Odpor proti trestnému rozkazu a postup pri vymáhaní výživného pre maloleté dieťa

Otázka:

Dobrý deň,súdnym rozhodnutím mám zverenú vnučku do náhradnej osobnej starostlivosti od jej narodenia 8.6.2007,ale právoplatný rozsudok o výživnom nastal až v apríli 2010.Dlhuje mi na výživnom 2.280 Eur a na zročnom výživnom 2.735,20 Eur.Doteraz nezaplatil ani cent.Poberám náhradné výživné 100 Eur mesačne.V apríli r.2011 som podala trestné oznámenie na polícií,postúpili to prokuratúre a pred pár dňami mi prišiel trestný rozkaz,kde otec maloletej bol odsúdený podľa § 207 ods.1,§ 38 ods.3 a § 36 písm.j/a l/Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 5 mesiacov.
Podľa § 49 ods,1 písm.a/ a § 50 ods.1 TZ sa obvinenému výkon trestu podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 15 mesiacov.V skúšobnej dobe zaplatiť zameškané výživné 2.280 Eur.Mám podať odpor voči výmere trestu a podmienke alebo to mám brať ako zlý vtip našej justície,ktorá nechráni dieťa ale nezodpovedného rodiča.Úmyselne nie je oficiálne zamestnaný,len brigáduje.Tak isto to už urobil,keď neplatil na svojho syna z prvého manželstva.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 355 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení (ďalej len „TP“) „obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor môžu podať proti trestnému rozkazu odpor.“

Ďalej podľa ods. 2 toho istého ustanovenia „proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody, môže poškodený podať odpor; ak poškodený podal odpor, trestný rozkaz sa ruší vo výroku o náhrade škody.“

Ďalej podľa ods. 4 tohto ustanovenia „proti výroku, ktorým bolo uložené ochranné opatrenie, môže zúčastnená osoba podať odpor.“

Z uvedených citácií vyplýva, že odpor proti trestnému rozkazu môže podať:

  1. Obvinený sám
  2. Osoby oprávnené podať v jeho prospech odvolanie (podľa § 308 ods. 2 TP sú nimi:  príbuzní v priamom rade, jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh, avšak v prospech obvineného)
  3.  prokurátor
  4. Poškodený, avšak len voči výroku o náhrade škody. Nie je nám známe, že by ste v danej veci vystupovali ako poškodená a bol Vám priznaný nárok na náhradu škody, a aj keby to tak bolo, tak by sa trestný rozkaz zrušil len vo výroku o náhrade škody, nie vo výroku o treste)
  5. Zúčastnená osoba, avšak len voči výroku o uložení ochranného opatrenia (to je napr. ochranné liečenie, zabavenie veci, v danom prípade máme za to, že nijaké nebolo uložené).

 

Z uvedeného a z Vami poskytnutých informácií vyplýva, ž v danej veci nei ste v takom postavení, ktoré by Vás oprávňovalo podať odpor voči trestnému rozkazu.

V súvislosti s tým považujeme za potrebné povedať, že samtné odsúdenie aj prípadné odpykávanie trestu otcom Vašej vnučky samo o sebe neprispeje k úspešnému vymoženiu sumy dlžného výživného.

Uvádzate, že máte právoplatný rozsudok o výživnom z apríla 2010. Nepoznáme obsah rozsudku, predpokladáme ale, že ním bola stanovená povinnosť otca Vašej vnučky prispievať na jej výživu v stanovenej sume a termínoch a ako uvádzate, túto povinnosť si otec dieťaťa neplní.

Ak je tomu tak, znamená to, že disponujete právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, t. j. exekučným titulom, na základe ktorého máte právo domáhať sa vymoženia dlžnej sumy priznanej V8m týmto rozhodnutím, a to aj proti vôli povinného, v exekučnom konaní. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na ktoréhokoľvek Vami vybraného súdneho exekútora a vymáhať dlžné výživné prostredníctvom neho. Môžete tak urobiť na základe návrhu na vykonanie exekúcie, ktorého vzor a bližšie informácie o ňom nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/47/navrh-na-vykonanie-exekucie.

Exekútor po tom, čo mu súd vydá poverenie na vykonanie exekúcie, bude ďalej podnikať potrebné kroky k tomu, aby zistil majetok otca Vašej vnučky, pričom nebude brať do úvahy len to či je zamestnaný, alebo brigáduje, ale lustrovaním bude zisťovať aj iný jeho majetok – hnuteľné a nehnuteľné veci, finančné prostriedky na účtoch v banke a pod. Samozrejme, vymožiteľnosť Vám dlhovanej sumy závisí od jeho majetku, od toho ako sa ho podarí speňažiť aj od toho, či a ak áno, koľko je voči nemu vedených iných exekučných konaní.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

19.11.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje