Daňovo uznateľné výdavky (náklady) SZČO - cestovné, stravné a pod.

Otázka:

Dobrý večer, prosím o radu, či si môže SZČO, ktorá používa auto v podnikaní dať do nákladov stravné za každý deň cesty, prípadne aké náhrady

Odpoveď:

Dobrý deň,

Podľa ust. § 2  písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa daňovým výdavkom rozumie: „daňovým výdavkom  výdavok  (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka“.

Podľa  ust. § 19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov: „výdavky(náklady) daňovníka s príjmami  vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu a to na stravovanie, ubytovanie, cestovanie dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v súvislosti s činnosťou vykonávanou v zahraničí aj suma do výšky 40 % nároku na stravné podľa osobitného predpisu, ak daňovník na cestu využije vlastné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky(náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu.

Na základe citovaného ustanovenia stravné  možno uplatniť ako daňový výdavok (náklad) daňovníka  s príjmami  podľa § 6 ods. 1 a 2 (patrí sem SZČO). Pri týchto výdavkoch netreba zabudnúť na to, že daňovník je povinný ich preukázať.

Tieto výdavky si daňovník  môže uplatniť v súlade s ust. § 5 ods.1,2 zákona č.283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov: „Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma

a) 5 až 12 hodín,

b) nad 12 hodín až 18 hodín,

c) nad 18 hodín.

(2) Sumu stravného pre časové pásma podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"); opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia „

Následne § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 110/2009 podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z.o cestovných náhradách ustanovuje:

„Sumy stravného pre časové pásma sú:

a) 3,60 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 5,40 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 8,30 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.“

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

15.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje