Úhrada dlhu v exekúcii

Otázka:

Prosím Vás o súrnu odpoveď-exekúcia<br />
Situácia: manžel v roku 2006 pozastavil živnosť z dôvodu, že šiel pracovať do zahraničia, začal tam platiť zdravotné poistenie, na Slovensku-poisťovňa Union ZP mu oznámila, že dvakrát platiť v EÚ nemôže. V roku 2011 si chcel znova vybaviť živnosť a zistil, že živnosť je aktívna, na čo mu poisťovňa oznámila, že od roku 2008 je SZČO a mal platiť aj na Slovensku do poisťovni(to je tiež smiešny zákon pre malých živnostníkov, platiť dva krát). Na to mu prišiel výmer nedoplatkov s exekučným titulom na 1400,- eur, na ktorý sme v zákonnej lehote podali námietku s vysvetlením situácie, ktorá vznikla nedopatrením a neznalosťou zákona(áno naša chyba)a požiadal o splátkový kalendár, keďže naraz takú sumu nemôžeme uhradiť z dôvodu platieb hypoték, poistenia a nákladov na domácnosť, ja som nezamestnaná(nepoberám dávky, lebo manžel je SzČO), vyživujeme maloletého syna. Na žiadosť nevyhoveli. To bolo v oktobri 2011, hneď na to sme poslali ďaľšiu žiadosť o splátkový kalendár s odvolaním sa, že manžel je to ochotný zaplatiť, len nemám naraz takú sumu a vysvetlili sme našu finančnú situáciu, a s veľkou prosbou o znovuprehodnotenie žiadosti. Doteraz od Unionu neprišla žiadna odpoveď, čo mali podľa mňa urobiť do tridsať dní(všetko bolo posielané doporučene). Včera mi prišli listy zo Stavebnej sporiteľne(kde máme úver na dom), že boli zablokované finančné prostriedky na sumu 1900€, a že to treba uhradiť inak s nami vypovedajú zmluvu. Dnes som volala pánovi exekútorovi(rozprávala som sa zo zamestnankyňou), od exekútora mi ešte nič poštou neprišlo, na možnosti splácania s 20% úrokom, dnes dostal manžel na účet 1500€ za FA z podnikania a chceli sme uhradiť časť neviem či je lepšie rovno poisťovni alebo exekútorovi, ale účet je blokovaný, čiže ani splácať nemôžem. Dokonca nemôžem keď je účet zablokovaný ani uhradzať hypoteku, lízing na auto, odvody, ani kúpiť si jesť, iné finančné prostriedky nemáme. Chcem sa spýtať čo robiť, či sa dá zrušiť exekúcia,keď mi poisťovňa nedala odpoveď hoci som bol ochotný to riešiť, ako splácať iné dlhy, ved prídem do ďalšej exekúcie, a z čoho živiť rodinu. Ako postupovať, koho osloviť, ako odblokovať účet, (ak prídu na účet ďalšie peniaze, a vyrovná sa zablokovaná suma, odblokuje sa účet hneď??), ale keď všetko pôjde exekútorovi budeme dlžní iným inštitúciám, a na mesiac budeme bez finančných prostriedkov, namal by ostať životné minimum, alebo???<br />
Mám veľmi veľa zmätených otázok, ale sme zúfalý, nikdy sa nič také nestalo, a štve nás to, že mi sme s poisťovňou komunikovali, a chceli sa dohodnúť. Prosím Vás o skorú odpoveď, kým nie je neskoro. Teraz som sa dozvedela, že by mi niekto požičal tých 1400,- € pre Union, ak by som to zaplatila rovno poisťovni čo sme boli dlžný, čo nasleduje? Ďakujeme

Odpoveď:

Dobrý deň,
na základe Vašej otázky ohľadom postupu v prípade exekúcie Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Pre lepšie pochopenie postupu exekútora a Vašich možností v exekučnom konaní považujeme za potrebné v prvom rade vysvetliť fázy exekučného konania, tak ako nasledujú v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“).
Z Vašej otázky vyplýva, že bolo voči Vám začaté exekučné konanie na základe exekučného titulu, ktorým je platobný výmer zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa teda podala návrh na začatie exekúcie konkrétnemu exekútorovi. Následne exekútor (po tom, čo získal poverenie na vykonanie exekúcie od súdu) začal realizovať potrebné kroky na vymoženie pohľadávky poisťovne voči Vám. Je treba uviesť, že o tom, akým spôsobom bude exekúcia vykonaná (t.j. či zablokovaním účtu v banke, zrážkami zo mzdy, predajom hnuteľných vecí alebo nehnuteľnosti a pod.) rozhoduje súdny exekútor.

Vo Vašom prípade teda exekútor zvolil ako spôsob vykonania exekúcie tzv. prikázanie pohľadávky z účtu v banke. Exekútor pri tomto spôsobe vykonanie exekúcie postupuje tak, že v prvom rade banke, v ktorej máte finančné prostriedky, zašle príkaz na začatie exekúcie, aby zablokovala finančné prostriedky do výšky pohľadávky a jej príslušenstva. Následne Vám ako povinnému zašle Upovedomenie o začatí exekúcie, v ktorom Vám zakáže nakladať s týmito finančnými prostriedkami a zároveň Vás vyzve, aby ste do 14 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia uhradili pohľadávku alebo podali námietky voči exekúcii. Z Vašej otázky je zrejmé, že k zablokovaniu finančných prostriedkov už došlo, avšak Upovedomenie, ako píšete, Vám doručené zatiaľ nebolo. Takýto postup exekútora je v poriadku, pretože exekútor môže najskôr zistiť a zabezpečiť majetok povinného a až následne upovedomiť povinného. Bohužial, nie je nám zrejmé, čo bolo predmetom Vášho rozhovoru so zamestnankyňou exekútora, nakoľko text Vašej otázky je v tejto časti pomerne nezrozumiteľný. (Nerozumieme, na čo sa vzťahuje text „na možnosti splácania s 20% úrokom“), preto sa k tomuto bližšie vyjadriť nevieme. To je v skratke vysvetlenie k tomu, čo sa už vo Vašom prípade zrejme udialo podľa toho, ako to vyplýva z Vašej otázky.

Nutné je povedať, že exekúcii pri prikázaní pohľadávky z účtu v banke nepodlieha suma 99,58 eur na účte povinného. Účelom tohto ustanovenia EP je práve ochrana povinného, aby aj v prípade exekúcie mal k dispozícii aspoň minimálne finančné prostriedky. Preto podľa nášho názoru na vyplatenie tejto sumy (resp. jej výber z účtu) máte nárok, v prípade problémov so získaním tejto sumy sa obráťte na exekútora, máme za to, že túto sumu Vám musí uvoľniť.
Exekúcii pri prikázaní pohľadávky z učtu v banke tiež nepodliehajú prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatné obdobie najbližšie dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Avšak ak žiadnych zamestnancov nemáte, toto sa na Vás vzťahovať nebude.

Pokiaľ sa pýtate na to, či Vám na účte musí zostať nejaké „životné minimum“, tak tu je treba povedať, že určitá tzv. „základná suma“, ktorá sa povinnému nemie zraziť, je stanovená v prípade vykonávania exekúcie zrážkami zo mzdy. Podľa § 104 ods. 2 EP „Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.“ Avšak podľa nášho názoru toto sa na Vás nebude vzťahovať, pretože toto platí len v prípade, ak je na účet zasielaná mzda alebo iný príjem. Iným príjmom sa podľa § 89 ods. 1 EP myslia pracovné odmeny členov družstiev a príjmy, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä odmeny vyplývajúce z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia. Ak ste teda podnikateľ, svojím charakterom podľa nášho názoru Vaše príjmy nespadajú pod túto charakteristiku a preto sa na ne nebude vzťahovať toto ustanovenie, podľa ktorého by sa Vám nesmela zraziť základná suma.

Dôležité je uviesť, že  exekútor dá síce príkaz na zablokovanie finančných prostriedkov na Vašom účte, a teda nimi nemôžete hýbať, avšak výnimkou je práve plnenie za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom. To znamená, že hoci je Váš účet na základe príkazu exekútora na začatie exekúcie zablokovaný, môžete finančnými prostriedkami na ňom sa nachádzajúcimi zaplatiť Váš dlh poisťovni. Na ten účel Vám banka musí povoliť s finančnými prostriedkami nakladať. Vyplýva to z § 95 ods. 1 EP. V príkaze na začatie exekúcie totiž mal exekútor banke oznámiť účet, na ktorý môžete ako povinný zaplatiť pohľadávku oprávneného,  jej príslušenstvo a trovy exekúcie. Vám ako povinnému toto číslo účtu oznámi v Upovedomení o začatí exekúcie. Uvedené zákon umožnil práve preto, aby mohli svoje dlhy hradiť aj tí povinní, ktorí okrem prostriedkov na zablokovaných účtoch v bankách nemajú nijaké iné zdroje na zaplatenie vymáhaných dlhov.

Na základe uvedeného Vám teda odporúčame postupovať takto:

Podľa § 56 ods. 9 EP “Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“ Odporúčame Vám teda obrátiť sa bezodkladne na exekútora a v každom prípade pokúsiť sa navrhnúť postupné splácanie pohľadávky. S tým však musí súhlasiť poisťovňa.Následne by ste s exekútorom uzavreli písomnú dohodu.

Ak sa takto dohodnúť nepodarí, najrýchlejšou cestou k „zbaveniu sa“ exekúcie je pre Vás úhrada celého dlhu naraz, ktorý tvorí jednak dlh poisťovni a jednak trovy exekúcie, ktoré teraz predokladám nepoznáte. Potrebujete takisto vedieť číslo účtu, na ktorý máte plniť.

Všetky tieto informácie sa dozviete z Upovedomenia o začatí exekúcie.
Zákon nestanovuje súdnemu exekútorovi lehotu, dokedy Vám ho má doručiť, avšak urobiť tak musí, nakoľko bez tohto kroku nie je možné, aby exekúcia ďalej napredovala. Je možné, že upovedomenie Vám už zaslal poštou a je na ceste k Vám, prípadne skúste zájsť priamo za súdnym exekútorom a oznámte mu, že chcete uhradiť dlh bezodkladne; upovedomenie Vám môže doručiť aj osobne u seba v kancelárii. Z upovedomenia sa dozviete dlžnú sumu, ktorú máte zaplatiť, číslo účtu, kam ju máte poukázať a takisto sumu tzv. predbežných trov exekúcie (k trovám exekúcie pozri nižšie). Ak máte na svojom zablokovanom účte v banke dostatok finančných prostriedkov, môžete dlžnú sumu uhradiť z týchto prostriedkov, nakoľko ako sme už uviedli, banka Vám musí v zmysle zákona povoliť nakladať s Vašimi finančnými prostriedkami za účelom splnenia dlhu, teda bezhotovostným prevodom by mala previesť finančné prostriedky oprávnenému. Vyžiadajte si od banky písomné potvrdenie o úhrade dlhu. S týmto písomným potvrdením bezodkladne navštívte súdneho exekútora a preukážte mu, že ste svoj dlh uhradili.  

Ak na účte v banke dostatok finančných prostriedkov nemáte, ale viete ich získať ako uvádzate pôžičkou, rovnako čím skôr uhraďte celú dlžnú sumu – teda dlh poisťovni. Keď úhradu vykonáte, rovnako si obstarajte o tom potvrdenie a tým sa bezodkladne preukážte exekútorovi.
V zmysle EP totiž platí, že súdny exekútor musí tzv. upustiť od vykonania exekúcie
-    Ak povinný splnil vymáhanú povinnosť, alebo
-    Ak povinný splnil vymáhanú povinnosť aspoň čiastočne a oprávnený s upustením od vykonania exekúcie súhlasí.
To znamená, že ak zaplatíte celý dlh poisťovni, exekútor bude musieť od vykonania exekúcie upustiť, teda exekúcia skončí. Nevydáva sa o tom žiadne súdne rozhodnutie. Ak ju zaplatíte len z časti, exekútor upustí od exekúcie, len ak s tým bude poisťovňa súhlasiť. (Ak má voči Vám poisťovňa (alebo akýkoľvek iný oprávnený subjekt) exekučný titul a teda mu dlhujete finančné prostriedky, nie je povinná pristúpiť na dohodu o postupnom splácaní dlhu. Môže tak urobiť, ale nie je to jej povinnosť).

Dôležité upozornenie k trovám exekúcie: Súčasťou nároku vymáhaného voči Vám už nie je len samotný dlh poisťovni, ale aj trovy exekúcie – teda odmena a náhrada hotových výdavkov exekútora. Aj tieto ste povinný zaplatiť. V Upovedomení o začatí exekúcie, ako sme už vyššie uviedli, Vám exekútor vyčísli aj tzv. predbežné trovy exekúcie. Je to vykalkulovaná suma trov, ktoré pravdepodobne v konaní vzniknú, avšak v skutočnosti v závere exekúcie môže byť táto suma reálne iná.

Máte v zásade dve možnosti: buď uhradíte popri dlhu poisťovni aj predbežné trovy exekúcie v takej výške, ako ju určil exekútor v upovedomení, alebo uhradíte len dlh poisťovni a počkáte, ako Vám vyčísli skutočné trovy exekúcie exekútor po skončení exekúcie a tieto až následne zaplatíte. Ak Vám však ide o čo najrýchlejšie odblokovanie bankového účtu, zvážte, či by nebolo pre Vás výhodnejšie postupovať prvým spôsobom, teda zaplatiť súčasne aj dlh poisťovne aj predbežné trovy exekúcie, teda všetko v takom rozsahu ako je uvedené v upovedomení; následne po predložení potvrdenia o úhrade všetkých súm exekútor upustí od vykonania exekúcie a exekúcia skončí. Prípadne môžete potom požiadať exekútora o vyúčtovanie trov exekúcie a žiadať ho o vrátenie prípadného preplatku na trovách. (Podľa § 201 EP platí, že exekútor si môže v predbežných trovách exekúcie svoju odmenu vyčísliť najviac v rozsahu ako pri upustení exekúcie, teda najviac 50% z odmeny, ktorá by mu inak patrila. Náhradu výdavkov a náhradu za stratu času vyčísli len v rozsahu ich skutočnej výšky v čase vydania upovedomenia o začatí exekúcie). Ak máte pochybnosti o výške predbežných trov vyčíslených exekútorom, môžete ich výšku skonzultovať s advokátom. Ak by ste postupovali druhým spôsobom, tak aj ak by ste uhradili celý dlh poisťovni a tým pádom exekútor by upustil od vykonania exekúcie na vymoženie samotného dlhu (t.j. exekúcia na dlh poisťovni by skončila), exekútor by mal ešte stále právo pokračovať v exekúcii za účelom vymoženia trov exekúcie. Keďže trovy exekúcie sa vymáhajú tými istými spôsobmi ako “klasické” dlhy, mohol by pokračovať v blokovaní Vášho účtu, kým by trovy neboli uhradené.

Rovnako je možné, že vôbec nebudete čakať na doručenie upovedomenia o začatí exekúcie a dlh poisťovni zaplatíte (ak si zistíte presné údaje k platbe – číslo učtu a pod.). Avšak aj v takom prípade ste povinný platiť aj trovy exekúcie, ktoré zatiaľ nepoznáte, teda exekútor Vám ich tak či tak bude musieť oznámiť a vyzvať Vás k ich zaplateniu, prípadne ich vymáhať (urobí tak v Upovedomení o začatí exekúcie). Nepredpokladáme, že by bol účet odblokovaný pred tým, než budú vymožené aj trovy exekúcie.

Ďalšie dôležité upozornenie: Pokiaľ uhradíte vymáhanú sumu do uplynutia lehoty na podanie námietok proti exekúcii, čiže do 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia (či už osobného alebo poštou), exekútor bude mať nárok len na 50% z odmeny, ktorá by mu inak patrila, ak by exekúcia ďalej pokračovala (§ 47 ods. 3 EP). Ak do uplynutia tejto 14-dňovej lehoty dlh uhradiť nestihnete, odmena exekútora už nebude len polovičná, ale bude si môcť nárokovať odmenu v plnom rozsahu, teda 20% zo základu pre jej určenie. Základom pre určenie odmeny je výška vymoženej pohľadávky. Teda neuhradením dlhu v 14-dňovej lehote vzrastá výška trov exekúcie.

Pre Vašu informáciu uvádzame, že ak by nastala situácia, že finančné prostriedky na účte mať nebudete a ani inak sa Vám ich nepodarí získať, exekúcia voči Vám bude pokračovať. Po uyplnutí 14-dňovej lehoty, alebo po tom, čo by súd zamietol Vaše námietky, ak by ste ich podali (viac o námietkách tu: (http://www.e-pravo.sk/agreements/view/56/namietky-proti-exekucii) exekútor by vydal tzv. exekučný príkaz a banka by odpísala z Vášho účtu príslušnú sumu na uspokojenie pohľadávky poisťovne a sumu trov exekúcie, ktorú by poslala súdnemu exekútorovi. Váš účet by zostal blokovaný dovtedy, kým by sa celá dlžná suma neuhradila – prípadne aj z budúcich súm, ktoré by na účet prichádzali. Exekútor by však v priebehu exekúcie mohol aj zmeniť spôsob výkonu exekúcie.
Pokiaľ ide o odblokovanie Vášho účtu, k tomuto dôjde až po skončení exekúcie. Ak teda berieme do úvahy prípad, že vymáhaný dlh zaplatíte a exekútor upustí od vykonávania exekúcie, exekútor oznámi banke skončenie exekúcie (vydá príkaz na odblokovanie účtu a ako dôvod uvedie skončenie exekúcie) a tá následne odblokuje Váš účet.

V zmysle § 96 ods. 4 EP “Exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu povinného aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvod, pre ktorý došlo k odblokovaniu účtu, musí exekútor uviesť v príkaze na odblokovanie účtu. Príkaz na odblokovanie účtu sa doručí banke do vlastných rúk.“
Zákon na nijakom mieste nevymedzuje, čo sa myslí dôvodmi hodnými osobitného zreteľa. Odborná literatúra uvádza, že môže ísť napr. o prípad, ak sa exekúcia vykonáva v širšom rozsahu ako je prípustné, prípadne ak sú splnené podmienky pre odklad exekúcie z dôvodu, že sa povinný dostal do obzvlášť nepriaznivého postavenia (§ 56 ods. 1 EP), avšak tieto výklady nie sú záväzné a v konečnom dôsledku je na exekútorovi, či tak učiní alebo nie. Samotnú exekúciu by to však “nezrušilo”.

Záverom teda rekapitulujeme:
-    Na postupnom splácaní dlhu sa môžete dohodnúť písomne s exekútorom len so súhlasom oprávneného - poisťovne
-    Ak sa Vám nepodarí dohodnúť na postupnom splácaní dlhu, uhraďte celý dlh čo najskôr
-    Suma 99,58 eur na Vašom účte exekúcii nepodlieha
-    Dlh a trovy exekúcie môžete uhradiť aj finančnými prostriedkami blokovanými na účte v banke
-    Pri upustení od vykonávania exekúcie k odblokovaniu účtu dôjde na základe oznámenia exekútora banke.

Na základe všetkého vyššie uvedeného Vám odporúčame bezodkladne iniciatívne kontaktovať súdneho exekútora za účelom pokusu o dohodu o splátkach, za účelom uvoľnenia sum 99,58 eur z Vášho účtu, za účelom doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a dohodnutia najrýchlejšieho spôsobu úhrady všetkých dlžných súm.

Problematika exekúcií je značne široká. V našom stanovisku sme sa zamerali, vzhľadom na znenie Vašej otázky, na situáciu, kedy chcete dlh uhradiť. Na tomto mieste však nie je možné obsiahnuť komplexne všetk inštitúty exekučného konania a poísať všetky alternatívy vývoja, ktoré prichádzajú do úvahy. Ak by k úhrade dlhu z Vašej strany nedošlo a exekúcia by pokračovala ďalej, zákon Vám priznáva iné možnosti obrany v exekučnom konaní (napr. návrh na odklad exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie), avšak len zo zákonom stanovených dôvodov. Viac o tom sa dozviete tu: http://www.e-pravo.sk/articles/view/43/obrana-povinneho-v-exekucnom-konani. V takomto prípade Vám však už odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám po oboznámení sa so všetkými okolnosťam pomôže posúdiť Vaše konkrétne možnosti, prípadne Vás môže aj efektívne právne zastupovať.

S pozdravom,
Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk18.01.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

18

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje