Mimoriadne opravné prostriedky

Otázka:

Ak sa mi zdá rozhodnutie krajského sudu nespravodlivé na koho sa mam obrátiť ako bežný občan tejto republiky. Mam zato že tento sud nesprávne prehodnotil odvolanie ktoré bolo napísane a poukázané na skutkové stavy v danom prípade. Viac osobne ak to bude možné.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne opravného prostriedku proti rozhodnutiu odvolacieho súdu Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Vo svojej otázke neuvádzate, o aké rozhodnutie súdu išlo a či bolo vydané v trestnej alebo občianskoprávnej veci. Táto informácia je kľúčová pre posúdenie nástrojov, ktoré Vám právo ponúka na Vašu obranu. Vyrozumeli sme však, že hľadáte prostriedok nápravy voči druhostupňovému rozhodnutiu, t. j. proti rozhodnutiu o odvolaní, a teda ste využili možnosť odvolanie podať, avšak nebolo mu vyhovené.

Či už ale ide o trestnú alebo občianskoprávnu vec, v zásade platí, že po tom, čo je rozhodnuté o odvolaní ako o riadnom opravnom prostriedku, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, a ďalšie možnosti jeho zmeny alebo zrušenia sú už značne obmedzené. Účastníci konania majú k dispozícii len tzv. mimoriadne opravné prostriedky, ktoré je možné podať len zo zákonom taxatívne stanovených dôvodov a len v určených lehotách.

Pokiaľ by sa jednalo o trestnoprávnu vec, je potrebné sa riadiť zákonom č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení. Do úvahy prichádza dovolanie, ktoré je však možné podať len ak:

 1. vo veci rozhodol nepríslušný súd,
 2. súd rozhodol v nezákonnom zložení,
 3. zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu,
 4. hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bolo vykonané v neprítomnosti obvineného, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky,
 5. vo veci konal alebo rozhodol orgán činný v trestnom konaní, sudca alebo prísediaci, ktorý mal byť vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania,
 6. trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa podľa zákona vyžaduje
 7. rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom,
 8. bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa,
 9. rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť,
 10. bolo uložené ochranné opatrenie, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky,
 11. proti obvinenému sa viedlo trestné stíhanie, hoci bolo neprípustné
 12. odvolací súd zamietol odvolanie, hoci na to neboli splnené zákonné dôvody, alebo zobral na vedomie späťvzatie odvolania obhajcom alebo osobou uvedenou v § 308 ods. 2 napriek tomu, že obvinený nedal výslovný súhlas na späťvzatie odvolania,
 13. pred podaním obžaloby generálny prokurátor zrušil právoplatné rozhodnutie prokurátora po lehote uvedenej v § 346 ods. 3,
 14. bol obvinenému uložený trest odňatia slobody na doživotie a súd rozhodol, že podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu nie je prípustné.

Platí, že ak dovolanie podáva obvinený, musí byť v celom konini o dovolaní zastúpený obhajcom.

Ak sa dovolanie podáva v neprospech obvineného, možno ho podať do šiestich mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu prokurátorovi. Ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného, možno ho podať do troch rokov od doručenia rozhodnutia obvinenému; ak sa rozhodnutie doručuje obvinenému aj jeho obhajcovi alebo zákonnému zástupcovi, plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané najneskôr.

Ďalším mimoriadnym opravným prostriedkom je obnova konania. Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozsudkom alebo právoplatným trestným rozkazom, sa povolí, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Pokiaľ ide o občianskoprávnu vec, je potrebné riadiť sa zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení. Mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tohto zákona je takisto dovolanie. Nie je možné podať ho však za každých okolností bez ohľadu na typ vydaného rozhodnutia – t. j. záleží, či išlo o rozsudok alebo uznesenie a ako znel jeho výrok. Dovolanie je potrebné odôvodniť, a to takisto nie akýmkoľvek dôvodom, ale iba jedným (alebo viacerými) z tých, ktoré uvádza Občiansky súdny poriadok, a to, že:

 1. v konaní došlo k vadám uvedeným v § 237 (tzv. Dôvody zmätočnosti konania, vymenované nižšie),
 2. konanie je postihnuté inou vadou, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
 3. rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení veci.

Dôvody zmätočnosti konania sú nasledovné:

 1. sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,ň
 2. ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,
 3. účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,
 4. v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
 5. sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,
 6. účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,
 7.  rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát.

Účastník môže podať dovolanie do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu na súde, ktorý rozhodoval v prvom stupni. Ak odvolací súd vydal opravné uznesenie, plynie táto lehota od doručenia opravného uznesenia. Platí, že zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť. V dovolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach každého podania uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu a z akých dôvodov sa toto rozhodnutie napadá, prípadne ktoré dôkazy by sa mali vykonať na preukázanie dôvodov dovolania a čoho sa dovolateľ domáha. Dovolateľ musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná.

Ďalšími mimoriadnymi opravnými prostriedkami sú obnova konania a mimoriadne dovolanie (to však môže podať len generálny prokurátor na podnet účastníka konania alebo inej osoby), ktoré majú tiež svoje pravidlá, zákonné dôvody a lehoty.

Na základe Vašej otázky nedisponujeme dostatočným množstvom informácií na to, aby sme Vám ju boli schopní konkrétne a náležite zodpovedať. Je nutné oboznámiť sa so znením dotknutých rozhodnutí, skutkovým stavom, priebehom konania a pod. Vo Vašom prípade Vám odporúčame obrátiť sa osobne na advokáta, ktorý po preštudovaní a zanalyzovaní podkladov Vám bude vedieť kvalifikovane poradiť a eventuálne Vás aj právne zastúpiť, nakoľko pri podávaní dovolania je to nevyhnutné.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

09.11.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje