Povinnosti prevádzkovateľa ubytovacích služieb

Otázka:

Dobrý deň,
som SZČO,predmet podnikania:ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.Chcem poskytovať ubytovanie v súkromí-izba***,aké zákony a predpisy upravujú zriadenie a prevádzkovanie takejto služby?Poradíte mi,ako mám postupovať?Srdečná vďaka.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Základným predpisom upravujúcim prevádzkovanie akýchkoľvek živností je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení. V tomto právnom predpisesa nachádzajú všetky povinnosti osoby, ktorá zamýšľa prevádzkovať živnosť, rozsah pôsobnosti živnostenských úradov a postup pri vybavovaní všetkých náležitostí potrebných k získaniu živnostenského oprávnenia.

V prípade ubytovacích služieb bez poskytovania pohostinských činností, kam patrí aj poskytovanie ubytovania v súkromí ide o tzv. voľnú živnosť, na ktorú, ako píšete, ste už získali živnostenské oprávnenie, preto sa týmto bodom ďalej zaoberať nebudeme.

V zmysle § 4 ods. 18 prvá veta vyhlášky č. 277/2008 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried (ďalej len „vyhláška“) „Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata.“ Ubytovanie v súkromí sa rozdeľuje na jednu až tri hviezdičky podľa toho, do akej miery spĺňa požiadavky na danú triedu ubytovacieho zariadenia stanovené vo vyhláške. Pokiaľ máte záujem o prevádzkovanie ubytovacích služieb v izbe s tromi hviezdičkami, je potrebné, aby zariadenie a vybavenie izby zodpovedalo požiadavkám tam určeným. V súvislosti s prevádzkovaním týchto služieb máte mnohé povinnosti, predovšetkým:

  1. Označiť ubytovacie zariadenie, teda vo Vašom prípade izbu, ktorá sa v zmysle živnostenského zákona považuje za prevádzkareň, a to na vhodnom a viditeľnom mieste, a to okrem Vašich údajov – miesta podnikania, zodpovednej osoby, aj uvedením kategórie (ubytovanie v izbe v súkromí) a triedy (tri hviezdičky) ubytovacieho zariadenia.
  2. Izba musí byť prístupná hosťom 24 hodín denne
  3. Výmena bielizne sa musí dodržiavať v intervaloch stanovených v prílohe vo vyhláške pre danú triedu ubytovacieho zariadenia.

Ďalšie Vaše povinnosti ako prevádzkovateľa takéhoto ubytovacieho zariadenia sa týkajú napríklad aj rozmerov príležitostných lôžok, okien, vnútornej vybavenosti izieb a ďalších veľmi detailných podmienok, preto Vám odporúčame preštudovať si podrobnejšie vyhlášku č. 227/2008 Z. z. (prístupná napr. cez vyhľadávač právnych predpisov na tejto stránke http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_vyber_hl1.asp?clear=N). Tu sa dozviete všetky podmienky prevádzkovania ubytovania. Vy ako podnikateľ ste zodpovedná za zaradenie ubytovacieho zariadenia do správnej kategórie a triedy (§ 7 ods. 3 vyhlášky), preto je potrebné, aby ste  si boli ešte pred začatím prevádzkovania ubytovania istá splnením všetkých podmienok, prípadne vedeli vykonať potrebné úpravy alebo zmeny.

Ďalej v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“) ste ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinná zabezpečiť, aby Vaše ubytovacie zariadenie spĺňalo požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom, ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, kde v § 9 a nasl. nájdete požiadavky na vybavenie, vetranie, upratovanie ubytovacích zariadení a ďalšie náležitosti, ktoré ako prevádzkovateľ musíte vo svojom ubytovacom zariadení spĺňať. Okrem toho ste v zmysle zákona o verejnom zdraví povinná vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie. Schváleniu potom podlieha aj každá prípadná zmena tohto prevádzkového poriadku. V zmysle § 15 vyhlášky č. 259/2008 Z. z. prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí obsahovať

a. identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,

b. druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,

c. podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia,

d. spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,

e. spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,

f. postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,

g. postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov,

h. spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie.

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Pre podrobnejšie informácie o postupe schvaľovania prevádzkového poriadku, prípadne návšteve hygienika úradu Vám odporúčame navštíviť Vám príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ďalej sa na Vás vzťahuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). V zmysle § 41 zákona o miestnych daniach vy ako prevádzkovateľ ubytovania budete platiteľom dane a budete zodpovedná za vyberanie dane od daňovníka, teda ubytovanej osoby. Základom dane je počet prenocovaní a štandardne sa daň prirátava k cene za ubytovanie. Pokiaľ ide o sadzbu dane, túto určuje príslušná obec, na území ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza. Ďalej budete mať povinnosť plniť si v súvislosti s ubytovaním voči obci oznamovacie povinnosti, povinnosť viesť evidenciu na účely dane, stanoveným spôsobom vybratú daň odvádzať a podobne. Všetky tieto otázky však niesú upravené zákonom o miestnych daniach, ale všeobecne záväzným nariadeniami jednotlivých obcí. Preto Vám odporúčame pred začatím prevádzkovanie tejto činnosti obrátiť sa aj na Vašu príslušnú obec – podľa toho,kde sa ubytovacie zariadenie nachádza, kde Vám podajú všetky informácie ohľadne Vašich povinností na úseku dane z ubytovania.

Ako SZČO Vás tiež upozorňujeme na ďalšie povinnosti, týkajúce sa prevádzkovania akejkoľvek, nie len Vami vybranej živnosti, a to najmä povinnosť platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Pokiaľ ide o výšku odvodov, povinnosť platiť preddavky a ďalšie povinnosti, konkrétne informácie a potrebné tlačivá na vyplnenie získate na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne podľa Vášho miesta podnikania a rovnako na príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne.

Samozrejme, príjem plynúci z prevádzkovania tejto činnosti bude aj predmetom dane z príjmu v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z príjmu“). S tým súvisí aj Vaša povinnosť podávať daňové priznanie a platiť daň v prípade, že dosiahnete zákonom stanovené limity zdaniteľných príjmov. Tu však už nejde o otázku právnu, ale skôr daňovú a účtovnú, kde Vám v prípade nejasností poradí účtovník alebo daňový poradca.

S tým súvisí aj ďalšia Vaša povinnosť ako SZČO a teda účtovnej jednotky, a to viesť účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Účtovníctvo môžete viesť sama alebo tým poveriť inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Splnenie všetkých zákonných povinností na všetkých úsekoch Vám odporúčame zabezpečiť pred samotným spustením prevádzkovania živnosti.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

15.09.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

93

11

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje