Postupné splácanie vymáhanej pohľadávky

Otázka:

Dobrý deň, dostali sme súdny platobný príkaz na zaplatenie dlžnej sumy, ktorú dlžíme zahraničnej banke. Suma je vo výške, ktorú nie sme schopný uhradiť do 30dní, ktorú súd určil. Ide o súdny príkaz vystavený Slovenským súdom na základe neoverených informácií, ktoré podala zahraničná banka. My vieme, že sumou dlžíme, ale nie sme schopný ju zaplatiť iba malými splátkami. Mojou otázkou je, ak nemáme žiadny majetok, ani príjem, sme len konatelia istej spoločnosti s.r.o., na bankovom účte čiastku do 50€, ako máme postupovať, aby sa nám dlžná suma ešte nezvyšovala ? ako a kde sa obrátiť o žiadosť na splátkový kalendár? ďakujeme.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne dlhu zahraničnej banke Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Nie je nám úplne zrejmé, o aký typ súdneho rozhodnutia ide. Keďže píšete, že dlžnú sumu máte uhradiť do 30 dní, predpokladáme, že nejde o platobný rozkaz (nie príkaz) vydaný na základe § 172 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „OSP“), nakoľko platobným rozkazom sa ukladá povinnosť uhradiť dlžnú sumu do 15 dní, nie do 30. Podľa § 172 OSP Súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal.“

Ak však nejde o platobný rozkaz, ale o klasický rozsudok, nie je úplne zrejmé, ako k jeho vydaniu mohlo dôjsť na základe neoverených informácií, keďže vydaniu rozsudku predchádza občianske súdne konanie, ktoré zahŕňa dokazovanie, práve v rámci ktorého sa preukazujú skutočnosti tvrdené účastníkmi.

Rovnako nepíšete, či je vydané súdne rozhodnutie už právoplatné alebo nie, čo má do istej miery vplyv na Vaše možnosti ako zriešiť vznikhutú situáciu. (Pripomíname, že pokiaľ ide o klasické rozhodnutie, dá sa voči nemu odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia súdu prvého stupňa. To však zrejme vo Vašom prípade nebude učelné, nakoľko dlžnú sumu uznávate.)

Dokiaľ nie je rozhodnutie právoplatné, navrhovateľ môže vziať návrh na začatie konania späť, a to v ktoromkoľvek štádiu konania až do jeho právoplatnosti, teda aj potom, keď už bolo vydané rozhodnutie súdu prvého stupňa.

Ak teda ešte rozhodnutie nie je právoplatné, podľa nášho názoru by ste sa mali obrátiť na zahraničnú banku, ktorej predmetnú sumu dlhujete a pokúsiť sa dohodnúť splátkový kalendár s ňou. Zahraničná banka je totiž navrhovateľom a preto je to ona, kto môže spôsobiť zastavenie konania späťvzatím svojho návrhu. Ak by s tým zahraničná banka súhlasila a vzala by návrh na začatie konania späť, môžete s ňou uzavrieť tzv. dohodu o urovnaní, resp. dohodu o splátkovom kalendári, kde si podmienky splácania dlhu určíte. Avšak samozrejme, je len na vôli zahraničnej banky, či takejto Vašej žiadosti vyhovie alebo nie.

Ak je rozhodnutie právoplatné a dlžná suma nebola zaplatená v lehote určenej súdnym rozhodnutím, štandardný postup je taký, že navrhovateľ podá návrh na začatie exekúcie, teda nútený výkon rozhodnutia. Tým pádom začína dlžná suma ďalej narastať, keďže sa k nej pridávajú ešte trovy exekúcie. Preto by bolo vo Vašom prípade ideálne zabrániť začatiu exekúcie – ak táto ešte nezačala, čo neuvádzate. (Exekúcia totiž môže vždy začať len na návrh oprávneného – v tomto prípade zahraničnej banky.) Aj tu je však len na vôli zahraničnej banky, či Vám vyhovie a uzavrie s Vami dohodu o splátkovom kalendári a nepodá návrh na začatie exekúcie, alebo nie.   

Ak už bolo začaté aj exekučné konanie, tu sa už situácia mení a do celého procesu významne vstupuje súdny exekútor. Podľa § 56 ods. 9 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „EP“) „Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“

Na splátkový kalendár teda nie je žiadny nárok, ale môžete sa na exekútora obrátiť a žiadať, aby získal súhlas oprávneného a dohodu o splátkovom kalendári s Vami uzavrel. Aj v tomto prípade je teda kľúčovým momentom vôľa banky riešiť vzniknutú situáciu týmto spôsobom.

Na záver zhrňujeme:

Pokiaľ bolo vydané súdne rozhodnutie ukladajúce Vám povinnosť zaplatiť dlžnú sumu, na splátkový kalendár nemáte zo zákona právny nárok. Ak už bolo rozhodnutie vydané, avšak zatiaľ nie je právoplatné, odporúčame Vám kontaktovať zahraničnú banku a pokúsiť sa dohodnúť s ňou na tom, že vezme späť návrh na začatie konania s tým, že uzavriete dohodu o mimosúdnom urovnaní celej veci a o splátkovom kalendári.

Pokiaľ je vydané rozhodnutie právoplatné, odporúčame Vám rovnako kontaktovať banku a pokúsiť sa s ňou dohodnúť na splátkovom kalendári a na tom, aby nepodávala návrh na začatie exekúcie, ktorým sa bude Vaša dlžná suma len navyšovať o trovy exekúcie.

Dohody s bankou Vám samozrejme odporúčame uztvoriť v písomnej forme.

Pokiaľ už bolo začaté exekučné konanie a boli ste kontaktovaní exekútorom, je práve on osobou oprávnenou uzavrieť s Vami dohodu o postupnom splatení pohľadávky, avšak len so súhlasom oprávneného, teda zahraničnej banky. Preto v takomto prípade Vám odporúčame obrátiť sa v prvom rade so žiadosťou o splátkový kalednár na neho, avšak súčasne by bolo podľa nás vhodné kontaktovať aj banku, ktorej súhlas potrebujete, a vysvetliť jej, že máte skutočný záujem na uhradení pohľadávky, avšak nie je vo Vašich silách uhradiť celú dlžnú sumu naraz. Takéto prejavenie vôle riešiť vzniknutý problém by mohlo pomôcť k tomu, aby banka dala k splátkovému kalendáru súhlas.

Pri našej odpovedi sme vychádzali výlučne z Vami poskytnutých informácí. Pre ďalšie detailnejšie posúdenie všetkých okolností prípadu Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

20.07.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje