Zánik zdravotného poistenia v Slovenskej republike

Otázka:


Dobry den. V roku 2006 som odisla zo Slovenska a neodhlasila som sa zo Vseobecnej zdravotnej poistovne. Za cele tie roky mi neposlali ziadnu upomienku ani nijake upozornenie. Az teraz pred niekolkymi tyzdnami moja mama prevzala Oznamenie o otvoreni kumulacneho uctu. Nakolko som este stale v zahranici, moja mama sa isla poinformovat do poistovne. Tak som sa dozvedela, ze touto cestou sa snazia vymahat dlznu sumu z roku 2004 a ze mam este dalsiu dlznu sumu od roku 2006 dodnes... Moja otazka znie: Ak od roku 2007 mam kartu poistenca v Taliansku su povinni ju uznat v poistovni?(aj ked v Taliansku je odlisny system zdravotnictva, neplati sa mesacne poistne, ale sa plati za jednotlive zdravotne vysetrenia dost vysoka suma). Alebo musim uhradit poistne za cele tie roky? A ak ano, nemam narok na preplatenie zdravotnych vysetreni? Pretoze v Taliansku som za ne zaplatila dost. A na Slovensku som zdravotne sluzby od roku 2006 nevyuzivala, nakolko som nemala zdravotnu kartu..

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zdravotného poistenia Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo Vašom prípade je nutné skúmať spätne legislatívu platnú v období, kedy ste opustili Slovensko a kedy začal vznikať Váš údajný dlh, t.j. rok 2006. V roku 2006 platil zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v znení stanovujúcom nasledovný osobný rozsah povinného verejného zdravotného poistenia: (Upozorňujeme, že aj v priebehu tohto roka sa viacrkát zmenil).

Podľa § 3 ods. 2 zákona „Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak

a) je zamestnaná

1. v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
2. v služobnom úrade alebo v jeho príspevkovej organizácii, ktorými je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a je zdravotne poistená v cudzine alebo má komerčné poistenie liečebných nákladov počas takéhoto pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom; to sa vzťahuje aj na jej manžela a deti, ktorí ju nasledujú do miesta dočasného vyslania v cudzine na základe dohody zamestnávateľa s touto fyzickou osobou,

b) vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,

c) dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“

Podľa § 5 zákona „U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká deň pred dňom, keď nastali skutočnosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c), alebo dňom zániku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.“

Čiže v prvom rade je nutné zanalyzovať, či vo Vašom prípade po Vašom odchode zo Slovenska došlo k zániku Vášho verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Pokiaľ ste mali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale zároveň sa na Vás vzťahovala niektorá zo situácií podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona, tak Vaše verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike zaniklo deň pred dňom, kedy táto skutočnosť nastala. Inými slovami, ak ste sa napr. od 01.07.2006 zdržiavali dlhodobo v cudzine a zároveň ste boli zdravotne poistená v cudzine v súlade s písm. c) zákona, tak Vaše zdravotné poistenie zaniklo 30.06.2006. Ak by ste napr. od 01.07.2006 boli zamestnaná v Taliansku a tam by ste boli od tohto dátumu aj zdravotne poistená (písm. a) zákona), Vaše zdravotné poistenie v Slovenskej republike zaniklo taktiež k 30.06.2006. (Vo Vašom prípade vidíme problém v tom, že zo Slovenska ste odišli už v roku 2006, avšak kartu poistenca máte v Taliansku od roku 2007, z čoho teda dedukujeme, že až od roku 2007 ste poistená v Taliansku. Táto prechodná doba, kedy nezaniklo Vaše poistenie na Slovensku, ale ešte nevzniklo v Taliansku, by mohla byť problémom a príčinou, prečo Vám začal vznikať dlh v Slovenskej republike).

Odo dňa zániku poistenia v Slovenskej republike (ak k nemu došlo) ste neboli zdravotne poistená v Slovenskej republike, tým pádom nemáte povinnosti slovenského poistenca, ale ani jeho práva. V tomto období nie ste poistencom v rámci verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike a jednoducho nie ste nijako účastná na verejnom zdravotnom poistení v Slovenskej republike.

Je dôležité povedať, že v zmysle § 23 zákona máte voči zdravotnej poisťovni oznamovacie povinnosti, medzi iným aj povinnosť do ôsmich dní oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik verejného zdravotného poistenia a tiež vrátiť preukaz poistenca. To platilo aj v roku 2006. Ak ste tak neurobili, zdravotná poisťovňa zrejme nemala ako zistiť, že vo Vašom prípade došlo k zániku verejného zdravotného poistenia, z toho dôvodu Vám môže nabiehať v poisťovni dlžná suma. Rovnako treba povedať, že za nesplnenie oznamovacej povinnosti môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu, v roku 2006 to bolo do 10 000 Sk.

Na základe vyššie uvedeného teda máme za to, že od roku 2006 alebo 2007 (pokiaľ sa na Vás vzťahuje niektorý z prípadov citovaný v úvode odpovede v § 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona) Vám zaniklo verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike. Nemyslíme si, že by Vám slovenská zdravotná poisťovňa mala uznať alebo preplatiť zdravotné vyšetrenia absolvované v Taliansku, máme za to, že od tejto doby ste neboli verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike. V princípe osoba podlieha vždy len jednému poisťovaciemu systému a legislatíve jednej krajiny. Problém vidíme v tom, že slovenská zdravotná poisťovňa o zániku Vášho zdravotného poistenia nevie, nakoľko ste si nesplnili oznamovaciu povinnosť voči nej. Preto v prvom rade považujeme za nutné oznámiť a preukázať zdravotnej poisťovni zánik zdravotného poistenia na Slovensku a následne komunikovať s poisťovňou ohľadne dlžnej sumy, keďže od zániku verejného zdravotného poistenia by Vám podľa nášho názoru dlh na poistnom vznikať nemal.

Upozorňujeme, že v našej odpovedi vychádzame výlučne z Vami poskytnutých informácií. Nie je nám známe, či pred odchodom zo Slovenska ste boli študentkou, zamestnankyňou, teda kto bol platiteľom poistného na zdravotné poistenie, nie je ani jednoznačné, že sa na Vás vzťahuje niektorý z prípadov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) zákona, nie je nám známe, či ste aj po odchode zo Slovenska mali na Slovensku trvalý pobyt. Rovnako upozorňujeme, že v priebehu rokov došlo nie raz k zmene zákona. Rovnako nie je známe, či právnym titulom dlhu (dôvodom dlhu) je dlžné poistné, alebo pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti, nakoľko nám nie sú dostupné všetky potrebné informácie.

Všetky informácie by Vám mala poskytnúť zdravotná poisťovňa, ktorú Vám odporúčame za účelom urovnania celej záležitosti bezodkladne osobne navštíviť a vydokladovať zánik zdravotného poistenia na Slovensku, ak k nemu došlo. Pokiaľ aj napriek tomu budete mať naďalej pochybnosti o tom, či poisťovňa postupovala správne, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska. 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

22.06.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje