Chybná montáž slnečných kolektorov

Otázka:

Ku koncu októbra minulého roku sme si nechali namontovať solárne kolektory na rodinný dom. Keďže počasie už nebolo vo väčšine prípadov priaznivé, nedali sa dostatočne vyskúšať. Na jar sme však prišli nato, že solárna zostava v hodnote cca 4000 EUR nám je nanič, lebo nedokáže vyhriať zásobník. Celý komplet bol odporúčaný dodávateľom. Po kontaktovaní montážnej firmy sme mali za úlohu kontrolovať a zapisovať podmienky vonku a teploty vyhrievania kvôli získaniu prehľadu. Montážna firma však nikde nevidela problém a nevedela nájsť chybu. Tú odhalil až servisný technik spadajúci priamo pod výrobcu kolektorov a spočívala v nesprávnom zapojení (čo považujem za neodbornú montáž), montážna firma pôvodne a aj po náleze technika tvrdila, že zapojenie je dobré a že to musí fungovať. Nakoniec nedostatok odstránila a teraz je všetko v poriadku. Chcem sa spýtať, či za obdobie, kedy kolektory boli nefunkčné môžem od montážnej firmy požadovať finančnú náhradu škody a od čoho by sa mala odvíjať, príp. inú náhradu (napr. predĺženie záručnej doby o dobu medzi prvou montážou a opravou)?
Za odpoveď ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne chybnej montáže slnečných kolektorov Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Bohužiaľ vo svojej otázke neuvádzate, či ste uzatvorili s montážnou firmou nejakú zmluvu, napríklad kúpnu zmluvu alebo zmluvu o dielo, a ak áno, akého bola znenia. Neuvádzate, či ste od firmy, ktorá Vám montáž vykonávala, zároveň solárne kolektory kúpili, alebo tieto boli kúpené od inej firmy a montážna firma Vám ich iba namontovala. Ak by tomu bolo tak, pravdepodobne by vo Vašom prípade šlo najskôr o zmluvu o dielo, keďže štandardne ak je v dodaní tovaru zahrnutá aj jeho montáž, nejde spravidla o kúpnu zmluvu ale o zmluvu o dielo.

Vzhľadom na uvedené, v našej odpovedi vychádzame výlučne zo zákonného znenia zodpovednosti za vady, s tým, že v konkrétnom prípade môže existovať zmluva alebo záručná listina, ktorá konkrétnejšie upravuje zopodvednosť za vady, nároky objednávateľa, postup pri vybavovaní reklamácie a rozsah zodpovednosti (na čo sa vzťahuje a na čo nie).

Rovnako vychádzame z toho, že vo Vašom prípade pôjde o občianskoprávny vzťah medzi Vami ako spotrebiteľom (nepodnikateľom) a firmou ako podnikateľom, keďže neuvádzate, že by ste si s firmou dohodli, že sa na Váš právny vzťah má vzťahovať Obchodný zákonník. Preto v našej odpovedi vychádzame zo znenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

Všeobecne je zodpovednosť za vady upravená v § 499 a nasl. OZ a platí pre všetky záväzkové právne vzťahy (kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo a pod.).

Pokiaľ ide o Vaše nároky zo zodpovednosti za vady, rozhodujúci je tu § 507 OZ: „Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.“

Z uvedeného a zo znenia Vašej otázky vyplýva, že vada bola odstrániteľná a vy ste využili Váš nárok zo zodpovednosti za vady, a to požadovať opravu, ktorá bola vykonaná.

Pokiaľ ide o predĺženie záručnej doby, zákon možnosť, ktorú uvádzate, neupravuje. Prerušenie plynutia záručnej doby je v zákone výslovne upravené len pri zmluve o dielo – konkrétne však len pri zhotovení veci na zákazku, kde podľa § 649 OZ platí, že „Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.“

Obdobne pri kúpnej spotrebiteľskej zmluve, podľa § 627 OZ „Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.“

To znamená, že ak by vo Vašom prípade bola uzatvorená kúpna spotrebiteľská zmluva alebo zmluva o dielo o zhotovení veci na zákazku, o čas, odkedy ste vadu uplatnili dokiaľ bola odstránená, by sa záručná doba predĺžila priamo zo zákona. Pokiaľ ide o možnosť plynutia celej novej záručnej doby odznova, táto je zákonom upravená len pri ustanoveniach o kúpe tovaru v obchode (spotrebiteľských kúpnych zmluvách) a platí len pri výmene tovaru za nový (nie oprave). Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

V každom prípade, odpoveď na túto otázku by ste mali nájsť v záručnom liste, v ktorom by práve tieto záležitosti – oprava, chybná montáž, plynutie záručnej doby, mali byť uvedené. Eventuálne by ste tieto skutočnosti mohli nájsť v reklamačnom poriadku, alebo reklamačných alebo obchodných podmienkach danej montážnej firmy. prípadne priamo v zmluve. V tomto bode Vás teda odkazujeme na tieto dokumenty.

Pokiaľ ide o náhradu škody, podľa § 510 OZ „Uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.“

To znamená, že aj keď ste si nárok zo zodpovednosti za vadu uplatnili, a vada bola odstránená, máte popri tomto nároku, aj keď je už všetko v poriadku, nárok na náhradu škody, ktorá z vady vznikla.

Pri nároku na náhradu škody je dôležité presne vedieť preukázať:

- že došlo k porušeniu zákonnej alebo zmluvnej povinnosti montážnej firmy (chybná montáž)

- že došlo ku škode

- že medzi porušením povinnosti a vznikom škody je príčinná súvislosť. Inými slovami, že vznuknutá škoda je práve dôsledkom chybnej montáže.

- zavinenie, ktoré môže byť nedbanlivostné alebo úmyselné, a ktoré sa predpokladá (teda ak by sa zhotoviteľ chcel zbaviť zodpovednosti, musel by preukázať existenciu takých okolností, z ktorých možno spoľahlivo vyvodiť, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré bolo možné od neho objektívne požadovať.)

Všetky tieto faktory musia byť pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody spoľahlivo preukázané, nestačí nejaká miera pravdepodobnosti.

Pokiaľ ide o samotnú škodu, tou sa rozumie ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného (teda Vás) a ktorá je objektívne vyjadriteľná v peniazoch.

Rozoznávame skutočnú škodu a ušlý zisk. Pod skutočnou škodou treba rozumieť zmenšenie Vášho majetku (prípadne náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci stav). Povahu skutočnej škody majú aj rôzne náklady spojené so vznikom a zisťovaním škody, alebo aj napr. zárobok, ktorý Vám ušiel, keď ste odstraňovali následky škody. 

Pod ušlým ziskom treba rozumieť to, čo by ste mohli získať, nebyť vzniku škody. 

Vo Vašom konkrétnom prípade si teda je treba položiť otázku v tom zmysle, koľko peňazí by ste ušetrili, ak by slnečné kolektory pracovali riadne, o koľko viac ste kvôli chybnej montáži kúrili, prípadne, ktoré extra náklady ste museli vynaložiť, kým ste zistili škodu (napr. náklady na servisného technika a pod.) a zabezpečili jej odstránenie. Toto musíte skutočne vyčísliť v eurách a táto čiastka potom bude predstavovať škodu.

Opakujeme však, že takto vyčíslená škoda musí byť v príčinnej súvislosti, teda musí byť dôsledkom chybnej montáže a musí byť zrejmé, že nevznikla inak.

Odporúčame Vám, v prípade, že zvažujete uplatnenie nároku na náhradu škody súdnou cestpu, nechať sa zastúpiť advokátom.

Ešte pred samotným podaním žaloby môžetev uplatniť nárok na náhradu škody mimosúdne priamo u montážnej firmy, či už cestou advokáta alebo sám vo vlastnom mene, najlepšie oficiálnym listom zaslaným poštou doporučene aj s doručenkou na adresu sídla firmy. V tomto liste môžete pravdivo opísať priebeh celého prípadu, uviesť, že napriek tomu, že na základe reklamácie bola vada odstránená, v zmysle § 510 OZ to nevylučuje Váš nárok na náhradu škody, a vyčísliť danú škodu. Následne požiadať o náhradu tejto škody, nakoľko v opačnom prípade túto budete vymáhať súdnou cestou prostredníctvom advokáta spolu s trovami konania vrátane trov právneho zastúpenia.

Avšak pred tým, ako by ste iniciovali súdne konanie v tejto veci, obráťte sa na advokáta v miseste Vášho bydliska, ktorý Vám po zanalyzovaní všetkých okolností prípadu a detailnom preštudovaní relevantných dokumentov, zmluvy, záručných listov, bude vedieť náležite poradiť.

Pokiaľ ide o ďalšie Vaše prípadné nároky, rovnako je potrebné vychádzať jedine zo zmluvy, či v nej nie sú dojednané nejaké sankcie pre prípad porušenia povinností - napr. zmluvná pokuta, ktorú by musela montážna firma zaplatiť pre prípad chybnej montáže a pod.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

13.07.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje