Priznanie predčasného starobného dôchodku a jeho suma

Otázka:

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať na možnosť predčasného dôchodku- Od roku 1980 do roku 1991 som pracoval v baniach a bol som zaradený do kategórie pracovníkov, ktorí v tom čase chodili do dôchodku v 55 rokoch fyzického veku. Od roku 1993 až do roku 2002 som bol profesionálnym vojakom v armáde. Mám v tomto prípade aj ja nárok na predčasný dôchodok v plnej výške?

Odpoveď:

Dobrý deň,

hoci to neuvádzate priamo, keďže sa pýtate na možnosť predčasného dôchodku, predpokladáme, že ste dosiaľ nedovŕšili dôchodkový vek 62 rokov.

Odchod do dôchodku sa posudzuje podľa aktuálnej platnej právnej úpravy. V súčasnosti je ňou zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Podľa nášho názoru zo znenia Vašej otázky nevyplýva, že by boli v tomto prípade relevantné v minulosti platné právne predpisy pre posúdenie Vášho terajšieho prípadného nároku na predčasný starobný dôchodok.

Zákon o sociálnom poistení stanovuje, aké sú podmienky priznania predčasného starobného dôchodku a aj to v akej sume sa vypláca.

Podľa § 67 zákona učinného od 01.09.2012 "Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku 
c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok aj vtedy, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,
a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b) získal obdobie starobného dôchodkového sporenia najmenej päť rokov,
c) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
d) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
To znamená, že pokiaľ splníte vyššie uvedené podmienky, bude Vám priznaný predčasný starobný dôchodok.

Ak Vám bude priznaný, potom v sume, ktorú zákon o sociálnom poistení stanovuje v § 68 ods. 1 prvá a druhá veta „Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.“  

To znamená, že predčasný starobný dôchodok sa nepriznáva v plnej výške ako starobný dôchodok. Kráti sa vyššie uvedeným spôsobom a v súčasnosti zákon neuvádza z tohto pravidla výnimky.

Preto podľa nášho názoru, ak požiadate o predčasný starobný dôchodok a bude Vám po splnení podmienok priznaný, budete ho môcť poberať len v sume, ktorá bude znížená o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Máme za to, že skutočnosť, že ste v minulosti pôsobili na mieste, kde odchod do dôchodku kedysi býval stanovený na vek 55 rokov, na tom nič nemení.

Ak máte napriek tomu pochybnosti, môžete sa obrátiť  na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá je jediným kompetentným orgánom na vydanie rozhodnutia o Vašom nároku na priznanie predčasného starobného dôchodku.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.09.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje