Drobenie pozemkov

Otázka:

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o informáciu. Naša matka vlastní pozemky. Tieto by sme si chceli 4 jej deti po dohode podeliť. Máme však problém , lebo matka vlastní aj pozemky, ktoré sú súčasťou urbariátu (konkrétne ide o urbariát obce Horná Súča). Ide asi o 6 -7 pozemkov, ktoré sú súčasťou urbariátu a tieto majú v liste vlastníctva v časti C - iné údaje - zápis spoločná nehnuteľnosť s LVčíslo, LVčíslo,... Chceli by sme vedieť ako si tieto pozemky, ktoré sú v urbariáte, ako aj pozemky, ktoré nie sú v urbariáte môžeme podeliť, či podľa listov vlastníctva, či musia byť zapísané na jedno meno alebo aká je tu vlastne možnosť. Lebo zápis len na jednu osobu by bol nespravodlivý. A každý nám to inak vysvetľuje. Napr. ak ak máme pozemok - ornú pôdu o výmere 7861 m2, môžeme si ho 4 deti rozdeliť po 1/4?Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,
na základe Vašej otázky ohľadom prevodu pozemkov Vám zasielame nasledovné stanovisko:
Pokiaľ máte v pláne prevádzať pozemky, ktoré buď patria do urbariátu (teda do pozemkového spoločenstva), alebo ktoré síce nepatria do urbariátu, ale ide o poľnohospodárske alebo lesné pozemky nachádzajúce sa mimo územia obce, je dôležité vedieť, že na všetky tieto pozemky sa vzťahuje tzv. zákaz drobenia pozemkov, ktorý je nutné pri ich prevode/delení medzi viaceré osoby, rešpektovať.
Zákaz drobenia pozemkov pri urbariátnych pozemkoch je obsiahnutý v § 4 ods. 2 zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého: „Podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti upravia ich vlastníci tak, aby nevznikali vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2.“
Teda platí, že drobením urbariátneho pozemku nesmie vzniknúť pozemok menší ako 2000 m2 a zároveň platí, že úprava podmienok drobenia vlastníckych podielov k spoločnej nehnuteľnosti je v spoločenstve s právnou subjektivitou (urbariát obce Horná Súča je podľa verejne dostupných údajov spoločenstvom s právnom subjektivitou) súčasťou Zmluvy o založení spoločenstva (obsah tejto nepoznáme, odporúčame Vám, oboznámiť sa s ním).
Zákaz drobenia pozemkov pri neurbariátnych pozemkoch (vždy však len pri tých poľnohospodárskych/lesných pozemkoch, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, nie v obci) je obsiahnutý v § 23 zákona č. 180/1995 Z. z.: „Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve  vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.“
Teda platí, že drobením neurbariátneho poľnohospodárskeho pozemku nemôžu vzniknúť pozemky menšie ako 2000 m2. To platí aj v prípade, ak majú vzniknúť nie nové pozemky, ale nové spoluvlastnícke podiely.

Pri porušení tohto zákazu sa platia odvody, a to nasledovne podľa § 22: „Ak má na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 (t. j. lesné alebo poľnohospodárske pozemky mimo zastavaného územia obce) pozemok vo výmere menšej ako 20 000 m2 a väčšej ako sú výmery uvedené v § 23 ods. 1 (t. j. 2000 m2 resp. 5000 m2), je nadobúdateľ povinný zaplatiť odvod vo výške
-    20 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu, ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 2 001 m2 do 5 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 10 000 m2,
-    10 % hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu, ak má vzniknúť poľnohospodársky pozemok vo výmere od 5 001 m2 do 20 000 m2 alebo lesný pozemok vo výmere od 10 001 m2 do 20 000 m2.
Odvody sú povinní platiť nadobúdatelia, teda v tomto prípade vy ako deti.
Ak teda uvedené máme použiť na Váš príklad ornej pôdy (a to či urbariátnej alebo neurbariátnej) o výmere 7861 m2, tak túto nie je možné rozdeliť na 4 spoluvlastnícke podiely bez toho, aby bol porušený zákaz drobenia pozemkov. Máte tieto možnosti:
a.    Ak je to urbariátny pozemok:
-    Celý pozemok prevedie Vaša matka napr. darovacou zmluvou na jedno dieťa (keďže v  otázke ste spomínali, že pozemkov je viac, každé dieťa by nejaký pozemok dostalo, a možno v závislosti od rozlohy niektoré dieťa by mohlo dostať viac ako 1 pozemok)
-    Celý pozemok prevedie najviac na 3 deti (každé by potom malo podiel ktorý by predstavoval zhruba 2620 m2, teda ešte by nedochádzalo k drobeniu pozemkov) a takto naloží s každým z pozemkov
-    Kombinácia prvej a druhej možnosti podľa uváženia s tým, aby v konečnom dôsledku podiely všetkých detí boli zhruba rovnaké.
Upozorňujeme, že podmienky drobenia pozemkov obsahuje aj zmluva o založení spoločenstva, ktorej obsah však nepoznáme, preto ho v tomto stanovisku nemôžeme zobrať do úvahy.
b.    Ak je to neurbariátny pozemok:
-    Máte také isté možnosti ako pri urbariátnom pozemku a navyše máte možnosť rozhodnúť sa, že nedodržíte zásadu nedrobenia pozemkov a vy deti ako nadobúdatelia budete povinní zaplatiť odvody, ktoré sme uviedli vyššie.
S pozdravom,
Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk03.01.12

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

8

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje