Preradenie na inú prácu alebo ukončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a odstupné

Otázka:

Dobrý deň, 8 rokov
pracujem v chemickom laboratóriu, pri práci používam chemikálie, vzorky, ktoré obsahujú látky ako vápenec, monokalciufosfát a podobne. Posledný pol rok mám problémy s alergiou, kožné problémy a podobne. Pravdepodobne budem musieť dať výpoveď zo zdravotných dôvodov. Chcela som sa spýtať ako mám postupovať pri podávaní výpovede a či mám nárok na odstupné?
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne výpovede zo zdravotných dôvodov Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V prvom rade Vám dávame do pozorrnosti, že v zmysle § 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.“

Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve. Práca iného druhu, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Ak zamestnávateľ takýmto voľným pracovným miestom nedisponuje, podľa § 63 ods. 1 písm. c) ZP môže dať zamestnancovi výpoveď: „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.“

Vy ako zamestnanec môžete dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu a aj bez uvedenia dôvodu. Samozrejme, na skončení pracovného pomeru sa môžete so zamestnávateľom aj dohodnúť – teda nebude daná výpoveď ani z Vašej ani z jeho strany, ale pracovný pomer bude ukončený dohodou o skončení pracovného pomeru.

Toto sú teda zákonné možnosti ako je možné riešiť vzniknutú situáciu. Vaším prvým krokom by však v každom prípade malo byť získanie lekárskeho posudku, ktorý potvrdí, buď, že:

a. ste vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratila spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo že

b. nesmiete doterajšiu prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou.

Lekársky posudok podľa písm. a) Vám vydá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda zdravotnícke zariadenie alebo lekár – všeobecný lekár alebo špecialista (vo Vašom prípade najpravdepodobnejšie alergológ alebo kožný lekár.) Upozorňujeme, že na tieto účely nepostačuje lekárska správa alebo odporúčanie, že by ste nemali prácu ďalej vykonávať. Musí ísť o lekársky posudok, vydaný na Vašu žiadosť, v ktorom bude jednoznačne deklarované to, čo sme uviedli vyššie. Odporúčame Vám obrátiť sa na lekárov, v ktorých starostlivosti v súvislosti s Vašimi zdravotnými problémami ste a odkonzultovať s nimi vydanie lekárskeho posudku na pracovnoprávne účely,s ktorým majú určite skúsenosti.

Pokiaľ máte za to, že výkon Vašej práce Vám spôsobil chorobu z povolania, resp. ste touto chorobou z povolania ohrozená, ak budete prácu ďalej vykonávať, budete potrebovať lekársky posudok podľa písm. b). Ide o predpísané tlačivo tzv. Hlásenie o chorobe z povolania alebo ohrození chorobou z povolania. Tento posudok však nevydáva ktorýkoľvek lekár, ale iba špecializované pracovisko, ktorým je:

  1. Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
  2. Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
  3. Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine a Košiciach.

Toto tlačivo môže byť taktiež vydané na Vašu žiadosť, po tom, čo bude špecializovanými pracovníkmi týchto zariadení objektívne zistený Váš zdravotný stav a posúdené Vaše pracovné prostredie a pracovné podmienky. To, či Vaše pracovné problémy môžu znamenať chorobu z povolania, a ak áno, ktorú, resp. či môžete byť touto chorobou ohrozená, je otázka medicínska, nie právna. Zoznam chorôb z povolania je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Akonáhle budete disponovať lekárskym posudkom podľa písm.a) alebo hlásením podľa písm. b), odporúčame Vám preukázať sa ním u svojho zamestnávateľa a požadovať od neho, aby Vás v zmysle § 55 ods. 2 písm. a) ZP preradil na inú prácu. Vzor žiadosti o preradenie na inú prácu nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/59. Pokiaľ tak neučiní, môžete dať výpoveď vy,môže Vám ju dať on, alebo môžete skončiť pracovný pomer dohodou. (Ak budete končiť pracovný pomer dohodou, odporúčame Vám, abyste trvali na tom, že v znení dohody bude výslovne uvedené,že pracovný pomer sa končí zo zdravotných dôvodov. Zo zákona zamestnávateľ nemá povinnosť to v dohode uviesť, avšak ak na tom zamestnanec trvá, je povinný tak urobiť.)

Pokiaľ ide o odstupné, podľa § 76 ods. 4 ZP „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.“

To znamená, že ak Vám bude vydané Hlásenie o chorobe z povolania alebo o ohrození touto chorobou a na základe toho sa Váš pracovný pomer skončí buď dohodou alebo tak, že Vám zamestnávateľ dá výpoveď, bude Vám patriť najmenej 10-mesačné odstupné.

V súlade s § 76 ods. 1 ZP ak sa Váš pracovný pomer skončí dohodou z dôvodu, že ste vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať prácu, bude Vám patriť odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom Vášho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba. (Podľa § 62 ods. 3 ZP vo Vašom prípade to budú tri mesiace).

Ak sa Vás pracovný pomer skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa, kvôli tomu, že vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, nijaké odstupné Vám patriť nebude, a to kvôli tomu, že novela Zákonníka práce zrušila možnosť súbehu plynutia výpovednej doby (a poberania mzdy za túto dobu) a vyplatenia odstupného. Podľa § 76 ods. 2 ZP „Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvedených v odseku 1 (t. j. aj zdravotné dôvody), zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť.

Nárok na nijaké odstupné nebudete mať ani v prípade, ak pracovný pomer skončíte výpoveďou Vy, teda ak Vy dáte výpoveď zamestnávateľovi.

Zhrnutie:

V prvom rade je potrebné, aby ste si obstarali lekársky posudok alebo Hlásenie o chorobe z povolania alebo ohrození touto chorobou. Ak Vás na podklade niektorého z týchto dokumentov zamestnávateľ nepreradí, môžete:

  1. Skončiť pracovný pomer dohodou - dohodu môžete navrhnúť aj vy, písomne alebo ústne (ak pôjde o chorobu z povolania alebo ohrozenie ňou, bude Vám patriť najmenej 10-mesačné odstupné, ak to bude z iných zdravotných dôvodov (dlhodobá strata spôsobilosti vyknávať doterajšiu prácu), bude to najmenej 3-mesačné odstupné. Vzor dohody o skončení pracovného pomeru nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/38/dohoda-o-skonceni-pracovneho-pomeru.
  2. Dať výpoveď (nemáte nárok na nijaké odstupné) (vzor výpovede zamestnanca nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/26/vypoved-z-pracovneho-pomeru-dana-zamestnancom.
  3. Dostať výpoveď - čo prirodzene závisí od rozhodnutia zamestnávateľa (nemáte nárok na nijaké odstupné; môžete však požiadať o to, aby zamestnávateľ namiesto výpovede skončil s Vami pracovný pomer dohodou, čím sa vzdáte plynutia výpovednej doby a poberania mzdy zaň avšak bude Vám vyplatené odstupné).

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

17.10.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

66

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje