Exekúcia na výživné

Otázka:

Dobrý deň,
žiadam Vás o radu vo veci exekučného konania na zaplatenie výživného na maloletú dcéru. V januári 2008 som sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti s manželkou ,následne mi Okresným súdom bolo stanovené platenie výživného na dcéru vo výške 116,18 EUR mesačne , čo som si aj plnil. V júli 2009 som sa do spoločnej domácnosti vrátil a po ústnej dohode s manželkou som prestal dávať výživné k jej rukám, ale som reálnym spôsobom zabezpečoval výdaje svojej dcéry a plne som sa podieľal výdavkami na chode domácnosti, o čom som si nechával všetky doklady. V júli 2011 som podal návrh na rozvod a zverenie dcéry do svojej starostlivosti. a v auguste 2011 som spolu so 16 ročnou dcérou odišiel zo spoločnej domácnosti. Manželka o pol roka na to, čo som podal o rozvod, v marci 2012 v zastúpení svojho rozvodového právnika dali na mňa exekučné konanie za výživné, ktoré som jej k rukám nedával.Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie som podal námietky proti exekúcii, kde som sa vyjadril tak, že podľa môjho názoru nič nedlhujem, pretože i napriek tomu, že som výživné nedával k rukám matky, ale som si vyživovaciu povinnosť plnil takým spôsobom, že som reálnym spôsobom zabezpečoval všetky výdaje na svoju dcéru, čo som ako dôkazový materiál doložil 70 stranový dokument obsahujúci doklady chronologicky zoradené, ktoré jasne dokazovali, že boli vyplatené pre dcéru, taktiež bankové výpisy, ktoré jasne poukázali na to, že som tie výdaje taktiež použil na ňu, potom som tam dal výdaje aj na domácnosť. Ponímal som to tak, že keď som sa vrátil do spoločnej domácnosti, síce som nedával matke k jej rukám výživné, ale som si plnil vyživovaciu povinnosť iným spôsobom. Celý rok som čakal, ako rozhodne súd. V decembri 2012 som sa telefonicky informoval ako stojí súd, no bol som odbitý a musím čakať. Včera mi prišlo Uznesenie, kde mi zamietajú moje námietky a rozhodnutie, že formou exekúcie musím zaplatiť pohľadávku na výživnom. Podotýkam , že po jeden a pol roku som konečne rozvedený a vo svojej starostlivosti mám dcéru. Som sklamaný z uznesenia, že sudkyňa nebrala do úvahy moje reálne podložené výdavky na dcéru a zdôvodnila to tak, že som mal výživné platiť k rukám matky, a to , že som platil vlastne všetko dcére berie ako finančnú výpomoc. Nesúhlasím s jej rozhodnutím, no odvolať sa nemôžem. Ako mám ďalej postupovať, nie som stotožnený s výsledkom uznesenia. Prečo sudkyňa nebrala do úvahy všetky doklady dokazujúce platenie výdavkov na dcéru, prečo si dcéru nepredvolala , nedala šancu. A trápi ma aj ďalšia vec. Keď už začne exekučné konanie, peniaze pôjdu na bývalú manželku, ktorá sa vôbec o dcéru nezaujíma a od odchodu zo spoločnej domácnosti v auguste 2011 s ňou vôbec nie je v kontakte a nejaví o ňu záujem. Takže výživné vlastne dostane ona, aj keď dcérka býva so mnou. Aká je tu spravodlivosť ? Čo mám robiť a ako mám postupovať ďalej?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom výživného Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Na platenie výživného ste boli zaviazaný v roku 2008 právoplatným rozhodnutím okresného súdu. Od tohto momentu Vám vznikla povinnosť poukazovať výživné k rukám matky dieťaťa v stanovenej sume v mesačnom intervale.

V zmysle § 78 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej aj „ZR“) „Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.“

Vo Vašom prípade bolo v roku 2008 vydané súdne rozhodnutie o určení výživného. K zníženiu, resp. k zrušeniu Vašej vyživovacej povinnosti k dcére po tom, čo ste sa vrátili do spoločnej domácnosti mohlo dôjsť tiež len súdnym rozhodnutím. Nestačila na to ústna dohoda s manželkou.

Po návrate do spoločnej domácnosti v júli 2009 ste mali podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti z dôvodu, že došlo k podstatnej zmene pomerov, spočívajúcej v tom, že ste s manželkou obnovili spolužitie v spoločnej domácnosti, a teda nie je nevyhnutné, aby bola vyživovacia povinnosť upravená súdnym rozhodnutím, nakoľko si túto plníte dobrovoľne a ako rodičia spolu žijete.

Exekučné konanie voči Vám prebieha na podklade právoplatného súdneho rozhodnutia z roku 2008, ktorým Vám bola uložená povinnosť platiť výživné. Keďže odvtedy nedošlo k zmene alebo zrušeniu súdneho rozhodnutia, táto Vaša povinnosť naďalej trvá. Súd v exekučnom konaní preskúmava návrh na vykonanie exekúcie len z pohľadu, či tento spolu s predpísanými prílohami spĺňa náležitosti vyžadované Exekučným poriadkom.

Pokiaľ ste podali námietky voči exekúcii a súd o nich rozhodol tak, že ich zamietol, nie je možné podať v tejto veci odvolanie. Vedenie konania o námietkách má v rukách súd a spravidla nikdy v tomto konaní nenariaďuje pojednávanie za účelom napr. vypočutia dcéry, ako navrhujete.

Teoreticky ďalším krokom, ktorý by ste mohli urobiť, by bolo podanie návrhu na zastavenie exekúcie. Právnym dôvodom pre podanie návrhu na zastavenie exekúcie sú dôvody uvedené v ustanovení § 57 ods. 1 a ods. 2 Exekučného poriadku (napr. nemajetnosť povinného, neprípustnosť exekúcie, zánik práva atď.). Avšak Exekučný poriadok výslovne ustanovuje, že dôvodom na podanie návrhu na zastavenie exekúcie nemôže byť zmena okolností rozhodujúcich pre výšku a trvanie dávok a splátok, pokiaľ sa o tejto zmene nerozhodlo v základnom konaní v zmysle § 163 OSP. Toto ustanovenie sa týka v praxi práve najmä vyživovacej povinnosti uloženej súdnym rozhodnutím v zmysle zákona o rodine. Preto je nanajvýš pravdepodobné, že súd by Váš návrh na zastavenie exekúcie zamietol.

Exekúciu by súd zastavil v prípade, že by jej zastavenie navrhla Vaša ex-manželka ako tá, ktorá podala návrh na jej vykonanie. Nepredpokladáme však, že by ste dospeli s ex-manželkou v tejto veci k dohode. Rovnako by súd zastavil exekúciu, ak by Váš majetok nepostačoval ani na úhradu trov exekúcie, o čom však nemáme informácie.

Na základe vyššie uvedeného máme bohužiaľ za to, že vo Vašom prípade nie je možné zvrátiť exekúciu ako takú. V záujme toho, aby trovy exekúcie a tým aj výsledná vymáhaná suma ďalej zbytočne nenarastali, Vám odporúčame záväzok splniť v spolupráci s exekútorom. Spôsob vykonania exekúcie (zrážky zo mzdy, odpísanie pohľadávky z účtu v banke a pod.) určí exekútor. Exekútor môže taktiež s písomným súhlasom oprávneného (Vašej bývalej manželky) uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

Opakujeme, že k exekúcii teraz dochádza z dôvodu, že po Vašom návrate do spoločnej domácnosti ste nepodali návrh na zmenu pôvodného rozsudku o určení výživného z dôvodu zmeny pomerov (obnovy spolužitia manželov).

Máme za to, že v tomto prípade neprichádza do úvahy ani dodatočné podanie žaloby na ex-manželku pre vydanie bezdôvodného obohatenia, nakoľko exekúciou vymáhaná suma nie je bezdôvodne, ale na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, a je spochybniteľné, či sumami, ktoré ste navyše od júla 2009 do júla 2011 vynaložili na dcéru, resp. domácnosť, došlo k obohateniu matky.

V každom prípade, pokiaľ máte záujem aj o iný právny názor, môžete sa obrátiť na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

24.01.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje