Exekúcia a čiastočné uhradenie dlhu

Otázka:

Dobrý deň, som živnostník, obchodný partner ma dal na súd. Suma záväzku bola 1200 €. S advokátom som sa telefonicky dohodol na čiastočnom splatení záväzku vo výške 500 € po telefonáte, zvyšok si dohodneme v priebehu mesiaca opäť telefonicky. 3 týždne po čiastočnej úhrade (advokata som smskou informoval o uhrade) mi došiel návrh na vykonanie exekúcie na sumu 1200 € + odmeny advokátovi a exekútorovi. Kvôli prac. zaneprazdneniu som sa tomu dostatočne nevenoval a zabudol som na to. 
Teraz som to začal riešiť, volal som exekútorovi, že to nie je správne, že časť bola uhradená ešte pred začatím exekúcie, dostal som pokyny aby som poslal doklady o úhrade a že sa na to pozrú od vtedy, ako som zaslal doklady o úhrade prešlo už 45 dní, žiadna odozva od exekútora ani od právnika, písal som exekútorovi mail, neoodpovedal, volal som s asistentkou, tvrdí, že sa to rieši. Za ten čas mi z účtu odišla skoro celá suma. 
Chcem sa informovať ako mám ďalej postupovať, či exekútor postupuje správne a čo bude s 500 €, ktoré som uhradil pred začatím exekúcie.

Ďakujem pekne

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom postupu exekútora v exekúcii Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Z Vašej otázky nie je zrejmé, či k čiastočnej úhrade došlo pred začatím exekučného konania alebo potom. Povedzme, že ste čiastočne pohľadávku uhradili 15.05.2012 a obchodný partner podal návrh na vykonanie exekúcie až 30.05.2012 – v tom prípade bola pohľadávka čiastočne uhradená ešte pred začatím exekučného konania. Ak ste ale pohľadávku uhradili 15.05.2012 a obchodný partner podal návrh na vykonanie exekúcie už 01.05.2012 (hoci ste o tom v čase uhradenia pohľadávky nevedeli a exekútor Vás ešte nemohol stihnúť ani kontaktovať), k uhradeniu časti pohľadávky došlo až po začatí exekučného konania. Moment čiastočného uhradenia pohľadávky má, resp. mal vplyv na Vaše možnosti obrany proti exekúcii ako aj na výšku trov exekúcie, ktorú si môže exekútor nárokovať. K tomu bližšie v ďalšom texte.

V každom prípade, v predmetnej veci Vám bolo doručené tzv. Upovedomenie o začatí exekúcie. Pokiaľ suma uvedená v tomto upovedomení nebola správna, pretože ste časť dlhu už predtým zaplatili, mali ste možnosť podať u exekútora do 14 dní od upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii z dôvodu, že po vzniku exekučného titulu (t.j. po vydaní súdneho rozhodnutia, ktorým Vám bola uložená povinnosť platiť) došlo k čiastočnému zániku vymáhaného nároku. Podanie námietok by bolo malo ten účinok, že exekútor by nemohol vydať exekučný príkaz na strhávanie celej vymáhanej sumy z Vášho účtu až do času, kým by o námietkach nerozhodol súd. Mohol by strhnúť len tú časť sumy, ku zaplateniu ktorej ešte nedošlo. Takisto ste do 3 dní mali možnosť podať námietky proti trovám exekúcie, ak boli vyrátané nesprávne s ohľadom na to, že ste časť pohľadávky už uhradili.

Pokiaľ ste časť dlhu uhradili ešte pred začatím exekučného konania (vysvetlené vyššie), potom Váš obchodný partner podal z časti nedôvodný návrh na vykonanie exekúcie. Mali ste (a stále máte, ak exekúcia neskončila medzičasom inak) možnosť podať návrh na zastavenie časti exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f) EP z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia zaniklo z časti právo ním priznané.

Pokiaľ ste však časť dlhu uhradili až po začatí exekučného konania, t.j. po tom, čo obchodný partner podal návrh na vykonanie exekúcie, nemali ste právo žiadať zastavenie exekúcie. V tom prípade sa na vzniknutú situáciu totiž hľadí tak, že došlo k čiastočnému vymoženiu pohľadávky, a exekúcia sa v tejto časti končí bez toho, že sa o tom vydávalo nejaké rozhodnutie.

Predpokladáme, že spomínané lehoty na podanie námietok proti exekúcii ako takej a proti trovám už uplynuli. Je teda potrebné riešiť, ako môžete postupovať ďalej. Uvádzate, že dlh voči Vášmu obchodnému partnerovi bol 1200 EUR, avšak súčasťou vymáhaného nároku bývajú aj trovy konania a trovy exekúcie. Celková suma, ktorú ste teda povinný zaplatiť, je teda predpokladáme viac ako 1200 eur. Pokiaľ do dnešného dňa suma, ktorá Vám bola stiahnutá z účtu spolu so sumou, ktorú ste uhradili dobrovoľne oprávnenému, sa dokopy aspoň rovná, alebo prevyšuje celú dlžnú vymáhanú sumu, máme za to, že exekúcia je skončená a preto nemá význam žiadať zastavenie exekúcie, aj keď by ste na to inak mali nárok (k tomu pozri vyššie). Považujeme za najvhodnejšie obrátiť sa na exekútora, a to písomne, doporučeným listom s doručenkou a žiadať od neho vyjadrenie k jeho postupu v exekúcii. Domnievame sa, že do momentu Vášho preukázania zaplatenia časti dlhu postupoval správne. Od toho momentu však už podľa nášho názoru mal dbať na to, aby Vám z účtu bola stiahnutá len vymáhaná suma znížená o zaplatenú časť. Máme za to, že mal z časti upustiť od vykonania exekúcie podľa § 46 ods. 3 EP, eventuálne vydať opravný exekučný príkaz znejúci na nižšiu sumu. V opačnom prípade totiž vykonáva exekúciu v rozsahu prevyšujúcom sumu potrebnú na uspokojenie oprávneného, čo v zásade nie je prípustné. Ak došlo k pochybeniu exekútora, čím Vám vznikla škoda, je dôležité povedať, že exekútor zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom exekúcie podľa § 33 EP.

Rovnako je dôležité zanalyzovať, či suma, ktorá Vám bola stiahnutá z účtu „navyše“ bola následne exekútorom prevedená oprávnenému alebo nie. Ak exekútor zo strhnutej sumy previedol Vášmu obchodnému partnerovi viac ako mu prináležalo, a tým pádom táto strhnutá suma spolu s 500 eurami, ktoré ste mu zaplatili dobrovoľne, je dokopy viac ako 1200 eur, ktoré mu v zmysle súdneho rozhodnutia patria, potom by ste sa mali tiež písomne doporučeným listom obrátiť na Vášho obchodného partnera a žiadať rozdiel medzi jemu vyplatenou sumou a sumou, ktorá mu skutočne prináleží, späť, pretože u neho dochádza k bezdôvodnému obohateniu na Váš úkor. Ak však Váš obchodný partner obdržal dokopy od Vás a od exekútora len jemu prináležiacich 1200 eur, potom nemôžeme povedať, že sa bezdôvodne obohatil a vec treba riešiť zrejme výlučne s exekútorom.

Záverom zrhňujeme:

1. Odporúčame Vám v prvom rade obrátiť sa písomne na exekútora, žiadať vyjadrenie k jeho postupu v exekúcii a vysvetlenie, kde sa nachádza suma prevyšujúca skutočnú pohľadávku. Práve exekútor je osobou, s ktorou by ste ako povinný mal komunikovať na prvom mieste, nakoľko práve on vedie exekúciu a vykonáva v konaní všetky úkony. Rovnako máte možnosť aj osobne nahliadnuť do spisu v sídle exekútorského úradu exekútora a tak získať prehľad o tom, aké kroky v exekúcii podnikol. Pokiaľ dospejete k záveru, že prístup a úkony exekútora nie sú na mieste, máze možnosť podať naň sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov.

2. Pokiaľ suma 500 eur, ktorú ste dobrovoľne vyplatili obchodnému partnerovi, spolu so sumou, ktorá mu bola exekútorom prevedená po strhnutí z Vášho účtu, prevyšuje sumu, ktorá mu skutočne prináleží, t.j. 1200 eur, potom podľa nášho názoru došlo k bezdôvodnému obohateniu na jeho strane. Odporúčame Vám vyzvať obchodného partnera na vrátenie prislúchajúcej sumy, a pokiaľ na to nepristúpi, máte možnosť podať na súde žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia.

3. Ak však obchodný partner obdržal len 1200 eur, ktoré mu aj skutočne patrili, potom sa prevyšujúca suma musí nachádzať inde, pravdepodobne stále u exekútora a preto je potrebné riešiť prípadné vrátenie s ním. Neodporúčame Vám komunikovať telefonicky, ale osobne a písomne. Exekútor Vám zodpovedá za škodu vzniknutú pri výkone exekúcie, ak došlo z jeho strany k pochybeniu. Náhrady tejto škody sa môžete rovnako domáhať súdnou cestou podaním žaloby o náhradu škody.

Záverom však považujeme za potrebné povedať, že nedisponujeme dostatočným množstvom informácií a v našej odpovedi sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky. Nepoznáme obsah písomností vydaných v exekučnom konaní, výšku všetkých vymáhaných nárokov (dlhu, trov konania, trov, exekúcie, prípadne úrokov), výšku strhnutej sumy, ani chronologický sled udalostí, pričom špeciálne v exekučnom konaní ide o okolnosti, ktoré sú právne veľmi významné.

Dodávame, že hoci môžete vec riešiť aj sám ako účastník konania, môžeme Vám len odporučiť nechať sa právne zastúpiť advokátom, nakoľko tento má kvalifikáciu na to, aby odborne posúdil všetky okolnosti prípadu a odporučil Vám najvhodnejší postup.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

26.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje