Hlasovanie poslanca obecného zastupiteľstva

Otázka:

Dobrý večer, v roku 2007 som si s obcou uzatvorila nájomnú zmluvu o prenájom priestorov na podnikanie na dobu neurčitú. 22.01.2013 mi prišla výpoveď zmluvy bez udania dôvodu.Ale môže poslanec , ktorý je manželom podnikateľky, s ktorou vediem konkurenčný boj hlasovať , ide o to že jeho hlas preváži. A samozrejme zahlasuje za zrušenie nájomnej zmluvy. Nie je to zaujatosť? Ako sa môžem brániť? za skorú odpoved Ďakujem 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne postupu poslanca pri hlasovaní o zrušení nájomnej zmluvy Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Bohužiaľ, z textu Vašej otázky nevyplýva úplne jednoznačne, o akého poslanca ide. Pokiaľ by šlo o poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave alebo Košiciach, vzťahoval by sa na neho zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v zmysle ktorého je takýto poslanec verejným funkcionárom. Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. Ak verejný funkcionár poruší tieto svoje povinnosti, je postihnuteľný v rámci konania o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov, na ktoré by ste mohli dať na mestskom zastupiteľstve podnet. Poslanec by mohol byť postihnutý pokutou. Podnet by musel byť riadne odôvodnený a muselo by byť z neho zrejmé, ktorého poslanca sa týka a čo sa namieta.

Nakoľko však uvádzate, že ste nájomnú zmluvu uzavreli s obcou, predpokladáme, že ide o poslanca nie mestského, ale obecného zastupiteľstva. Ak je tomu tak, takýto poslanec nie je verejným funkcionárom a tým pádom sa na neho tento ústavný zákon ani povinnosti a prípadné sankcie z neho vyplývajúce nevzťahujú. Vzťahuje sa na neho všeobecná povinnosť obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. (Okrem toho má povinnosť dodržiavať aj vnútorné predpisy obce, ktorých obsah vo Vašom prípade však nepoznáme a preto sa nevieme bližšie vyjadriť, či zo strany poslanca k porušeniu nejakých jeho iných povinností došlo.)

Nemôžeme teda hovoriť o „nezaujatosti“ v tom smere, že by ju nejaký konkrétny zákon pomenovával a zakazoval. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nezakazuje poslancovi obecného zastupiteľstva vo Vami popísanom prípade hlasovať.

Pokiaľ teda nie je nijaký iný dôvod, pre ktorý sa domnievate, že by mohlo byť rozhodnutie (predpokladáme, že išlo o uznesenie) obecného zastupiteľstva nezákonné, nevidíme právnu možnosť, ako zvrátiť uvedený stav.

Ak by však existoval iný dôvod, pre ktorý by uznesenie obecného zastupiteľstva mohlo byť nezákonné (napr. že obecné zastupiteľstvo pri hlasovaní nebolo uznášaniaschopné a pod.), máte možnosť obrátiť sa na prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a dať mu podnet na to, aby podal tzv. protest prokurátora proti nezákonnosti uznesenia obce. Podnet môžete podať na ktorejkoľvek prokuratúre. Bolo by však výlučne na rozhodnutí prokurátora, či by následne protest obecnému zastupiteľstvu podal alebo nie, vy by ste mohli dať iba podnet.

Ak by obecné zastupiteľstvo na základe protestu prokurátora svoje uznesenie nezrušilo, bolo by možné ešte žiadať o preskúmanie zákonnosti tohto uznesenia podľa § 250zf zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Návrh na zrušenie tohto uznesenia v rámci takéhoto súdneho konania by však mohol dať len prokurátor.

Z textu Vašej otázky však nevyplýva, že by existoval nejaký iný dôvod, pre ktorý by bolo uznesenie obecného zastupiteľstva v rozpore so zákonom. Skutočnosť, že hlasoval dotknutý poslanec, v rozpore so zákonom nie je.

Nad rámec Vašej otázky sme sa ešte sústredili na to, či vypovedanie nájomnej zmluvy uzatvorenej na neurčitý čas bez uvedenia dôvodu je v súlade so zákonom. Konštatujeme, že podľa § 10 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov " Ak sa nájom uzavrie na neurčitý čas, sú prenajímateľ i nájomca oprávnení vypovedať zmluvu písomne bez udania dôvodu, ak nie je dohodnuté inak."

To znamená, že v zásade je výpoveď bez uvedenia dôvodu v poriadku, ale odporúčame Vám znova prekontrolovať zmluvu, či ste sa s prenajímateľom náhodou nedohodli na tom, že výpoveď bude možné dať len z istých dôvodov. Ak by tomu tak bolo, táto Vaša dohoda by mala prednosť pred tým, čo stanovuje zákon. Za takých okolností, ak by Vám obec dala výpoveď bez uvedenia dôvodu, napriek tomu, že ste sa v zmluve dohodli, že tak môže urobiť len z určitých dôvodov, takáto výpoveď by bola neplatná a teda k zániku nájmu nedošlo.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

01.02.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje