátovi uhradil.


Odpoveď:

  1. Má exekútor pred vydaním exekučného príkazu, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, povinnosť zistiť si aktuálny stav prostredníctvom exekučného súdu alebo mu táto povinnosť nevyplýva?

Základným predpokladom vykonávania exekúcie je, že oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak povinný doborvoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Z Vašej otázky vyplýva, že ste plnili výživné riadne, najprv vo výške určenej pôvodným rozsudkom, neskôr vo výške určenej novým rozsudkom, ktorý menil pôvodný rozsudok.

Keď oprávnená podala návrh na vykonanie exekúcie, musela doložiť k tomuto návrhu aj exekučný titul. Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „EP“) „Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.“

Podľa § 44 ods. 2 EP „Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.“

Z uvedeného vyplýva, že preskúmanie exekučného titulu je v prvom rade vecou exekučného súdu, nie súdneho exekútora. Súdny exekútor preskúmava návrh na vykonanie exekúcie z hľadiska skôr formálneho, či má všetky náležitosti, prílohy a pod. či je úplný a zrozumiteľný a následne ho spolu so žiadosťou o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podáva súdu.

Exekučný súd je tým orgánom, ktorý skúma splnenie predpokladov na podanie návrhu na vykonanie exekúcie, a to v každom štádiu exekučného konania z úradnej povinnosti. Exekútor čaká na poverenie na vykonanie exekúcie a keď mu ho súd udelí, má povinnosť postarať sa o vykonanie exekúcie. V poverení súd označí exekučný titul, oprávneného, povinného a vymáhaný nárok a v súlade s týmto poverením je  exekútor povinný postupovať. Povinnosť overiť si exekučný titul priamo exekútorovi zo zákona nevyplýva

2.     Je exekútor povinný pri vydaní exekučného príkazu poučiť banku o výške pohľadávky, ktorú nie je možné zraziť( 99,58 €) a súčasne banku poučiť, že nemôže poukázať prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu alebo má skutočnosť, či nie sú prostriedky na účte povinného pridelené zo štátneho rozpočtu skúmať pred uvoľnením prostriedkov exekútorovi banka?

Pokiaľ ide o sumu 99,58 €, podľa § 95 ods. 1 EP v príkaze na začatie exekúcie je exekútor povinný banke len prikázať zablokovať sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva, teda nie je vyslovene povinný v zmysle zákona poučiť banku, že suma 99,58 € nepodlieha exekúcii. Ani v samotnom exekučnom príkaze nemá exekútor zo zákona povinnosť na to banku upozorňovať a v praxi toto upozornenie ani súčasťou exekučných príkazov nebýva. I keď zrejme by si banky vo všeobecnosti mali byť vedomé tejto skutočnosti, neodporúčali by sme sa na to spoliehať, a požiadať ako banku tak aj exekútora o odblokovanie tejto sumy.

Pokiaľ ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu, máme za to, že máte ne mysli prostriedky poskytnuté podľa § 8 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. Na túto otázku nie je zákonom daná jednoznačná odpoveď a odborná literatúra v tomto tiež nie je jednotná. V praxi sa často vyskytuje problém s riešením prípadov, kedy sa na účte povinného v banke vyskytujú peňažné prostriedky, ktoré sú z exekúcie vylúčené. Súdny exekútor pred vydaním príkazu na začatie exekúcie neskúma, či sa na účte nachádzajú peňažné prostriedky vylúčené z exekúcie. Otázkou je potom, či má povinnosť skúmať vylúčenie z exekúcie banka a nerešpektovať príkaz súdneho exekútora, alebo či banka musí vykonať blokáciu v súlade s príkazom aj napriek tomu, že prostriedky na účte sú z exekúcie vylúčené, a ďalej, či má súdny exekútor povinnosť (respektíve možnosť) účet odblokovať. V praxi sa vyskytujú názory, že je zodpovednosťou súdneho exekútora, aby povinný nebol obmedzený v nakladaní s prostriedkami, ktoré nepodliehajú exekúcii, t. j. že súdny exekútor by mal vydať príkaz na odblokovanie účtu alebo inak umožniť s predmetnými prostriedkami nakladať. Ďalšia skupina právnych teoretikov zastáva názor, že skutočnosť, že na účte v banke sa nachádzajú prostriedky, ktoré sú z exekúcie vylúčené, posudzuje výlučne banka, na základe dôkazov predložených povinným. Keďže odpoveď na túto otázku nie je jednoznačná, odporúčame Vám vo Vašom vlastnom záujme preukázať relevantnými dôkazmi (pravdepodobne písomnosťami) ako banke, tak aj súdnemu exekútorovi, že na účte sú vedené (aj) finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu nepodliehajúce exekúcii a žiadať odblokovanie účtu, resp. čiastočné odblokovanie účtu z dôvodu, že tieto prostriedky exekúcii nepodliehajú.

3. Môže exekútor v exekučnom konaní vymáhať pre oprávneného okrem samotnej pohľadávky aj trovy právneho zastúpenia oprávneného ak nemá k tomu žiadny účtovný doklad? Inými slovami, oprávnený nepreukázal, že by tieto trovy advokátovi uhradil.

Podľa § 61b EP Exekúciu možno vykonať len v rozsahu pohľadávky vyplývajúcej z exekučného titulu, jej príslušenstva a trov exekúcie.“

Podľa § 121 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. „Príslušenstvom pohľadávky sú úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.“ Medzi tieto náklady treba zahrnúť aj trovy konania, vrátane trov právneho zastúpenia. Ak je v exekučnom titule povinnému uložená povinnosť nahradiť aj trovy konania, potom ich exekútor môže vymáhať. Nepotrebuje k tomu nijaký účtovný doklad.

Odporúčame Vám podať na exekučný súd návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 EP, z dôvodu, že k exekúcii dochádza na základe rozsudku, ktorý bol zmenený, a že teda exekvovanú sumu nie ste povinný platiť. Môžete tiež uviesť, že k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie nebol splnený predpoklad, že povinný dobrovoľne neplní to, k čomu bol rozsudkom zaviazaný, nakoľko svoju vyživovaciu povinnosť plníte v súlade s platným rozsudkom. V návrhu na zastavenie exekúcie je vhodné uviesť čo najpresnejšie a najpodrobnejšie všetky okolnosti prípadu. V návrhu na zastavenie exekúcie tiež odporúčame požadovať, aby trovy exekúcie hradila oprávnená z dôvodu, že zavinila zastavenie exekúcie. Podľa § 203 ods. 1 EP „Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie.“

Okrem toho Vám odporúčame bezodkladne banku upozorniť na to, že suma 99,58 € na Vašom účte nepodlieha exekúcii a zároveň preukázať banke, že na účte sa nachádzajú prostriedky štátneho rozpočtu taktiež nepodliehajúce exekúcii.

Podľa § 96 ods. 4 EP „Exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvod, pre ktorý došlo k odblokovaniu účtu, musí exekútor uviesť v príkaze na odblokovanie účtu. Príkaz na odblokovanie účtu sa doručí banke do vlastných rúk.“ Medzi dôvody hodné osobitného zreteľa môže patriť aj tá skutočnosť, že je predpoklad, že dôjde k zastavenu exekúcie exekučným súdom, čo však môže trvať dlhší čas. Preto Vám odporúčame aj čím skôr sa obrátiť na súdneho exekútora, ktorý vedie exekúciu, objasniť mu všetky okolnosti prípadu a požiadať o odblokovanie Vášho účtu z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako aj z dôvodu, že na účte sú vedení prostriedky nepodliehajúce exekúcii.

Ak máte ďalšie otázky, prípadne za účelom vypracovania tohto návrhu a zastupovania v exekučnom konaní sa môžete obrátiť na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý po oboznámení sa s písomnosťami súvisiacimi s prípadom Vám bude vedieť tiež kvalifikovane poradiť.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

24.02.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje