Zriadenie vecného bremena k susednému pozemku

Otázka:

Dobrý deň,
mám otázku ohľadne užívania časti cudzieho pozemku. So susedmi v našom bytovom dome sme sa rozhodli postaviť stojisko na kontajnery. Avšak na našom spoločnom pozemku nie je vhodné miesto na tento účel. Našli sme však vhodné miesto na pozemku, ktoré patrí susednému bytovému domu. Keďže sa jedná o pozemok, na ktorom majú obyvatelia susedného bytového domu spoluvlastnícky podiel, kúpa potrebnej časti pozemku zrejme neprichádza do úvahy. Aká by bola teda najvhodnejšia forma dohody o užívaní príslušnej časti pozemku? Dlhodobá nájomná zmluva? Dohoda o zriadení vecného bremena? Iná zmluva? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne stojiska na kontajnery Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Situácia, ktorú potrebujete riešiť, spočíva v potrebe formálne a právne zastrešiť možnosť umiestnenia kontajneru na susedný pozemok a možnosť vstupu na susedný pozemok za účelom používania tohto kontajneru.

Máme za to, že vo Vašom prípade je najlepšie využiť inštitút vecného bremena.

Vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe.

Vo Vašom prípade by predmetom zmluvy bola dohoda, na základe ktorej by (predpokladáme, že za odplatu) obyvatelia susedného obytného domu boli povinní strpieť umiestnenie a existenciu kontajneru na ich pozemku a zároveň Vaše právo prechodu cez ich pozemok k tomuto kontajneru.

Vecné bremeno je možné zriadiť buď ako záväzkovoprávny vzťah, alebo ako právo tzv. vecné. Rozdiel spočíva v tom, že ak by išlo o záväzkovoprávny vzťah, zaväzovalo by len tých, ktorí predmetnú zmluvu uzavreli. Naproti tomu, ak by bolo zriadené ako právo vecné, zaväzovalo by všetkých aj budúcich nadobúdateľov spoluvlastníckych podielov k predmetnému pozemku.

Preto sa nám ako najvhodnejšie riešenie javí uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej následne podáte návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností podľa § 28n zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v platnom znení. Právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu do katastra dôjde k „vzniku“ tohto práva v právnom slova zmysle, t.j. od tohto momentu budete môcť realizovať Vaše práva dojednané zmluvou a obyvatelia susedného domu budú povinní strpieť to, na čom ste sa v zmluve dohodli.

Odporúčame Vám pri vypracovávaní zmluvy obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám bude vedieť odborne pomôcť s ohľadom na všetky okolnosti prípadu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

19.10.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje