Nedostatok vecnej legitimácie na strane žalovaného v súdnom spore

Otázka:

Dobrý deň.

Prosil by som o radu, ako postupovať v prípade môjho brata, ktorému vo štvrtok 31.1.2013 prišlo
predvolanie na pojednávanie vo veci zaplatenia 720,01€. Keďže si zásielku vyzdvihol až okolo poludnia a pojednávanie bolo stanovené na 8.00 hod v ten istý deň, pochopiteľne sa ho nemohol zúčastniť. Na súd som poslal e-mail s ospravedlnením a vysvetlením.

Z priložených dokumentov som pochopil, že v roku 2009 mal T-COM nejakú akciu, kedy pri objednávke internetu s viazanosťou na 2 roky dával prenosný počítač za 1€. Toto využil niekto, kto na meno môjho brata a s uvedením jeho rodného čísla 2.septembra 2009 uzatvoril takúto zmluvu. Všetky ostatné údaje a to kontaktný telefón, e-mailová adresa a trvalé bydlisko nie sú bratove. Na zmluve nie je uvedené číslo občianskeho preukazu a ani podpis nie je bratov. Domnievam sa, že zmluva bola uzatvorená nejako na diaľku (telefonicky ? e-mailom ?) a modem a počítač boli doručené kuriérom. Dotyčný ale pravdepodobne nezaplatil ani to jedno euro ! Všetky faktúry (celkom 5) smerovali na adresu, kde brat nikdy nebýval. Tam bol pravdepodobne dodaný a prevzatý aj modem a počítač.
Advokátska kancelária ktorá zastupuje firmu veľa
nešpekulovala a poslala na základe uvedenej adresy žalobu s návrhom na vydanie platobného rozkazu na súd a odtiaľ prišlo predvolanie bratovi.

Prosím o radu ako postupovať a tiež sa chcem spýtať, či je možné, aby sa takýto podvod prakticky zlegalizoval s výdatným prispením advokátskej kancelárie a súdu? Kto uzatvorí takú zmluvu, ako v tomto prípade, ten by podľa mňa nemal predávať ani rožky nie to počítače. To už mohli uzatvoriť zmluvu aj s Winnetouom, pretože si neoverili ani jeden údaj! A ak advokátske kancelárie fungujú tak, ako hore uvedená, no zbohom.

Verím, že chcete ľuďom pomáhať a poradíte mi, aby môj brat, ktorý je na invalidnom dôchodku s príjmom okolo 280€ neprišiel aj o to málo.

Ďakujem pekne.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne postupu v prípade Vášho brata Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Uvádzate, že firma prostredníctvom advokátskej kancelárie podala návrh na vydanie platobného rozkazu na okresný súd.

Návrh na vydanie platobného rozkazu je osobitný druh žaloby, ktorého podstata spočíva v tom, že po tom, čo žalobca takýto návrh podá, súd môže aj bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze súd uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Platobný rozkaz je teda istou formou rozsudku, ktorý súd vydáva len na základe toho, čo navrhovateľ v žalobe tvrdí a preukazuje. Na to, aby ho súd mohol vydať, musí však byť splnená podmienka, že právo na zaplatenie peňažnej sumy musí z návrhu jasne vyplývať, a teda navrhovateľ musí nie len tvrdiť, že toto právo má, ale musí tieto tvrdenia aj podložiť dôkazmi, najčastejšie listinami. Tieto tvrdenia a dôkazy musia byť také jasné a jednoznačné, že súd usúdi, že nie je potrebné odporcu ani vypočuť ani vykonať nijaké ďalšie dokazovanie a je možné vydať platobný rozkaz a tým vyhovieť návrhu navrhovateľa.

Ak súd platobný rokaz nevydá, nariadi pojednávanie. Súd platobný rozkaz nevydá predovšetkým v prípade, ak tvrdenia a dôkazy žalobcu nepostačujú na vydanie platobného rozkazu. To s najväčšou pravdepodobnosťou nastalo v prípade Vášho brata. Súdu prišiel návrh na vydanie platobného rozkazu, avšak priložené dôkazy na preukázanie práva na zaplatenie peňažnej sumy zrejme neboli také presvedčivé a jednoznačné, aby súd mohol rozhodnúť platobným rozkazom a považuje za potrebné vykonať ďalšie dokazovanie. Za účelom vykonania tohto dokazovania nariadil pojednávanie. Je teda prinajmenšom predčasné hovoriť o legalizácii podvodu zo strany súdu. Rovnako advokátska kancelária zrejme len nakladala s údajmi, ktoré jej poskytla firma predávajúca modem, a tá ich získala od neznámej osoby, ktorá pravdepodobne podvodne použila meno a rodné číslo Vášho brata.

Nakoľko sa Váš brat nedostavil na vytýčené pojednávanie, bude nariadené nové pojednávanie, na ktoré bude brat predvolaný. Podľa § 115 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení "Predvolanie sa musí účastníkom doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať." Podľa § 51 OSP " Predvolanie na súd sa deje spravidla písomne a v naliehavých prípadoch i telegraficky, telefaxom alebo telefonicky. Predvolať možno i ústne na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, na ktorom je predvolaný prítomný." Keďže nevieme podrobnosti o doručovaní prvého predvolania, nemôžeme vyvodiť záver, či došlo k pochybeniu súdu pri predvolávaní Vášho brata.

Na tomto novom pojednávaní bude Váš brat vypočutý a pravdepodobne ho súd vyzve, aby sa vyjadril k prejednávanej veci. Je dôležité, aby Váš brat uviedol, že žiada, aby žaloba proti nemu bola zamietnutá z dôvodu, že on „nie je vecne legitimovaným“, čo je odborný pojem, ktorý znamená, že on nie je tou osobou, ktorá má byť žalovaná. Rovnako je dôležité, aby žiadal, aby súd rozhodol, že si svoje trovy konania (súdny poplatok, náklady na advokátsku kanceláriu) bude platiť žalobca sám.

Je potrebné, aby uviedol, že nikdy si neobjednal nijaký modem, nikdy neuzavrel a nepodpísal žiadnu zmluvu, že údaje o telefonickom kontakte a trvalom bydlisku v zmluve nie sú správne, že nikdy neobdržal nijakú faktúru, že ohľadom celej veci nikoho nekontaktoval a nikto nekontaktoval jeho. Jednou z možností je navrhnúť ako dôkaz posúdenie podpisu na zmluve grafológom. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku telefonicky, možno existuje záznam tohto telefonického hovoru, z ktorého by sa dalo zistiť, že Váš brat sa tohto hovoru nezúčastnil. Ak takýto záznam existuje, mala by ním disponovať žalujúca firma a je možné žiadať o jeho vydanie. To, ktoré konkrétne dôkazy však bude treba navrhnúť, závisí aj od správania a vyjadrení žalobcu na nasledujúcom pojednávaní.

Platí totiž, že aj žalobca musí preukázať všetko čo tvrdí, takže na to, aby súd vyhovel jeho žalobe, by musel žalobca dokázať, že je to naozaj Váš brat, kto reálne zmluvu uzavrel, modem objednal a žalovanú sumu dlhuje. Ak listinné dôkazy, ktoré predložil pri podávaní návrhu na vydanie platobného rozkazu súdu nestačili na to, aby vydal platobný rozkaz, zrejme by mal prísť žalobca s novými dôkazmi, ak tak neurobí, resp. ak neexistujú, neunesie dôkazné bremeno a súd nebude môcť jeho žalobe vyhovieť. V tomto konaní by malo dôjsť k zámene účastníkov konania, kedy Váš brat z konanai vystúpi a na jeho miesto nastúpi osoba, ktorá skutočne má byť žalovaná, ak sa táto osoba zistí.

Váš brat má tiež možnosť už teraz, pred vytýčením nového pojednávania, doručiť súdu svoje písomné vyjadrenie, v ktorom jednak sa môže opäť ospravedlniť z neúčasti na pojednávaní a jednak sa môže vyjadriť k samotnej žalobe a poprieť skutočnosti v nej uvedené. Zaslať súdu takéto vyjadrenie nie je povinnosťou, len možnosťou, ako zabezpečiť, že súd sa už v predstihu pred pojednávaním bude môcť oboznámiť s tvrdeniami Vášho brata ako protistrany.

Keďže ďalší vývoj celého konania závisí vo veľkej miere od priebehu najbližšieho pojednávania, nie je možné ho predvídať. Odporúčame Vám zvážiť aj právne zastupovanie advokátom, ktorý bude vedieť osobne na pojednávaní promptne reagovať na vývoj veci a účinne chrániť záujmy Vášho brata. Ak sa brat nechá zastúpiť advokátom, odporúčame na pojednávaní žiadať okrem zamietnutia žaloby aj to, aby žalobca bol zaviazaný nahradiť bratovy trovy konania (odmena bratovho advokáta patrí medzi trovy konania). Rovnako sa môže skúsiť obrátiť na Centrum bezplatnej právnej pomoci a zistiť si, či nespĺňa požiadavky na bezplatnú právnu pomoc, viac informácií na www.legalaid.sk.

Na to, aby ste zistili ďalšie podrobnosti o celej veci, ak Vám nie sú známe, má Váš brat ako žalovaný možnosť nahliadnuť do súdneho spisu. K nahliadnutiu do súdneho spisu je spravidla nutné sa telefonicky objednať na informačnom oddelení konajúceho okresného súdu. Následne v dohodnutom termíne sa dostaví osobne na súd, kde si bude môcť spis v pokoji preštudovať, prípadne možno nájde nejaké ďalšie nezrovnalosti, na ktoré bude môcť poukázať. Bude si môcť urobiť výpisy, odpisy, fotokópie.

Pri vypracovávaní tejto odpovede sme vychádzali výlučne z Vami poskytnutých informácií. Po detailnejšom preskúmaní celého prípadu by Vám advokát mohol poskytnúť ďalšie právne rady.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

 

04.02.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje