Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Otázka:

Dobrý deň,
prosím Vás, aký je postup, keď manželstvo trvá a jeden z manželov chce podať o zrušenie BSM kvôli porušeniu mravov ( dlhy, pôžičky jedného z manželov)
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zrušenia BSM počas trvania manželstva Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 148 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "OZ") "Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

„Závažné dôvody”, ktoré sú podmienkou pre vyhovenie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 148 ods. 2 OZ nemožno vopred presne určiť. Bude vecou konkrétneho zistenia súdu o pomeroch v manželstve účastníkov, o ich vzájomnom vzťahu i o správaní odporcu toho manžela, ktorý podáva návrh, či sú dané podmienky pre vyhovujúce rozhodnutie. Dôvodom zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva bude spravidla také závažné správanie manžela, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, najmä maloletých detí, alebo tým, že manžel sa vôbec na vytváraní spoločného majetku nepričiňuje, vyhýba sa práci, nežije trvale s rodinou a ani jej potreby nezabezpečuje. Súd v takomto prípade spravidla zisťuje, že inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov neplní v konkrétnom prípade svoj účel, že by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom a jedného z manželov by výrazne poškodzovalo.  

Konanie o zrušenie BSM za trvania manželstva musí iniciovať jeden z manželov, a to podaním "Žaloby o zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov za trvania manželstva zo závažných dôvodov". Túto žalobu môžete podať osobne do podateľne, prípadne aj poštou na adresu okresného súdu, v obvode ktorého má žalovaný (teda Váš manžel) bydlisko, alebo kde sa zdržuje.

V tejto žalobe označte seba ako žalobkyňu, manžela ako žalovaného. UVeďte vaše celé mená, bydlisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, event. telefonický kontakt. V samotnej žalobe uveďte najskôr kde a kedy ste s odporcom uzatvorili manželstvo, ako dôkaz priložte kópie Vašich rodných listov a sobášneho listu (nemusia byť notársky overené). Ďalej v žalobe opíšte všetky skutkové okolnosti, ktoré podľa Vás odôvodňujú, že je potrebné zrušiť BSM za trvania manželstva, čiže najmä správanie sa manžela, spôsob jeho nakladania so spoločným majetkom atď. Uveďte či a kde ste obaja zamestnaní a ako prispievate na tvorbu BSM. Ako dôkaz Vašich tvrdení navrhnite výsluch Vás a Vášho manžela ako účastníkov konania, prípadne aj svedkov, ktorí by mohli dosvedčiť pravdivosť Vašich tvrdení. Môžu to byť rodinní príslušníci, susedia, blízki priatelia a pod. Označte ich celým menom, uveďte adresu ich bydliska, prípadne telefonický kontakt. Ak môžete ako dôkaz uviesť nejaké listiny, priložte ich (neoverené) kópie, ak nimi disponujete. Na záver žaloby uveďte, že v zmysle vyššie uvedeného máte za to, že ďalšie trvania BSM by odporovalo dobrým mravom a preto podľqa § 148 ods. 2 OZ žiadate súd, aby vydal rozsudok, že Vaše BSM (uzatvorené s kým, kedy, kde) sa zrušuje. Ďalej môžete žiadať súd, aby rozhodol, že žalovaný je Vám ako žalobkyni povinný nahradiť trovy konania do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Tieto trovy ku dňu podania návrhu budú predstavovať sumu súdneho poplatku, ale počas trvania procesu sa môžu navyšovať. Ak Vám ich súd prizná, budete ich musieť vyčísliť, čo v tejto chvíli ešte nie je možné. Trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové výdavky, náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa osobitného predpisu, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát.

Žalobu musíte datovať a vlastnoručne podpísať.

Za podanie žaloby sa platí súdny poplatok vo výške 165,50 eur. Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Poplatky sa môžu platiť prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo platbou prostredníctvom internetu, ak súdy, orgány štátnej správy súdov a prokuratúry majú vytvorené technické podmienky na zavedenie týchto spôsobov vyberania poplatkov. Poplatok môžete zaplatiť pri podaní žaloby, alebo môžete počkať, kým Vás k zaplateniu vyzve samotný súd po tom, čo obdrží Vašu žalobu. Ak totiž nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. 

Ak žalobu budete doručovať osobne do podateľne súdu, vyhotovte si tri rovnopisy aj s prílohami, dva odovzdajte a jedno vyhotovenie si nechajte pracovníčkou podateľne opečiatkovať a uschovajte si ho pre potvrdenie toho, že ste žalobu podali a kedy. Pokiaľ budete žalobu posielať poštou, pošlite dve vyhotovenia aj s prílohami, doporučene s doručenkou.

Po obrdžaní Vašej žaloby Vás bude následne kontaktovať súd a buď si od Vás vyžiada ďalšie doplnenia žaloby, alebo vytýči termín pojednávania. Ďalší vývoj konania závisí od skutkových okolností. Samozrejme, môžete sa obrátiť na advokáta v mieste Vášho bydliska, aby Vás v tomto konaní zastupoval, prípadne Vám žalobu aj vyhotovil.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

11.01.13

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje