Ubytovanie na internáte

Otázka:

Dobrý deň, som študentom UMB v Banskej Bystrici a zaplatil som si internát od septembra až do decembra. Keďže v budove ŠD 1 od septembra až do súčastnosti prebieha rekonštrukcia a nevedia povedať kedy táto rekonštrukcia má skončiť, tak sa mi nedovolili ubytovať.
Podľa môjho názoru som si zaplatil službu, ktorá mi nebola dodaná a tým pádom si myslím, že by mi mali vrátiť alikvotnú čiastku za obdobie v ktorom som sa nemohol ubytovať a nebolo mi poskytnuté ani iné náhradné bývanie.
Tak sa Vás chcem opýtať, ako by som mal postupovať v tejto situácii???
Za radu vopred ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom ďalšieho postupu v prípade vadne poskytnutej služby v ubytovacom zariadení zaujímame nasledujúce stanovisko:

V tomto prípade medzi Vami a prevádzkovateľom školského internátu došlo k uzatvoreniu zmluvy o ubytovaní podľa ustanovenia § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Podľa ustanovenia § 754 ods. 1 Občianskeho zákonníka zo zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu alebo na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v zariadení na to určenom (hotel, nocľahárne, ubytovne a iné zariadenia)“. Na strane druhej však podľa ustanovenia § 754 ods. 2 Občianskeho zákonníka „za ubytovanie a služby s ním spojené je objednávateľ povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu v lehotách určených ubytovacími poriadkami“.

Ďalej v zmysle ustanovenia § 755 Občianskeho zákonníka ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené“.

Taktiež v zmysle ustanovenia § 756 Občianskeho zákonníka „ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním“.

Podľa odbornej literatúry „aby sa mohol dosiahnuť účel prechodného ubytovania, zákon ubytovateľovi ukladá povinnosť odovzdať ubytovanému priestory vyhradené na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu riadny výkon jeho práv spojených s ubytovaním. Pod zabezpečením riadneho výkonu práv treba rozumieť takú činnosť ubytovateľa, ktorá je zameraná na to, aby ubytovaný mohol počas celej doby trvania prechodného užívania riadne užívať vyhradené priestory a využívať služby, ktoré sú s užívaním nevyhnutne spojené, ako aj služby, ktoré boli dohodnuté. Ak ubytovateľ tieto svoje povinnosti plní nedostatočne alebo ich porušuje a ak sa v dôsledku toho znížila kvalita ubytovania, vznikne mu zodpovednosť za vady“ (Vojčík, P. a kol.: Občiansky zákonník, Stručný komentár, IURA EDITION spol. s r. o., Bratislava, 2010, s. 1060).

Máme za to, že uvedený výklad je možné primerane aplikovať aj na Vami opisovanú situáciu, keď ku zabezpečeniu ubytovania nedošlo vôbec, teda aj takúto situáciu je potrebné považovať za vadu plnenia zo strany ubytovateľa. Takto je teda založená zodpovednosť ubytovateľa za vadu, ktorá spočíva v tom, že ste napriek platne uzatvorenej zmluve o ubytovaní a uhradenej odplate nemohli bez svojho zavinenia využívať služby dotknutého ubytovacieho zariadenia.

Otázka zodpovednosti za vady týkajúcej sa zmluvy o ubytovaní je upravená vo všeobecných ustanoveniach o záväzkoch uvedených v § 499 a nasl. Občianskeho zákonníka. Aj keď zákon v tejto časti výslovne pojednáva o vade veci, tak vzhľadom na skutočnosť, že pri ustanoveniach o zmluve o ubytovaní absentuje osobitná úprava tejto otázky je potrebné vo Vašom prípade primerane použiť práve tieto ustanovenia.

Podľa ustanovenia § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka „ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

Máme za to, že z citovaného ustanovenia § 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzhľadom na doteraz uvedené skutočnosti máte voči ubytovateľovi nárok na poskytnutie primeranej zľavy z dohodnutej ceny ubytovania (nakoľko, ako samy uvádzate, že náhradné ubytovanie Vám nebolo zabezpečené).

Tento nárok je potrebné v prvom rade uplatniť a ubytovateľa vyzvať ho na vrátenie primeranej časti Vami už zaplatenej odplaty za ubytovanie. Primeraná časť odplaty, ktorú by Vám mal ubytovateľ vrátiť predstavuje alikvótnu časť Vami už zaplatenej odplaty pripadajúcu na čas, počas ktorého ste nemohli využívať ubytovacie služby ubytovateľa.

Táto výzva by mala byť urobená v písomnej forme, a to osobne oproti podpisu zástupcu ubytovateľa alebo listom zaslaným na adresu ubytovateľa doporučenou poštou (aby ste mali doklad o odoslaní tejto výzvy). Túto výzvu môžete zaslať aj teraz, avšak vzhľadom na to, že nik nevie, dokedy Vám nebude umožnené sa ubytovať, neviete teraz vyčísliť sumu, ktorej vrátenie si nárokujete. Preto Vám odporúčame počkať, kým sa ozrejmí, ako dlho bude rekonštrukcia trvať, a keď už bude jasný termín, kedy sa môžete na internát nasťahovať, bezodkladne túto výzvu doručiť ubytovateľovi. Vo výzve vyčíslite sumu, ktorej vrátenie požadujete (čiastku za mesiace, počas ktorých ste nemohli byť ubytovaný), aj lehotu, do ktorej požadujete, aby bola táto suma vrátená, prípadne aj spôsob jej uhradenia (napr. uvediete číslo svojho bankového účut.) Pokiaľ rekonštrukcia nebude dokončená ani do konca decembra, máte možnosť žiadať o vrátenie celej zaplatenej sumy.

V prípade, ak by Vám ubytovateľ požadovanú časť odplaty nevrátil v lehote určenej vo Vašej výzve, tak Vám neostane nič iné, než sa uvedeného nároku zo zodpovednosti za vady domáhať súdnou cestou. V takom prípade Vám odporúčame, aby ste sa s Vaším problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám pripraví všetky potrebné dokumenty a bude Vás v súdnom konaní zastupovať.

Pre úplnosť ešte dodávame, že uplatnenie nároku na vrátenie alikvótnej časti Vami zaplatenej odplaty za ubytovanie nevylučuje, aby ste sa voči ubytovateľovi domáhali náhrady škody. Samozrejme za podmienky, že Vám nejaká škoda vznikla (napr. náklady Vami vynaložené na náhradné ubytovanie). Rovnako v tomto prípade Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska.    

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

28.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje