Exekúcia v prípade povinného, ktorý je živnostníkom

Otázka:


Ako je to z exekučnými zrážkami v prípade živnosti

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne exekučných zrážok v prípade živnosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Predpokladáme, že Vaša otázka smerovala k tomu, či je možné vykonávať exekúciu zrážkami zo mzdy v prípade, kedy povinný je živnostníkom.

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“) v § 66 a nasl. stanovuje, že exekúcia zrážkami sa môže vykonať buď zo mzdy povinného (ktorý je fyzickou osobou) alebo z iného príjmu uvedeného v § 89 ods. 1 EP: „Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia.“

Spoločným menovateľom príjmov, z ktorých je možné vykonať exekúciu zrážkami je, že to musia byť príjmy, ktoré sú odmenou za prácu alebo nahrádzajú povinnému prácu. V procese výkonu exekúcie zrážkami zo mzdy vystupuje takisto platiteľ mzdy ako osoba poskytujúca povinnému mzdu/iný príjem, osoba, pre ktorú povinný prácu vykonáva.

Živnosť je druhovo odlišným typom činnosti. V zmysle § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Nejde teda o závislú prácu, ale o druh podnikania. Z toho vyplýva, že nemôže byť v exekučnom konaní postihnutá zrážkami zo mzdy a iných príjmov. Pokiaľ je povinný živnostníkom a má príjmy zo živnostenského podnikania, exekútor ich mlže postihnúť inými spôsobmi vykonávania exekúcie, ktoré má k dispozícii – prikázaním pohľadávky z účtu v banke, prikázaním inej pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľnosti atď.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

26.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

8

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje