Zrušené pracovné miesto počas rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň, som na rodičovskej dovolenke so svojím synčekom (včera mal 20 mesiacov). Od 1.11.2011 by som sa chcela vrátiť do práce. Pred odchodom na materskú dovolenku som bola vedúca nákupu a patrila som do stredného manažmentu. Môj vedúci mi však oznámil, že ak sa chcem vrátiť, nemôžem na svoje miesto, lebo moja pozícia bola zrušená. Z môjho nástupcu urobili vrcholového manažéra a úroveň stredného manažmentu bola na oddelení logistiky zrušená. Preto mi dal na výber dve možnosti, buď prijať pozíciu na nižšej úrovni, samozrejme za nižší plat alebo výpoveď. Preto sa chcem poradiť, či majú na to právo, ponúknuť mi nižšiu pozíciu s nižším platom. Čo v prípade, že s tým nebudem súhlasiť? Môžem dostať výpoveď aj ak som osamelá matka a starám sa o dieťa do 3 rokov. Čo firma urobí v prípade, že odmietnem tú nižšiu pozíciu (hlavný dôvod je plat). V prípade výpovede na aké odstupné mám nárok (vo firme som 5 rokov vrátane materskej a rodičovskej dovolenky).
Ďakujem za radu

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne zrušeného pracovného miesta počas rodičovskej dovolenky uvádzame nasledujúce stanovisko:

Hneď na začiatku upozorňujeme, že zamestnávateľovi nič nebráni v tom, aby v rámci organizačných zmien zrušil pracovné miesto, a to i pracovné miesto zamestnankyne na rodičovskej dovolenke.

Zamestnávateľ však nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý obsah práce. To znamená, že Vám zamestnávateľ nemôže poskytovať inú prácu ako máte v pracovnej zmluve a za iných mzdových podmienok.  V zmysle § 54 z. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Nakoľko sa jedná o dohodu, zamestnávateľ nie je oprávnený nútiť Vás ju podpísať, rovnako ako vy nie ste povinná k nej pristúpiť.

Zákonník práce stanovuje zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa po dobu ochrannej doby zamestnanca, kam sa zaradzuje i obdobie, v ktorom sa osamelá zamestnankyňa stará o dieťa mladšie ako tri roky. Osamelá zamestnankyňa je v zmysle § 40 Zákonníka práce, zamestnankyňa, ktorá žije sama a je slobodná, ovdovená alebo rozvedená.

Zákonník práce stanovuje, kedy môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer výpoveďou aj počas ochrannej doby, avšak na Vami popisovaný prípad sa tieto výpovedné dôvody podľa § 64 ods. 3 Zákonníka práce nevzťahujú.

 

Vo Vami uvedenom prípade sa ako výpovedný dôvod uplatní dôvod organizačných zmien u zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, kedy sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách.

Po dobu, počas ktorej sa budete starať o dieťa mladšie ako tri roky, a budete zároveň osamelou zamestnankyňou Vám zamestnávateľ z tohto dôvodu výpoveď dať nemôže.

Výpoveď Vám zamestnávateľ môže dať až po skončení ochrannej doby. 

Zároveň však bude platiť, že Vám zamestnávateľ bude môcť dať výpoveď iba vtedy, ak:


a) Vás nemá možnosť ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

b) nie ste ochotná prejsť na inú pre Vás vhodnú prácu, ktorú Vám zamestnávateľ ponúkne v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Čo sa týka odstupného, v prípade výpovede z uvedeného dôvodu, máte nárok požiadať zamestnávateľa pred začatím plynutia výpovednej doby, aby sa pracovný pomer skončil dohodou s uvedením dôvodu skončenia pracovného pomeru, v tomto prípade organizačnými zmenami u zamestnávateľa. Potom máte nárok na odstupné v sume, ktorá je násobkom priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba. V prípade výpovede z dôvodu organizačných zmien má zamestnanec, ktorého pracovný pomer trval u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov, tri mesiace. Počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca pracovný pomer trvá.

V prípade uzatvorenia hore uvedenej dohody si zároveň dohodnite preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Čo sa týka obdobia ochrannej doby, v prípade, že Vám po Vašom nástupe do zamestnania z rodičovskej dovolenky nebude zamestnávateľ môcť poskytovať prácu v zmysle pracovnej zmluvy, bude sa jednať o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takomto prípade máte počas tohto obdobia nárok na náhradu priemerného zárobku v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

 

28.09.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje