Započítanie výkonu pracovnej činnosti do odbornej praxe podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Otázka:

Dobrý deň,chcem sa opýtať, ako je to so započítavaním času praxe na účely zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon neustanovuje, že do odbornej praxe sa má započítať len prax v pracovnom pomere. Ja som v máji 2011 ukončila vysokú školu. Odvtedy som nezamestnaná, evidovaná na úrade práce. Zaujíma ma, či mi zamestnávateľ započíta do odbornej praxe aj prax, ktorú som získala počas štúdia, či už na strednej alebo vysokej škole na základe dohôd o brigádnickej práci študenta.(Podľa výpisu zo sociálnej poisťovne som v období brigád vedená ako zamestnanec - dohodár.) Niektoré brigády mali rovnaký charakter (iné nie) ako pracovné činnosti, ktoré mám vykonávať.
Ešte by som Vás poprosila o odpoveď, či mi zamestnávateľ môže zarátať do odbornej praxe aj čas trvania vysokoškolského štúdia, keďže mám nastúpiť na miesto, kde sa vyžaduje len stredoškolské vzdelanie. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

k Vašej otázke týkajúcej sa započítania dôb z prác mimo pracovného pomeru  a vysokoškolského štúdia do praxe pre účely výkonu prác vo verejnom záujme, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 6 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odmeňovaní“) je kritériom na zaradenie zamestnanca do platového stupňa započítaná prax. O zápočte predchádzajúcej praxe rozhoduje zamestnávateľ v súlade s ustanoveniami zákona o odmeňovaní (upozorňujeme, že uvedená zákonná úprava sa nevzťahuje na pedagogického, odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zamestnanca Rady pre vysielanie a retransmisiu, pre ktorých platí odlišný režim).

Započítanú prax  podľa § 6 zákona o odmeňovaní tvorí:

  • odborná prax, ktorú zamestnávateľ započíta v plnom rozsahu
  • prax v inom odbore ako je vykonávaná pracovná činnosť, ktorú je možné započítať najviac v rozsahu dvoch tretín,
  • a čas náhradnej doby (starostlivosť o dieťa, doktorandské štúdium a ďalšie v zmysle § 6 ods. 4 zákona o odmeňovaní)

Odbornú prax zákon definuje ako súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa“.

Tzv. inú prax definuje zákon ako „prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa“.

V oboch prípadoch zákonodarca stanovuje, že sa musí jednať o pracovnú činnosť, no z uvedených dikcií zákona nevyplýva, že sa musí jednať o výkon pracovných činností v pracovnom pomere. Máme za to, že prax na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta), by zamestnávateľ mal započítať do predchádzajúcej praxe. Pri činnostiach rovnakého alebo obdobného charakteru tak môže urobiť v celom ich rozsahu, pri ostatných činnostiach v maximálnom rozsahu dvoch tretín.

Je však dôležité uviesť, že určenie konkrétnej dĺžky započítanej praxe prináleží iba zamestnávateľovi. Iba zamestnávateľ posudzuje vzťah predchádzajúcich pracovných činností  k pracovným činnostiam, ktoré má zamestnanec vykonávať a určuje započítateľný rozsah, a to vždy individuálne ku konkrétnemu prípadu.

Čo sa týka zápočtu doby vysokoškolského štúdia, ako z už z pojmu „štúdium“ vyplýva, nemôžeme hovoriť o pracovnej činnosti, teda túto dobu nemožno považovať ani za odbornú prax ani prax v inom odbore. Rovnako zápočet tejto doby nezaradzuje zákon ani do tzv. náhradných dôb v zmysle § 6 ods. 4 zákona o odmeňovaní.

Záverom zhrňujeme:

Výkon pracovných činností na základe dohôd o výkone práce mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ má započítať do praxe, no zároveň je iba na jeho posúdení v akom rozsahu uvedené činnosti započíta. Vysokoškolské štúdium sa pre účely zákona o odmeňovaní nepovažuje za započítateľnú prax.  

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

20.10.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

45

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje