Pôžička peňazí bez písomnej zmluvy

Otázka:

Ak som v dobrej viere požičala určitý obnos peňazí no nemám žiadne potvrdenie, a dotyčná osoba mi ich doposiaľ nevrátila, môžem sa obrátiť na súd s tým aby mi dotyčná osoba peniaze vrátila? Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom možnosti uplatnenia nároku na vrátenie pôžičky súdnou cestou zaujímame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) „občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené.“ Z citovaného ustanovenia inými slovami vyplýva, že každý (či už fyzická osoba alebo právnická osoba) je oprávnený sa obrátiť na príslušný súd s cieľom, aby súd tomuto právu, ktoré je porušené alebo ohrozené, poskytol zodpovedajúcu ochranu.

Vo Vami opisovanej situácii došlo k tomu, že je porušené Vaše právo na vrátenie peňažnej pôžičky, ktorú ste poskytli svojmu dlžníkovi. Porušenia tohto práva sa dopustila konkrétne osoba (Váš dlžník), a teda podľa platného právneho poriadku máte samozrejme možnosť domáhať sa ochrany Vášho porušeného práva, avšak iba pred príslušným orgánom a zákonom stanoveným spôsobom.

V zmysle citovaného ustanovenia § 3 Občianskeho súdneho poriadku máte možnosť žalobou sa na súde domáhať, aby Váš dlžník bol rozhodnutím tohto súdu zaviazaný na vrátenie dlžnej peňažnej pôžičky. Toto právo Vám garantuje jednak citované ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku a jednak ustanovenie čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, v zmysle ktorého „každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde...“.

Postup, akým sa môžete domáhať ochrany svojho práva je upravený práve v Občianskom súdnom poriadku, ktorý však okrem iného vo svojom ustanovení § 120 ods. 1 zakotvuje, že „účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení“. Z uvedeného vyplýva, že každý účastník súdneho konania, ak chce byť v spore úspešný, je povinný svoje tvrdenia podložiť dôkazmi (uniesť „dôkazné bremeno“).

Vo Vašom prípade, keďže nemáte k dispozícii žiadny písomný doklad o tom, že ste pôžičku svojmu dlžníkovi poskytli, je situácia komplikovanejšia. Aby ste v spore bola úspešná budete musieť túto skutočnosť preukázať iným spôsobom, napr. výpoveďami svedkov, ktorí by mali potvrdiť, že ste dlžníkovi pôžičku skutočne poskytli (kde, kedy a za akých podmienok).

V súvislosti so svedeckými výpoveďami však považujeme za potrebné ešte uviesť, že súdy zvyknú uplatňovať staré rímske pravidlo „Unus testus, nullus testus“ („Jeden svedok, žiadny svedok“). Uvedené v konečnom dôsledku znamená, že svedecká výpoveď jedného svedka nemusí súdu postačovať na preukázanie Vašich tvrdení.

Záver, ktorý zo všetkých uvedených skutočností vyplýva je, že jednoznačne máte možnosť domáhať sa ochrany svojho práva na súde, avšak vo Vašej situácii je potrebné dôsledne zvážiť, či máte k dispozícii dostatok dôkazov, ktorými podopriete svoje tvrdenia, resp. či máte k dispozícii dostatok dôkazov na „unesenie dôkazného bremena“.

V prípade, ak by ste v súdnom konaní nebola úspešná, tak prídete ešte aj o súdny poplatok, ktorého zaplatenie je nevyhnutným predpokladom na začatie konania a ku všetkému existuje riziko, že Vás súd zaviaže na náhradu trov súdneho konania protistrane. Výška tejto náhrady môže predstavovať značnú sumu v závislosti od výšky Vami uplatneného nároku.        

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

23.10.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje