Uhradený dlh a exekúcia

Otázka:

Dobrý deň,

Chcel by som vás požiadať o právnu radu k mojej veci. Stručne vám opíšem proces veci, ktorá podľa môjho úsudku nezapadá do seba.
Tak asi ako každý človek na Slovensku ,pocítil na vlastnej koži finančnú krízu. Bohužiaľ patril som tam aj ja, ako podnikajúca osoba. K tejto profesii patria isto aj povinnosti podnikateľa. Mám teda na mysli tzv. odvody inštitúciám.
Idem teda k meritu veci, voči zdravotnej poisťovni mi vznikol menší dlh. Jednalo sa o sumu 239,88 €.
Túto pohľadávku, som sa snažil čo najskôr zaplatiť ako to bolo možné. Tak sa aj stalo - 11/2010 som uspokojil môj dlh voči VŠ. Zdravotnej poisťovni do bodky.
Dňa : 11.3.2011 som si prevzal doporučený list v ktorom stálo že: Upovedomenie o začatí exekúcie.
Dosť ma to prekvapilo, nakoľko som si bol vedomý toho že nemám odkiaľ čakať dáku exekúciu. Bolo to pre Zdravotnú poisťovňu. Tak som si myslel že došlo k dákej chybe a nezaznamenali moju úhradu.
Tak som ihneď oznámil exekútorovi ,že pokiaľ viem, voči zdravotnej poisťovni nemám žiadnu dlžobu v čase keď som prevzal od neho doporučený list. Aby som si bol istý, že je to tak ako to tvrdím ja, oznámil som mu že požiadam zdravot. poisťovňu o kontrolu môjho účtu u nich a zároveň aby mi vystavila potvrdenie o stave. Tak sa ja stalo, trochu to ovšem trvalo ,ale zdravotná poisťovňa vydala stanovisko, že neeviduje voči mne žiadny dlh. Toto potvrdenie som mu odoslal.
Nato po istom čase, ma zase kontaktovala istá pani s dákej účtovnej firmy ktorá asi pracuje pre exekútora, že jej tam niečo nesedí. Tak som jej musel zase pre posielať to potvrdenie od zdravotnej poisťovni. V krátkom čase mi zase volali pani s poisťovne, že aby som podal žiadosť o úpravu variabilných symbolov, že im tam nesedia platby. No hotový kolotoč bez konca. Tak som to bol osobne podať aby už bol pokoj . A to neviem ako im to nemohlo sedieť keď každá platba odo mňa bola označená rod. číslom vo variabilnom symbole . tak už som si myslel že je pokoj.
Asi som sa mýlil, minulí týždeň som zase obdržal doporučený list od exekútora . Citujem list : Výzva na úhradu pohľadávky .
Žiada ma o úhradu trov exekúcie v sume: 127,60 € vrátané DPH.
A teraz by som potreboval od vás právnu radu,
Má nárok žiadať dáke trovy exekúcie, keď pohľadávka bola uspokojená skôr ako som dostal Upovedomenie o začatí exekúcie !
A druhá vec, v prvom liste keď už tak uvádza odmenu na ktorú ma nárok podľa § 5 ods.1 Vyhlášky c.288/1995 Z.z / 20% s vymáhanej sumy/ - pokiaľ viem tak 20% s 239,88 € nie je : 127,60 €
Tak že zhruba toľko, snažil som sa vám to opísať ako sa len dalo, aby ste mali jasno v danej veci.
Ak by bolo potrebné u presniť alebo doplniť podrobnejšie informácie som vám k dispozícii...Vopred vám ďakujem za skoré radi a prípadne postupy voči danému prípadu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadne splatenia dlhu a vymáhania trov exekútorom Vám uvádzame nasledovné stanovisko (najprv uvedieme Vaše možnosti obrany v tejto situácii, v závere sa budeme zaoberať trovami exekúcie a v rámci nich i odmenou súdneho exekútora):

1. Námietky proti exekúcii

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) zakotvuje možnosť povinného brániť sa v exekúcii, a síce podaním námietok v lehote 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Voči tomuto upovedomeniu ste mali možnosť podať do 14 dní námietku, a to z dôvodu nastania okolností, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku (sem môžeme zaradiť i splnenie dlhu) alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Zároveň bolo nutné toto podanie označiť ako námietky. O týchto námietkach rozhoduje súd. Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví, kde zároveň určí kto uhradí trovy exekúcie. Z Vašej otázky však nevyplýva, že ste možnosť podania námietok využili.

2. Návrh na zastavenie exekúcie

Ďalším spôsobom obrany povinného je možnosť podania návrhu na zastavenie exekučného konania. Návrh na zastavenie exekúcie je možné podať na príslušnom súde ku spisovej značke exekučného konania. Exekučný poriadok stanovuje dôvody, pre ktoré súd exekúciu zastaví. Medzi jeden z dôvodov sa zaradzuje prípad, keď po vydaní rozhodnutia zanikne právo priznané rozhodnutím (§ 57 ods.1 písm. f)). Najčastejšie sa bude jednať práve o splatenie dlhu.

Pre uplatnenie uvedeného dôvodu sa však musí jednať o splnenie dlhu ešte pred podaním návrhu na začatie exekúcie, nakoľko v takom prípade bude jednať o nedôvodný návrh na vykonanie exekúcie. Tu teda treba odlišovať návrh na začatie exekúcie (ktorý voči Vám podala zravotná poisťovňa) a upovedomenie o začatí exekúcie. Vám bolo doručené upovedomenie, avšak tomu predchádzalo podanie návrhu na začatie exekúcie poisťovňou. Významný je práve deň podania návrhu na začatie exekúcie, nie deň doručenia upovedomenia. Ak ste dlh splatili pred dňom podania návrhu na začatie exekúcie, máte možnosť podať návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu, že zaniklo právo priznané rozhodnutím, nakoľko dlh ste už uhradili. Uvedené platí aj pre čiastočné splnenie vymáhanej pohľadávky pred začatím exekučného konania. V prípade zastavenia exekúcie súdom, súd v rozhodnutí zároveň určí, kto uhradí trovy exekúcie.

Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. Ak oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie, hoci jeho pohľadávka už bola predtým uhradená, je toto zavinenie zrejmé.

Ako určitá komplikácia sa javí možnosť nepriradenia platieb k príslušným pohľadávkam v poisťovni, no pokiaľ ste uvádzali variabilný symbol, na akom ste sa v poisťovni dohovorili, a teda nedošlo k pochybeniu z Vašej strany, platí, že ste faktickým zaplatením i po právnej stránke plnili príslušnú pohľadávku.

Plnenie pohľadávky po podaní návrhu na začatie exekúcie

V prípade, že ste plnili až po podaní návrhu na začatie exekúcie, a tým ste si nesplnili povinnosť včas zaplatiť uvedenú pohľadávku, i v prípade jej zaplatenia priamo oprávnenému, má súdny exekútor a oprávnený právo k úhrade nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s vymáhaním zaplatenia uvedenej pohľadávky.  V zmysle § 200 Exekučného poriadku má potom súdny exekútor a oprávnený nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku.  

Plnenie pohľadávky pred vznikom exekučného titulu

Ak k zániku vymáhaného dlhu došlo pre vznikom exekučného titulu – v tomto prípade výkazom nedoplatkov na poistnom, boli ste povinný túto skutočnosťv preukázať poisťovni.

Súd v štádiu exekučného konania preskúmava len súlad žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie a exekučného titulu so zákonom, nepreskúmava okolnosti existujúce pred vznikom exekučného titulu, pretože ich relevancia sa skončila vydaním vykonateľného rozhodnutia – výkazu nedoplatkov na poistnom. To v praxi znamená, že ak Váš dlh už neexistoval ani pred vydaním výkazu nedoplatkov, touto skutočnosťou sa brániť nemôžete, nakoľko v exekučnom konaní sa tým súd nezaoberá.

Trovy exekúcie

V zmysle Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty,  zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.

Súdny exekútor si tak uplatní i  cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady, poplatky a DPH.

V upovedomení o začatí exekúcie určí súdny exekútor výšku trov exekúcie, ktoré pravdepodobne v konaní vzniknú, tzv. predbežné trovy exekúcie. Predpokladáme, že ak si upovedomenie o začatí exekúcie preštudujete, nájdete v ňom aj informáciu o predbežných trovách exekúcie. Aj voči výške týchto trov sa môže povinný brániť, a to námietkami. Námietky proti určenej výške predpokladaných trov ste mohli podať do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, avšak z Vami opísaného priebehu celej situácie predpokladáme, že táto lehota už dávno uplynula.

Ak v priebehu vykonávania exekúcie vzniknú ďalšie trovy, je exekútor povinný o tom upovedomiť oprávneného aj povinného. Proti každému takémuto upovedomeniu rovnako máte možnosť vzniesť námietky do troch dní od jeho doručenia. O námietkách rozhoduje súd.

Odmena exekútora pri upustení od vykonania exekúcie

Zaplatením dlžnej sumy zdravotnej poisťovni ste splnili to, čo Vám ukladá rozhodnutie a podľa § 46 ods. 3 Exekučného poriadku je súdny exekútor povinný upustiť od vykonania exekúcie. Základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky  a to 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 € a najviac 33 193,92 €, v prípade upustenia mu patrí 50 % z odmeny vypočítanej podľa uvedeného pravidla.

Záver

Zistite, kedy bola celá dlžná čiastka poisťovni zaplatená a kedy bol podaný návrh na začatie exekúcie.  Ak k splneniu došlo mimo exekúcie – teda pred podaním návrhu na začatie exekúcie a po vydaní exekučného titulu, máte právo podať návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku.  V prípade ak mu súd vyhovie, v rozhodnutí o zastavení určí, kto je povinný k úhrade trov exekúcie a v akej výške. V prípade, ak bola celá dlžná suma zaplatená po podaní návrhu na začatie exekúcie, exekútor od Vás oprávnene vymáha trovy exekúcie, avšak nárok má iba na 50 % z odmeny, ktorá by mu inak patrila.

20.09.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

23

7

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje