Skončenie pracovného pomeru po návrate z rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu.
20.10.2012 mi končí rodičovská dovolenka a mala by som sa vrátiť do zamestnania (pracovala som ako manažer dopravy). Chcela by som sa spýtať aké sú moje práva a povinnosti ak mi bolo (zatiaľ neoficialne)povedané zo strany zamestnávateľa, že moje pracovné miesto bolo zrušené, prípadne že ma môže preradiť do 70 km vzdialeného mesta (čo je pre mňa neprípustné. V danej spoločnoti som pred RD pracovala 13 rokov. Chcela by som aj vedieť na aké odstupuné mám právo a za akých podmienok.
Prípadne či v prípade, že mi zamestnávateľ vyplatí odstupné či mám nárok na dávku v nezamestnanosti.
Ďakujem veľmi pekne za radu.
Prajem pekný deň

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom skončenia pracovného pomeru Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Pokiaľ bolo Vaše pracovné miesto zrušené, zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, t. j. z dôvodu „ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách.“ Pod tento výpovedný dôvod sa najčastejšie zaraďuje práve zrušenie pracovného miesta.

Predtým, ako Vám zamestnávateľ dá výpoveď, musí Vám ponúknuť inú vhodnú prácu, a to v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce v pracovnej zmluve (§ 63 ods. 2 ZP). Ide o tzv. ponukovú povinnosť. Túto povinnosť nemá len v prípade, že takouto voľnou prácou objektívne nedisponuje. Vy píšete, že Vám ponúkol prácu, avšak v meste vzdialenom 70 km. Z toho dedukujeme, že v doterajšom dohodnutom mieste výkonu práce nijakú voľnú prácu nemá. Poznamenávame, že ak by takúto prácu mal a neponúkol by Vám ju, tak ak by voči Vám uplatnil výpoveď, táto výpoveď by bola neplatná a napadnuteľná na súde žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ponúknutím inej práce v inom meste išiel zamestnávateľ nad rámec toho, čo mu prikazuje Zákonník práce.

Ak by ste však mali vedomosť o tom, že zamestnávateľ má pre Vás inú vhodnú prácu v doterajšom mieste výkonu práce a neponúkol Vám ju, odporúčame Vám upozorniť ho na to, nakoľko v takomto prípade Vám nemôže dať platnú výpoveď a musí Vám túto prácu ponúknuť.

Ak zamestnávateľ nemá pre Vás inú vhodnú prácu v dohodnutom mieste výkonu práce, môže Vám dať výpoveď. Výpovedná doba, keďže ste boli zamestnaná 13 rokov, je tri mesiace. Váš pracovný pomer zanikne uplynutím tejto výpovednej doby.

Pokiaľ ide o Vaše právo na odstupné, máte dve možnosti. Keď Vám dá zamestnávateľ výpoveď, môžete ju prijať, nechať uplynúť trojmesačnú výpovednú dobu, t.j. za tieto tri mesiace budete vykonávať prácu a dostanete mzdu, avšak nebudete mať nárok na odstupné.

Druhá možnosť je, že keď Vám dá zamestnávateľ výpoveď, požiadate ho ešte pred začatím plynutia výpovednej doby o to, aby Váš pracovný pomer skončil nie výpoveďou, ale dohodou. Zamestnávateľ je povinný Vám vyhovieť (§ 76 os. 2 YP). V tom prípade Váš pracovný pomer zanikne bez toho, aby Vám plynula trojmesačná výpovedná doba, avšak budete mať nárok na odstupné, a to najmenej vo výške rovnajúcej sa násobku Vášho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba., t.j. vo Vašom prípade troch mesiacov. (Napr. v kolektívnej zmluve, ak u Vás platí, môže byť dohodnuté aj vyššie odstupné.)

Podľa súčasnej právnej úpravy totiž nie je možné, aby zároveň plynula výpovedná doba a navyše by ste dostali aj odstupné. Buď sa teda pracovný pomer skončí výpoveďou s výpovednou dobou, ale bez odstupného , alebo sa skončí dohodou, bez výpovednej doby, ale s odstupným.

Krátke vysvetlenie k Vašej možnosti požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou: podľa vyššie citovaného ustanovenia, keď Vám dá zamestnávateľ výpoveď, môžete ho požiadať o skončenie pracovného pomeru dohodou, avšak ešte pred začatím plynutia výpovednej doby. Je potrebné si ustrážiť túto lehotu. Povedzme, že zamestnávateľ Vám doručí písomnú výpoveď osobne na pracovisku dňa 21.10.2012. To znamená, že v súlade s § 62 ods. 7 ZP výpovedná doba začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, t. j. od 01.11.2012. Ak máte záujem o skončenie pracovného pomeru dohodou namiesto výpovede, musíte teda zamestnávateľa o to požiadať do 01.11.2012. Odporúčame Vám žiadosť doručiť zamestnávateľovi v písomnej forme buď osobne na pracovisku, s tým, že jedno vyhotovenie žiadosti si necháte potvrdiť podpisom zamestnávateľa (na preukázanie toho, že ste žiadosť skutočne prevzal), alebo mu písomnú žiadosť zašlete poštou s podacím lístkom a doručenkou, ktoré si následne uschováte.

Samozrejme, výpoveď z pracovného pomeru môžete podať kedykoľvek v priebehu trvania pracovného pomeru aj Vy, z akéhokoľvek dôvodu aj bez uvedenia dôvodu, avšak v tom prípade neprichádza do úvahy nijaký nárok na odstupné.

Nárok na dávku v nezamestnanosti:

Podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o SP“) „Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len „evidencia nezamestnaných občanov“) bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Zároveň podľa § 104a zákona o SP „Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu.“

To znamená, že pokiaľ ste boli predtým, ako Vás zaradia do evidencie nezamestnaných, poistená v nezamestnanosti v posledných troch rokoch najmenej dva roky, pričom sa do tohto obdobia započítava aj čas Vašej rodičovskej dovolenky, budete mať nárok na dávku v nezamestnanosti. Z Vami uvedených informácií vyplýva, že by ste nárok na dávku v nezamestnanosti mali mať. Uvedené Vám potvrdia na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Upozorňujeme, že naša odpoveď vychádza zo súčasne platného právneho stavu. Momentálne je v legislatívnom procese návrh novely Zákonníka práce, ktorým sa od 01.01.2013 niektoré skutočnosti uvedené v odpovedi môžu zmeniť. To znamená, že ak by k zániku Vášho pravovného pomeru malo dôjsť až po tomto dátume, bude potrebné sa riadiť novelizovaným znením Zákonníka práce.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

10.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje