Rozdiel medzi úrokom a úrokom z omeškania

Otázka:

Pri podávaní "Prihlášky pohľadávky" je riadok na "Uroky" a na "Úroky z omeškania". Aký je medzi nimi rozdiel?
V zmluve je dohodnuté 0,05 % za každý deň omeškania pri úhrade faktúry.Kde uviesť dlžnú sumu a ako ju vypočítať?
Ďakujem. Marta

Odpoveď:

Dobrý deň,

Úroky a úroky z omeškania sú príslušenstvom pohľadávky.

Medzi úrokmi a úrokmi z omeškania je rozdiel. Úroky možno považovať z akúsi „cenu“, alebo „odplatu“ za časovo obmedzené poskytnutie finančných prostriedkov jednou zmluvnou stranou druhej strane. Úroky sa zvyčajne dojednávajú pri niektorých zmluvných typoch, akými sú napr. Zmluva o úvere, Zmluva o bežnom účte, Zmluva o vkladovom účte.

Úroky z omeškania na druhej strane predstavujú sankciu za porušenie povinnosti dlžníka splniť svoj záväzok riadne a včas (omeškanie  dlžníka).

Z Vašej otázky presne nevyplýva o akú prihlášku pohľadávky sa jedná, ale predpokladáme, že ide o prihlášku pohľadávky do konkurzného, alebo reštrukturalizačného konania. Taktiež nie je jasné, či sa jedná o pohľadávku vzniknutú na základe občianskoprávneho, alebo obchodnoprávneho úkonu.

Právna úprava úrokov z omeškania je zakotvená v Občianskom zákonníku, ako aj v Obchodnom zákonníku, nasledujúco:

Podľa § 517 ods. 2  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník : „Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto  zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.“

Podľa § 369 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov “Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť  úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.

Podľa § 369 ods. 2 prvá veta Obchodného zákonníka sa úroky z omeškania stanú splatnými po uplynutí dňa, alebo lehoty, ktoré sú v zmluve určené na splnenie peňažného záväzku.

Čo sa týka „Prihlášky pohľadávky“, do kolónky istina je potrebné uviesť sumu na ktorú znela faktúra, prípadne súčet jednotlivých faktúr.

Do kolónky úroky z omeškania sa vypíše presná suma predstavujúca úroky z omeškania. Túto sumu vypočítate nasledovne:

  1. najprv si spočítate počet dní, ktoré je dlžník v omeškaní- začnete dňom nasledujúcim po dni splatnosti faktúry až do dňa vyhlásenia konkurzu, resp. reštrukturalizácie dlžníka, vrátane;
  2. následne si vypočítate sumu tvoriacu úroky z omeškania za jeden deň;
  3. nakoniec vynásobíte sumu tvoriacu úroky z omeškania za jeden deň počtom dní, ktoré je dlžník v omeškaní. Suma takto vypočítaná  predstavuje úroky z omeškania.

Do kolónky celková  suma sa uvedie suma tvoriaca súčet istiny a úrokov z omeškania.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

12.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje