Vyhotovenie zvukového záznamu z pojednávania

Otázka:

Dobrý deň, v akých prípadoch môže súd nepovoliť vyhotovenie zvukovej nahrávky z pojednávania?
Zaujímalo by ma, či môže samosudca odmietnuť navrhovateľovi žiadosť o povolenie vyhotovenia zvukového záznamu z pojednávania v občiansko konaní na základe námietky odporcu, ktorý si neželá byť nahrávaný z dôvodov, že bude hovoriť o bankovom tajomstve. Ak samosudca nepovolí nahrávanie a navrhovateľ sa odvolá voči tomu uzneseniu priamo na pojednávaní, môže o tom rozhodnúť ďalším uznesením o 15 dní neskoršie ten istý samosudca alebo to mal postúpiť vyššiemu súdu na rozhodnutie.
V mojom prípade ako účastnikovi konania sa samosudca od počiatku javil ako zaujatý v prospech banky, akoby mal uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve s cieľom nadržiavať banke v sporoch s občanmi. V praxi to znamenalo , že ak sa obracal na právneho zástupcu banky, tak s ním komunikoval milo a usmiato a ak sa obracal ku mne tak komunikoval podráždenne, vždy s impertinentnou poznámkou, že nemám právnické vzdelanie tak nemôžem vedieť čo hovorí zákon o premlčacej dobe, a navyše s výrazom v tvári prísneho sudcu, ktorý akoby odsudzoval vraha na doživotie!
Preto som na ďalšom pojednávaní požiadal o vyhotovenie zvukového záznamu, aby som mohol tento stav aj dokázať v prípadnom odvolaní, nakoľko mi bolo jasné, že spor prehrám aj keby od skutku do podania žaloby uplynulo len dva dni. Proti mojej žiadosť o povolenie nahrávania vzniesol námietku právny zástupca odporcu, teda banky s odôvodnením, že si neželá byť nahrávaný nakoľko bude hovoriť o bankovom tajomstve. Kedže ja som navrhovateľ a banka je odporca, namietal som, že nemusí hovoriť o bankovom tajomstve nakoľko toto nie je predmetom konania.
Samosudca sa na mňa osopil, že nemám právnicke vzdelanie tak mám radšej mlčať a uznesením mi zakázal uskutočniť zvukovú nahrávku. Ja som sa okamžite na mieste odvolal, samosudca moje odvolanie odmietol, nakoľko sa vraj jedná a procesnú záležitoť proti ktorej nie je možné sa odvolať, keby som mal právnicke vzdelanie tak by som to vedel. Trval som na odvolaní tak samosudca s iskarmi v očiach pojednávanie odročil na neurčito s tým, že o odvolaní sa musí rozhodnúť.
Následne na druhý deň som podal sťažnosť priamo na Ministerstvo spravodlivosti na takéto nerovné a nespravodlivé správanie samosudcu a dúfajúc, že podľa známych prípadoch, nemôže sudca zakázať nahrávanie. Odpovede som sa nedočkal, ale zato prišlá neočakávaná reakicia z inej strany.
Moje druhé sklamanie prišlo, keď som si prevzal uznesenie, nie z odvolávacieho súdu, teda súdu vyššieho stupňa, ale od toho istého samosudcu s výrokom, že „súd nepovoľuje nahrávanie výpovede právneho zástupcu odporcu“. V odôvodnení už nešlo o predmet bankového tajomstva ako dôvod nepovolenia vyhotoviť zvukový záznam, ale z dôvodov osobnej povahy v zmysle § 11 Občianského zákonníka, lebo musí dotknutá osoba udeliť súhlas k nahrávaniu jej prejavu, inak dochádza k porušeniu osobnostných práv tejto osoby. V závere súd vysvetlil, že ak dochádza ku kolízii dvoch práv, moje právo na nahrávanie a odporcove právo na odmietnutie, súd rozhodne o tom, ktorému z týchto práv dá prednosť, teda ktoré v zodpovedajúcom rozsahu obmedzí na úkor výkonu druhého.
Teda záverečný verdikt znel „ odporca má právo na ochranu prejavov osobnej povahy.
Mám zato, že takéto zdúvodnenie by mohlo platiť ak by odporca bol súkromná osoba, ale v mojom prípade ja som žalobca a odporca je banka jako žalovaná strana, teda inštitúcia, ktorá by nemala podliehať pod ochranu osobnostných práv, kedže je právnicka osoba. Právny zástupca v tomto prípade nevystupuje ako súkromná osoba.
Pýtam sa, potom prečo je toľko judikátov, ktoré jasne deklarujú, že účastnikovi konania nemožno uprieť uskutočnenie zvukového záznamu z verejného pojednávania.
Mohol samosudca sám rozhodnúť o mojom odvolaní? Potom načo tu máme inštitút prvého a druhého stupňa súdnictva, keď o mojom odvolaní rozhodol ten istý samosudca.
Ďakujem a ostávam s pozdravom.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom postupu súdu v konaní Vám zasielame nasledovné stanovisko:

K možnosti vyhotoviť si zvukový záznam z pojednávania:

Právo vyhotoviť si zvukový záznam z pojednávania nevyplýva priamo a výslovne ani zo zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „OSP“) ani z iného právneho predpisu. Napriek tomu je pravdou, že aj Ústavný súd SR sa už v minulosti vyslovil, že možnosť vyhotoviť si zvukový záznam patrí medzi práva účastníka konania a je v súlade so základnými princípmi súdneho konania. Argumentoval aj tým, že podľa § 34 ods. 4 prvá veta zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení „Sudca, ktorý vedie súdne pojednávanie, rozhoduje o tom, či je možné v priebehu pojednávania uskutočňovať obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové prenosy.“ Z uvedeného vyplýva, že sudca by nemal mať právo rozhodovať o tom, či je možné z pojednávania vyhotoviť zvukový záznam (nejde o zvukový prenos).  

K Vašej otázke, z akých dôvodov môže sudca odmietnuť navrhovateľovi žiadosť o povolenie vyhotovenia zvukového záznamu teda uvádzame, že nijaký právny predpis nedáva na túto otázku výslovnú odpoveď. Zrejme je potrebné prikloniť sa skôr k názoru, prezentovanému aj  Ústavným súdom SR, že sudca by o tomto nemal rozhodovať.

 K Vašej ďalšej otázke ohľadom rozhodovania o odvolaní:

Podľa § 210a OSP „Uznesenie o povinnosti zaplatiť súdny poplatok alebo uznesenie, z ktorého nenadobudla dosiaľ práva iná osoba ako odvolateľ, alebo uznesenie, ktorým bolo uložené poriadkové opatrenie (§ 53), alebo uznesenie o odmietnutí návrhu na začatie konania (§ 43 ods. 2, § 78c ods. 3), alebo uznesenie o zastavení konania o dedičstve, alebo uznesenie podľa § 75a, môže na odvolanie zmeniť priamo súd prvého stupňa, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie.“

Z uvedeného vyplýva, že len o týchto odvolaniach môže rozhodovať priamo súd prvého stupňa, aj to len vtedy, pokiaľ odvolaniu v celom rozsahu vyhovie, teda zmení svoje pôvodné rozhodnutie. Ide o tzv. autoremedúru.

Inak rozhoduje o odvolaní proti uzneseniu odvolací súd, a buď ho potvrdí, zmení, zruší alebo odmietne, v súlade s príslušnými ustanoveniami OSP.

V každom prípade, advokát v mieste Vášho bydiska po oboznámení sa s predmetným rozhodnutím súdu a ďalšími okolnosťami prípadu by Vám mohol byť nápomocný pri ochrane Vašich procesných aj hmotných práv pred súdom.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

26.06.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje