Doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie

Otázka:

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či exekútor je povinný dohľadať povinného. Ide o to, že mi nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, nakoľko bola zaslaná na adresu, kde som býval pred 4 rokmi. Bola to síce adresa firmy, ale zaujímam sa , či je povinný ma vyhľadať. Každá inštitúcia je povinná s exekutorom spolupracovať, takže doručenie na správnu adresu by nemal byť problém, pokiaľ to nie je úmysel. Exekútor, podľa zákona,mi zablokoval účet v banke, tým som prišiel o možnosť čerpať predschválený úver, a vlastne som sa dostal do takmer bezvýchodiskovej situácie. Dalo by sa to klasifikovať ako úmyselné poškodenie povinného? Ďakujem za odpoveď. Mihók

Odpoveď:

Dobrý deň,
Na základe Vašej otázky ohľadne doručovania upovedomenia o začatí exekúcie Vám zasielame nasledovné stanovisko:
V prvom rade je veľmi dôležité rozlišovať, či povinným (teda tým, komu sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje a kto má v exekučnom konaní niečo plniť) je právnická osoba alebo fyzická osoba. Vo Vašej otázke uvádzate, že sa doručovalo Vám, avšak aj to, že sa doručovalo na adresu firmy, z čoho nie je zrejmé, či povinným v exekučnom konaní ste Vy ako fyzická osoba alebo firma ako právnická osoba.

Pre fyzickú ako aj právnickú osobu platí, že sa jej upovedomenie o začatí exekúcie doručuje výlučne do vlastných rúk.

Ak sa doručuje fyzickej osobe, ďalej platí, že je vylúčené tzv. “náhradné doručenie” , čo je vlastne fikcia doručenia, používaná v niektorých prípadoch za zákonom splnených podmienok a znamená, že sa na písomnosť hľadí ako keby bola doručená, aj keď sa o nej adresát nedozvedel. Pokiaľ sa teda upovedomenie doručuje fyzickej osobe, táto fikcia je vylúčená, nie je možné ju použiť. Exekútor môže podľa § 34 EP o doručenie požiadať poštu, obec, alebo príslušný útvar Policajného zboru. Obce ako aj iné verejné inštitúcie sú v zmysle príslušných ustanovení Exekučného poriadku povinné poskytovať exekútorovi súčinnosť a oznamovať mu skutočnosti dôležité pre vykonanie exekúcie. I keď zákon výslovne neustanovuje povinnosť povinného “dohľadať”, stanovuje exekútorovi povinnosť upovedomenie doručiť a jeho cieľom by podľa nášho názoru malo byť podniknúť k tomu všetky dostupné kroky. Exekútorovi je nepochybne známe, že bez riadneho doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nie je možné exekúciu vykonať v súlade so zákonom, a že doručenie fyzickej osobe nie je možné nahradiť nijakou fikciou.
Uvedené podporuje aj záver rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 266/2010, kde sa v konaní pred Ústavným súdom SR riešila situácia, kedy okresný súd odmietol ako oneskorene podané námietky povinnej voči upovedomeniu o začatí exekúcie. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR “Okresný súd iba konštatoval, že námietky proti upovedomeniu o začatí exekúcie boli podané oneskorene, bez toho, aby sa zaoberal so skutočnosťou, či upovedomenie o začatí exekúcie bolo vôbec sťažovateľke doručené do vlastných rúk. Okresný súd je povinný skúmať, či sa sťažovateľka v čase doručovania upovedomenia o začatí exekúcie zdržiavala v mieste bydliska, alebo nie, vzhľadom na to, že upovedomenie o začatí exekúcie sa musí povinnému, ktorý je fyzickou osobou, doručiť do vlastných rúk. Iba vtedy, ak je upovedomenie o začatí exekúcie doručené povinnému v súlade s Exekučným poriadkom, začína plynúť povinnému lehota na podanie námietok. V uvedenom prípade sa povinná dlohodobo zdržiavala v zahraničí a Ústavný súd uzavrel, že “Nedoručenie upovedomenia o začatí exekúcie oprávnenému a povinnému do vlastných rúk môže mať za následok porušenie základného práva sťažovateľa na spravodlivé súdne konanie zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.”
Na moment doručenia upovedomenia o začatí exekúcie je naviazaných viacero ďalších významných skutočností, napr. začiatok plynutia lehoty na podanie námietok proti exekúcii, námietku zaujatosti súdneho exekútora, námietky proti trovám exekúcie, návrh na odklad exekúcie, návrh na zastavenie exekúcie, ako aj to, že až po uplynutí tejto lehoty (resp. po tom, čo by súd zamietol námietky) je exekútor oprávnený vydať exekučný príkaz a vykonať samotnú exekúciu. Ak teda v rozpore so zákonom Vám upovedomenie o začatí exekúcie nebolo doručené do vlastných rúk, môže to nasvedčovať tomu, že ste svoje práva nemohli riadne realizovať.

Nie je nám známe, koľko času prešlo vo Vašom prípade, či je napr. možné, že sa exekútor ešte pokúša Vám upovedomenie doručiť inak.

Avšak podľa § 49 ods. 2 EP ak sa akákoľvek písomnosť, teda aj upovedomenie o začatí exekúcie, “doručuje fyzickej osobe oprávnenej podnikať na adresu jej miesta podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba oprávnená podnikať o tom nedozvie. Ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.”

Ak sa teda doručovalo firme alebo Vám ako fyzickej osobe oprávnenej podnikať (napr. ako živnostník), a nepodarilo sa upovedomenie doručiť do vlastných rúk napr. pre neprítomnosť, nastupuje táto fikcia doručenia, a exekútor nie je povinný už doručovať iným spôsobom resp. sa snažiť povinného inak vyhľadať.

Rozhodujúce teda je, ako sme už uviedli, kto je v danom prípade označený ako povinný.

Navyše upozorňujeme ešte na § 49 ods. 4 EP podľa ktorého “Exekútor môže požiadať súd o ustanovenie opatrovníka povinnému, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie na známu adresu v cudzine, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.” Exekútor tak môže, ale nemusí urobiť.

Považujeme ešte za dôležité uviesť, že samotné zablokovanie účtu v banke exekútorom (zaslaním príkazu na začatie exekúcie) ešte neznamená výkon exekúcie (peniaze z účtu sa ešte nepoužijú na uhradenie dlhu). Výkon exekúcie by nastal až tým, ak by exekútor vydal exekučný príkaz a prostriedky by z účtu odišli bez toho, že by ste vy mali vôbec možnosť brániť sa námietkami.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na to, aby bolo možné posúdiť, či exekútor postupoval alebo nepostupoval v rozpore so zákonom, je nutné sa najprv bližšie oboznámiť s tým, čo sa vo Vašom prípade stalo. Preto Vám odporúčame obrátiť sa v prvom rade osobne priamo na exekútora a žiadať nazretie do spisu, aby ste sa mohli oboznámiť s tým, či exekútor má upovedomenie o začatí exekúcie vykázané ako doručené, a ak áno, na základe čoho, ak vy ste ho neprevzali. 4i napr. nie je možné, že toto upovedomenie prevzal na danej adrese namiesto Vás niekto iný (čo by bolo tiež v rozpore so zákonom). Ak však v súlade so zákonom nastala fikcia doručenia, o ktorej sme písali vyššie (teda ak povinným je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať), exekútor nijako nepochybil.
V tomto štádiu nie je možné usudzovať, že by šlo zo strany exekútora o úmyselné poškodzovanie povinného.

Pokiaľ ide o prípadné možnosti Vašej obrany ako povinného, odkazujeme Vás na článok uverejnený tu: http://www.e-pravo.sk/articles/view/43/obrana-povinneho-v-exekucnom-konani.


S pozdravom,
Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

07.01.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

17

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje