Čiastočné uhradenie dlhu v exekúcii

Otázka:

Výpočet celkového exekučného dlhu

Dobrý deń,
chcela by som sa spýtať ako exekútor postupuje s čiastkami uhradeného dlhu. V roku 2007 som obdržala exekúciu kde isttina bola vo výške 650,. EUR + uroky z omeškania činili 700.- , trovy konania cca 200,-. 20.12.2007 som zaplatila dlžnú čiastku 650.-, viac som nemala aby mi už úroky nerástli. Teraz po piatich rokov som chcela dlh dorovnať ele exekútor tvrdí že úroky mi až dodnes rástli nakoľko sa zo sumy ktorú som ja zaplatila ako istinu uspokojovali aj trovy konania ,exekučné trovy a pod, a t.j. že zo sumy istiny sa tieto peniaze prerozdelili a istina nie je dodnes vyrovnaná. Chcen sa spýtať či je takýto postup správny, a či sa platbami nemá v prvom rade uspokojiť dlh a potom až ostatné náklady. Nakoľko takto môžu úroky rásť donekonečna.
ďakuje za Vašu odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašou otázkou týkajúcou sa uspokojovania nárokov v exekučnom konaní Vám zasielame nasledovné vyjadrenie:

 Z Vami poskytnutých informácií je zrejmé, že bolo voči Vám začaté exekučné konanie na vymoženie peňažnej pohľadávky.

 

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Exekučný poriadok“) neupravuje v prípade čiastočnej úhrady peňažnej sumy (vymáhaného nároku) povinným exekútorovi poradie uspokojovania nárokov vyplývajúcich z exekúcie. Rovnako to neupravuje ani nijaký vykonávací predpis k tomuto zákonu.

Máme teda za to, že na uvedenú situáciu je potrebné aplikovať ustanovenie § 566 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v zmysle ktorého: „Veriteľ je povinný prijať aj čiastočné plnenie, ak to neodporuje dohode alebo povahe pohľadávky. Pri čiastočnom plnení peňažného dlhu sa plnenie dlžníka započítava najprv na istinu a potom na úroky, ak dlžník neurčí inak.“

V zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 566 Občianskeho zákonníka mal podľa nášho názoru exekútor Vami uhradenú sumu v prvom rade započítať na istinu pohľadávky oprávneného v exekučnom konaní.

Ak tomu tak nebolo, odporúčame Vám v prvom rade kontaktovať exekútora a vyžiadať si od neho podrobnú písomnú správu o stave Vašej exekúcie. Rovnako máte zákonnú možnosť nazrieť do spisu, ktorý je u exekútora vedený. Je možné, že suma, ktorá ďalej narastala, nie je suma úrokov, ale suma exekúcie a možno došlo v komunikácii medz Vami a exekútorom k nedorozumeniu. 

Pokiaľ po obdržaní správy - vyjadrenia exekútora budete mať za to, že došlo z jeho strany k nesprávnemu postupu, máte možnosť podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov.

Pokiaľ by exekútor presiahol rozsah exekúcie a vymáhal od Vás viac, ako je prípustné, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vás bude vedieť v tejto veci odborne zastupovať a poradiť Vám, aký najvhodnejší spôsob obrany zvoliť s prihliadnutím na detailné okolnosti prípadu, ktoré nám teraz nie sú známe.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

 

 

10.10.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje