Predčasný starobný dôchodok

Otázka:

Dobry den,
prosim Vas o informaciu, nakolko dna 18.7.2012 som dvrsil 6O rokov a k 31.8.2012 som dostal vypoved z prace z organizacnych dovodov. Mozem poziadat o predcastny dochodok, ale nekrateny??? ma odpracovanych 45 rokov.

Vopred Vam dakujem za odpoved a pomoc.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku na predčasný starobný dôchodok Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Podmienky vzniku právneho nároku na predčasný starobný dôchodok, ako aj sumy a výplaty tohto dôchodku upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Podľa § 67 zákona „Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.“

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa odsekov 1 a 2 vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže poistenec podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.

Neuvádzate, či ste alebo nie ste sporiteľom v II. pilieri a pokiaľ ide o sumu predčasného starobného dôchodku (písm. c), k tomu sa vyjadriť nevieme, avšak z Vašej otázky vyplýva, že podmienky podľa písmen a) a b) by vo Vašom prípade mali byť splnené.

Ešte dodávame, že podľa § 67 ods. 4 zákona „Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba."

Avšak, ak by ste žiadosť o predčasný starobný dôchodok podali po zániku Vášho pracovného pomeru, a teda najskôr od tohto dňa by Vám nárok vznikol, potom by podľa nášho názoru nemala vzniknúť problematická situácia, že ku dňu vzniku nároku by ste boli poistený ako zamestnanec.“

Ak teda predpokladáme, že by Vám samotný nárok na predčasný starobný dôchodok vznikol, môžeme sa ďalej zaoberať určením sumy predčasného starobného dôchodku.

Podľa § 68 ods. 1 zákona prvá a druhá veta „Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.“  

To znamená, že pokiaľ požiadate o predčasný starobný dôchodok, bude sa Vám tento krátiť, a to spôsobom vyššie uvedeným. Zákon v súčasnosti nepozná výnimku z tohto pravidla, podľa ktorej by bolo možné poberať nekrátený o vyššie uvedenú sumu.

Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne, od 1. januára 2008 sa už obdobie, za ktoré sa má dôchodok znížiť, neskracuje o obdobie, počas ktorého by mal poistenec nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ak poistenec ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňal podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, no nárok na túto dávku si neuplatnil.   

Preto podľa nášho názoru, ak požiadate o predčasný dôchodok a bude Vám po splnení podmienok priznaný, budete ho môcť poberať len krátený – znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Dodávame, že všetky potrebné informácie ohľadne predčasného starobného dôchodku, vrátane informácií potrebných k podaniu žiadosti o tento dôchodok, Vám poskytgne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

25.08.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje