Vznik nároku na dovolenku a na dávku v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň,
prosím o radu v oblasti vzniku nároku a čerpania dovolenky po návrate do práce z materskej a rodičovskej dovolenky nepretržite po 2 deťoch. Pracovný pomer u zamestnávateľa mi nepretržite trvá od r. 2000. Na MD s prvým dieťaťom som nastúpila 7.12.2005 (dovolenku za r. 2005 som plne vyčerpala pred nástupom na MD)a MD trvala do 20.6.2006. Plynule som prešla na Rodičovskú dovolenku od 21.6.2006 do 27.11.2008. Počas prvej RD som otehotnela a z RD som prešla na druhú MD od 28.11.2008 do 11.6.2009. Pokračovala som plynule ďalej na druhej RD od 12.6.2009 a ukončenie RD bude 31.12.2011 (v deň dovŕšenia 3 rokov dieťaťa). Do práce by som mala nastúpiť od 1.1.2012. Prosím o radu, či mi vznikol nárok na riadnu dovolenku počas trvania prvej materskej dovolenky (7.12.2005-20.6.2006). Ak áno, je možné si túto dovolenku vyčerpať až po návráte z mojej druhej MD a RD po 1.1.2012? Ďalšia otázka je, či mi vznikol nárok na dovolenku aj počas mojej druhej MD v čase od 27.11.2008-11.6.2009 a či je možné si túto dovolenku vyčerpať po mojom návrate z druhej RD od 1.1.2012 resp. ak vznikol nárok na obidve dovolenky počas dvoch MD, či je možné ich čerpať naraz po návrate, nakoľko som nemala možnosť ich doteraz vyčerpať. Avšak zamestnávateľ sa predbežne vyjadril,že pracovné miesto pre mňa pravdepodobne mať nebude z dôvodu znižovania stavov a pracovný pomer navrhuje ukončiť dohodou s vyššie uvedeným dôvodom a s príslušným odstupným. Akým spôsobom si mám v tomto prípade uplatniť nárok na možnú vzniknutú a nevyčerpanú dovolenku počas dvoch MD? A mám v prípade výpovede z organizačných dôvodov nárok na podporu v nezamestnanosti po dvoch RD a MD? Ďakujem za radu. Lucia

Odpoveď:

Pre posúdenie Vášho nároku na dovolenku je rozhodujúca pracovnoprávna úprava platná do 31.08.2011, keďže potenciálne Vám nárok na dovolenku vzniká za roky 2006 a 2009. V tomto období v zmysle § 144 ods. 4 zákonač. 311/2001 Z. z. Z8konník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) platilo, že pre účely vzniku nároku na dovolenku sa čas materskej dovolenky posudzoval ako výkon práce, a teda sa uplatnili spôsoby vypočítania výmery dovolenky obsiahnuté v § 101 a nasl. ZP.

V zmysle § 101 ZP “Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.”

 Podľa § 102 ZP “Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.”

Pod+a § 105 ZP „Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Nárok na čerpanie dovolenky v tomto konkrétnom prípade pri predpokladanej výmere dovolenky 4 týždne je takýto:

rok 2006 - 170 dní MD, 195 dní RD - nárok na dovolenku 7/12*28=16.34 dňa

rok 2007 - 365 dní RD, žiaden nárok na dovolenku 

rok 2008 - 365 dní RD, žiaden nárok na dovolenku 

rok 2009 - 162 dní MD, 203 dní RD - nárok na dovolenku 7/12*28=16.34 dňa

rok 2010 - 365 dní RD, žiaden nárok na dovolenku 

rok 2011 - 365 dní RD, žiaden nárok na dovolenku. 

V obidvoch prípadoch došlo ku kráteniu dovolenky o 5/12 za RD - za prvých 100 dní 1/12 a za ďalších 95 a 103 dní 4/12 nároku na dovolenku.

Nárok vyčerpať nevyčerpanú dovolenku je povinný zamestnávateľ umožniť hneď po nástupe do pracovného pomeru v dĺžke 32,68 dňa (toto číslo sa zvyčajne zaokrúhľuje štandardným spôsobom, čiže v praxi by ste mali dostať 32 a pol dňa dovolenky, avšak napr. v internej smernici môže mať Váš zamestnávateľ uvedené, že poskytuje dovolenku iba za celé dni. Preto pre výpočet konkrétneho počtu dní dovolenky vo Vašom konkrétnom prípade Vám odporúčame obrátiť sa priamo na personálne, resp. iné príslušné oddelenie u Vášho zamestnávateľa).

V prípade skončenia prac. pomeru je zamestnávateľ povinný vyplatiť Vám náhradu mzdy za  nevyčerpanú dovolenku (§ 116 ods. 3 ZP).

Pokiaľ ide o vznik nároku na podporu v nezamestnanosti, podľa § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len “zákon o SP”) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (ďalej len „evidencia nezamestnaných občanov“) bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Podľa § 104a zákona o SP „Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu.“

Na základe uvedeného teda podľa nášho názoru máte nárok na dávku v nezamestnanosti, konkrétne informácie o spôsobe jej výpočtu a výške Vám poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

11.10.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje